Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

Ob-1058/16, Stran 28
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška (referenčna številka: 4300-113/2015)
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa kot Organ upravljanja.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
2. Pravna podlaga
– Uredba (EU), št. 1303/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU), št. 1299/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z vsemi spremembami,
– Uredba (EU), št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 z vsemi spremembami,
– Uredba (EU), št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja ter delovanja takih združenj, z vsemi spremembami,
– Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, št. CCI 2014TC16RFCB029, odobren s Sklepom Evropske komisije št. C (2015) 6775 dne 30. septembra 2015, z vsemi spremembami.
3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja Organ upravljanja in velja za prijavitelje, opredeljene v 7. točki tega dokumenta.
Program sodelovanja (PS) Interreg V-A Slovenija – Hrvaška (Interreg SI – HR) vabi upravičence posameznih prednostnih naložb iz programskega območja, da predložijo vloge v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predlogo izjave vodilnega partnerja, predlogo izjave projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju in vzorec sporazuma o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je na voljo na spletni, strani www.si-hr.eu.
4. Predmet javnega razpisa
Program sodelovanja Interreg SI – HR se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je:
razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:
Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
– Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
– Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 
– Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
– Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev 
Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
– Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja 
Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost projektne intervencijske logike (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov neposrednega učinka in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem programa.
Za podrobne informacije o opisu vsebine vsake prednostne osi/prednostne naložbe in specifičnih ciljev programa, vključno z okvirnimi ukrepi, upravičenci in s ciljnimi skupinami, prosimo glejte 2. poglavje Programa sodelovanja Interreg SI – HR, ki ga je Evropska komisija sprejela 30. 9. 2015. Da bi zagotovili skladnost svojega projekta s programom, obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako prednostno osjo/prednostno naložbo in pripadajočim specifičnim ciljem.
Skladno s pogoji tega javnega razpisa se lahko projektni predlog nanaša samo na eno izmed zgoraj navedenih prednostnih osi in en specifični cilj programa, tudi v primeru, ko bi lahko nekatere dejavnosti projekta sodile tudi v druge prednostne osi.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa.
Projektni partnerji morajo izpolnjevati vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje (obvezno), skupno izvajanje (obvezno), skupno osebje in skupno financiranje (obvezno).
5. Razpoložljiva sredstva, delež sofinanciranja in velikost projektov
Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih oseh na naslednji način:
Prednostne osi
Financiranje Skupnosti 
Ohranjanje in trajnostna raba
naravnih in kulturnih virov
28.074.358,00
Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
5.013.278,00
Skupaj
33.087.636,00
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % sredstev pa je potrebno zagotoviti iz drugih virov.
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni znesek ESRR sredstev znaša od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).
6. Programsko območje
Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko - Notranjska regija, Obalno - Kraška regija;
– v Republiki Hrvaški: Primorsko - Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko - Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.
7. Upravičeni prijavitelji
V okviru Programa sodelovanja Interreg SI–HR so upravičeni prijavitelji sledeči:
7.1 Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
7.1.1 Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije ...).
– Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva ...).
– Mala in srednje velika podjetja.
7.1.2 Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
– Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije ...).
– Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe na področju varovanja narave (npr. organi upravljanja Nature 2000 in zavarovanih območij, organi za ohranjanje narave, nevladne organizacije, institucije za raziskave in razvoj, regionalne razvojne agencije, gozdni instituti, centri za razvoj podeželja itn.).
7.2 Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
– Nacionalni, regionalni in lokalni organi.
– Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe (npr. zdravstveni centri, organizacije socialnega varstva, nevladne organizacije, centri za ostarele, regionalne razvojne agencije, socialna podjetja, reševalne službe in organizacije civilne zaščite itn.).
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
Vodilni partner mora imeti sedež v programskem območju. Projektni partnerji naj bi imeli sedež v programskem območju. Če projektni partner nima sedeža v programskem območju, je potrebno v prijavnici navesti obrazložitev/utemeljitev.
Prijavitelji s sedežem zunaj programskega območja, toda v Evropski uniji, lahko postanejo projektni partnerji samo v ustrezno utemeljenih primerih. V primeru odobritve projekta mora biti za dejansko sodelovanje partnerjev iz regij EU, ki so zunaj programskega območja, izpolnjen pogoj, da države članice, v katerih imajo omenjeni partnerji sedež, sprejmejo vse izvedbene določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.
Vsi partnerji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za sodelovanje v programu.
8. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
Najzgodnejši možni začetek obdobja upravičenosti izdatkov je datum odobritve projekta s strani Odbora za spremljanje. To ne velja za pripravljalne stroške, kjer se obdobje upravičenosti izdatkov začne z datumom objave javnega razpisa.
Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. november 2020.
9. Trajanje: projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).
10. Upravičeni stroški
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni izdatki
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve
5. Izdatki za opremo
6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje
Podroben opis upravičenih stroškov je vključen v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence (4. del).
Izdatki so upravičeni le med trajanjem projekta (razen pripravljalnih stroškov in izdatkov nastalih v zadnjem poročevalnem obdobju, ki morajo biti plačani v roku 30 dni od datuma zaključka projekta).
