Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 403-04-0066/2015 Ob-1047/16, Stran 40
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, izvedba turističnih vodenj, študijskih tur, izmenjav in ogledov znamenitosti za obiskovalce in turiste, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter realizacija turističnih projektov.
II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in delujejo v okviru turističnih društev.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Velenje,
– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje,
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja …),
– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov,
– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje,
– je v preteklem letu sodeloval z Mestno občino Velenje – TIC.
Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili na razpis v preteklem obdobju (izjema je nerealizacija zaradi višje sile ali razlogov, na katere niso mogli vplivati).
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno v priloženem dokumentu Merila.
a) Za razpisno področje A – Programi in projekti
Splošna merila:
– število članov društva,
– kontinuiteta delovanja društva,
– število sodelovanj na javnih turističnih prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje v preteklem letu.
Posebna merila
Program:
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
– dejavnosti urejanja in varstva okolja,
– sodelovanje pri osrednji letni prireditvi Turistične zveze Velenje,
– izvedba turističnih vodenj, študijskih tur, izmenjav in ogledov znamenitosti za obiskovalce in turiste,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma.
Projekti:
– organizacija in trajanje projekta,
– predviden doseg projekta,
– pomembnost projekta za promocijo Mestne občine Velenje,
– prijava na razpise za pridobitev državnih sredstev in pridobitev financiranja,
– sodelovanje pri osrednji letni prireditvi Turistične zveze Velenje.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. Prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte.
b) Za razpisno področje B – Programi turističnih podmladkov
Splošna merila:
– število članov turističnega podmladka,
– kontinuiteta delovanja turističnega podmladka,
– število sodelovanj na javnih turističnih prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje v preteklem letu.
Posebna merila
Program:
– promocijsko–informativna aktivnost,
– dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja,
– spodbujanje razvoja turističnih proizvodov namenjenih otrokom,
– sodelovanje na turističnih prireditvah v kraju,
– aktivno sodelovanje na izobraževanjih in delavnicah.
V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev,
– izpolnjene obrazce (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4, Obrazec 5, Obrazec 6, Obrazec 7, Obrazec 8) razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev,
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru, da je društvo prijavilo program in projekte na razpis v letu 2015 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu, se poda le izjava, da se akt ni spremenil) (Priloga 2),
– fotokopije podpisanih pogodb za pridobitev državnih sredstev na javnih razpisih v letu 2015 (Priloga 3).
– za področje B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov:
– izpolnjene obrazce (Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4, Obrazec 5, Obrazec 6, Obrazec 7) razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze,
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru, da je društvo prijavilo program in projekte na razpis v letu 2015 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu, se poda le izjava, da se akt ni spremenil) (Priloga 2).
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega pooblaščena oseba.
VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa so:
– za razpisno področje A: 16.000 €,
– za razpisno področje B: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).
Upravičenec je dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziroma projektu v letu 2016, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivnostih. Upravičenec lahko dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je opredelil v svoji vlogi na javni razpis.
Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje prejel do 30. novembra 2016. Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra ali pa v mesecu decembru 2016. V tem primeru je upravičenec dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje v roku 8 dni po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih aktivnostih. Upravičencu se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni s sklepom.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2016.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra 2016 ali pa v mesecu decembru 2016.
VIII. Rok za vložitev vlog
Prijavitelj odda vlogo na Javni razpis s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.
Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne, 25. 2. 2016 do 14. ure.
Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnjenim obrazcem, iz katerega je razvidno na katero področje se prijavitelj prijavlja (A ali B).
Prijavitelj iz področja A se lahko prijavi za izvedbo največ treh projektov. Prijavitelj lahko kot partner sodeluje v več projektih.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 26. februarja 2016, ob 11. uri, v prostorih Vile Biance, Stari trg 3, Velenje. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravočasne vloge se izločijo iz postopka izbire in se neodprte vrnejo prijavitelju.
Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne bodo popolne, bo komisija v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje zavrgel s sklepom.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema Sklepa, in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1, 3320 Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka za predložitev vlog.
XI. Podpis pogodbe: Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje posreduje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna občina Velenje, Turistično-informacijski center Velenje, Stari trg 3 (Vila Bianca), 3320 Velenje in na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/896-18-60 ali po elektronski pošti: tic@velenje.si.
Mestna občina Velenje