Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 430-12/2016-2 Ob-1062/16, Stran 44
Na podlagi določil 214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (Uradni list RS, št. 107/15) in sklepa župana št. 430-12/2016, z dne 7. 1. 2016, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2016,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Skupna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016 je 3.500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje do 1. 12. 2016.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do petka, 19. februarja 2016 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis okolje 2016. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi