Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 671-2/2015 Ob-1036/16, Stran 32
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 110/10, 27/13 in 111/13) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok – 2.000,00 €,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 28.000,00 €,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 300,00 €,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 300,00 €,
– interesna športna vzgoja mladine – 8.300,00 €,
– programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 63.500,00 €,
– programi športa nadarjene mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – 44.000,00 €,
– Šolska športna tekmovanja – 6.713,00 €,
– Počitniški programi – 6.300,00 €,
– Plavalno opismenjevanje – 3.500,00 €.
1.2. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
– Program kakovostnega športa – 45.000,00 €,
– Programi vrhunskega športa – 2.000,00 €,
– Kategorizirani posamezniki – 6.000,00 €,
– Občinska panožna športna šola – 23.000,00 €.
1.3. Rekreativna dejavnost odraslih in invalidov
– Športno rekreativna dejavnost odraslih – 27.000,00 €,
– Šport starejših – 2.500,00 €,
– Šport invalidov – 4.500,00 €.
1.4. Športne prireditve:
– Velike nacionalne, mednarodne – 7.600,00 €,
– mednarodna dejavnost – 3.300,00 €,
– druge prireditve – 6.000,00 €.
1.5. Delovanje društev in zvez:
– delovanje Športne zveze – 34.040,00 €,
– delovanje klubov in društev – 3.000,00 €
1.5. Strokovne naloge
– Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov – 2.286,00 €,
– Znanstveno – raziskovalna dejavnost – 0,00 €,
– Založniška dejavnost – 347,00 €,
– Oglaševanja – 0,00 €,
– Informacijski sistem na področju športa – 0,00 €.
2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane v MO Slovenj Gradec,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za klube in društva),
– Mestni občini Slovenj Gradec redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu (velja za redne športne programe),
– so registrirani in opravljajo svojo dejavnost najmanj eno leto.
3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 15. 2. 2016, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis šport 2016«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 15. 4. 2016, rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, ali jo poiščejo na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Borut Marošek, 02/88-46-282, 031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si; Viktor Sušec, 02/88-38-180, 041/343-622, info@sportnazvezasg.si.
Mestna občina Slovenj Gradec