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred oddajo projekta preberejo vso razpisno dokumentacijo. V času trajanja javnega razpisa se vprašanja lahko pošljejo po elektronski pošti na Skupni sekretariat.
Skupni sekretariat zagotavlja naslednje informacije in pomoč pri razvoju projekta in pripravi vlog:
– informacije o programu in javnem razpisu;
– informacije v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog;
Podporo pri posebnih temah vezanih na vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh in iskanjem projektnih partnerjev, zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalni organi). Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.1 drugega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije.
Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah in najpogostejša vprašanja bodo objavljena na spletni strani, www.si-hr.eu.
12. Predložitev vlog
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej.
Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016. Naslednji roki za predložitev vlog bodo vsaj dva meseca pred postavljenim rokom objavljeni na spletni strani programa, www.si-hr.eu. Sprejem vloge v navedenem roku in izpolnitev vseh zahtev pomeni, da bo Odbor za spremljanje o vlogi odločal na svoji naslednji seji.
Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke in podpisane skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.si-hr.eu.
13. Izbor projektov
Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po standardiziranem postopku skladno z načeli transparentnosti in enake obravnave. Veljavna je samo vloga, oddana preko sistema eMS v zastavljenem roku.
Postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah:
13.1 Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsak projektni predlog mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti kar bo preverjal Skupni sekretariat. Projektne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja kakovosti.
Če se pri administrativnem preverjanju ugotovijo neskladnosti ali manjkajoči dokumenti, bo vloga zavrnjena v sistemu eMS kot vloga, ki z administrativnega vidika ni primerna, in sicer brez zahteve po pojasnilih ali dopolnitvah. Prijavitelji lahko popravljeno vlogo ponovno oddajo do enega izmed naslednjih rokov.
13.2 Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni in upravičeni, se ocenjujejo glede na kakovost po naslednjih merilih (ki so podrobneje predstavljena v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence):
– Merila strateškega ocenjevanja
– Merila operativnega ocenjevanja
Prednostna os 2 (Prednostni naložbi 6c in 6d):
Skupno število razpoložljivih točk v okviru ocenjevanja kakovosti za prednostno os 2 je 89 (100 %). Vsak projekt mora doseči najmanj 70 % ali 63 točk. Projekti, ki ne dosežejo 63 točk, bodo zavrnjeni. Projekti, ki bodo dosegli od 63 do 72 točk (80 %), bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odložitve ali zavrnitve, projekti, ki bodo dosegli 73 točk in več, pa bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odobritve, odložitve, zavrnitve ali uvrstitve na rezervni seznam.
Merila C13–C14 in C20–C22, ki se nanašajo na vodilna načela posamezne prednostne naložbe, so izključitvena merila. Če je projekt pri katerem koli izmed teh meril ocenjen z 0 točkami, bo avtomatično zavrnjen.
Prednostna os 3 (Prednostna naložba 11):
Skupno število razpoložljivih točk v okviru ocenjevanja kakovosti za prednostno os 3 je 95 (100 %). Vsak projekt mora doseči najmanj 70 % ali 67 točk. Projekti, ki ne dosežejo 67 točk, bodo zavrnjeni. Projekti, ki bodo dosegli od 67 do 76 točk (80 %), bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odložitve ali zavrnitve, projekti, ki bodo dosegli 77 točk in več, pa bodo obravnavani na seji Odbora za spremljanje z možnostjo odobritve, odložitve, zavrnitve ali uvrstitve na rezervni seznam.
Merila C13–C14 in C20–C22, ki se nanašajo na vodilna načela posamezne prednostne naložbe, so izključitvena merila. Če je projekt pri katerem koli izmed teh meril ocenjen z 0 točkami, bo avtomatično zavrnjen.
Podroben opis točkovanja (C1–C 31) in pragov v ocenjevalnem postopku je naveden v poglavju 1.5.1 tretjega dela Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije.
Projektov, ki bodo s strani Odbora za spremljanje po ocenjevanju kakovosti zavrnjeni, se ne sme več prijaviti za sredstva Interreg V-A SI–HR z isto projektno idejo in partnerstvom.
14. Odobritev projektov
Končno odločitev o projektu sprejme Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg SI–HR.
Odbor za spremljanje formalno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka ESRR, upoštevajoč kakovost projektov in prispevek k ciljem programa.
15. Obveščanje o izboru projektov: skladno z odločitvijo Odbora za spremljanje bo Organ upravljanja v roku 30 dni po odločitvi Odbora za spremljanje z uradnim dopisom obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/odložitvi/zavrnitvi/uvrstitvi vloge na rezervni seznam.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije bodo popravki objavljeni na spletni strani: www.si-hr.eu.
Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj navedeni način.
17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim in hrvaškim besedilom razpisne dokumentacije se bo kot pripomoček za razumevanje uporabljala usklajena angleška različica.
Vlogo je treba predložiti dvojezično v slovenskem in hrvaškem jeziku. Povzetek projekta pa mora biti predložen v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik vodilnega partnerja.
Prijavitelji morajo zagotoviti, da sta besedili v slovenskem in hrvaškem jeziku enaki in razumljivi.
18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani: www.si-hr.eu po podpisu Pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko