Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Št. 5100-13/2015-1 Ob-1087/16, Stran 31
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr in 92/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: ZRRD), ter Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 14/06 – MP; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ratifikaciji) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016–2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na navedenih področjih:
Nove tehnologije za energijo
– Materiali
– Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija vodika
– Sončna energija
– Biomasa
– Nanotehnologije.
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče)
– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija.
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje
– Možganski tumorji: imaging in nove terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov.
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: CEA).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZRRD in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, in vzpodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo ZRRD, pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vodja projekta mora imeti ob podpisu pogodbe najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015, objavljen na spletni strani agencije in ga do 10. 3. 2016 do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: MednarodniRazpisi@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po pošti na naslov agencije do 10. 3. 2016 do 14. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski vodja mora biti zaposlen pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA– Centre de Saclay, International Affairs Division, kontaktna oseba: gospa Sophie Avril, e-pošta Sophie.AVRIL@cea.fr).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih ter Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015 (v nadaljevanju: metodologija), poglavje G. MEDNARODNO ZNANSTVENO SODELOVANJE.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni slovensko-francoski upravni odbor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in CEA, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2018 znaša okvirno 420.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016–2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo maja 2016. Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev, neposredne materialne stroške, stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom in stroške amortizacije; na podlagi finančnega načrta bo prijavitelj odobrenega projekta prejel sredstva skladno z dinamiko določeno v pogodbi. Stroškov priprave in prijave na razpis prijavitelj ne more uveljavljati.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav
Prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do 10. 3. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 10. 3. 2016 do 14. ure (poštni žig). Prijava mora vsebovati
– prijavni obrazec ARRS-MS-CEA-2016 ter morebitne priloge v enem izvodu v papirni obliki s podpisi in žigom;
– zapisljivi CD ali DVD ali USB ključ, na katerem je priložen prijavni obrazec (in morebitne priloge) v elektronski obliki v formatu Microsoft Word ali Acrobat, poimenovan ARRS-MS-CEA-2016-Pr, kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega projekta (zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format Microsoft Word). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena prijava.
Prijav, ki bodo prispele po pozivnem roku ali in ne bodo pravilno označene, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 14. 3. 2016 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji predvidoma obveščeni do junija 2016.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Marjetka.Primozic@arrs.si
Javna agencije za raziskovalno dejavnost RS