Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

40. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja, stran 329.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE KOSOVO O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja, sklenjen v Ljubljani 28. oktobra 2015.
2. člen 
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
P R O T O C O L 
BETWEEN THE MINISTRY OD EDUCATION, SCIENCE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION 
The Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia
and
the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo, hereinafter “the Parties”,
desiring to develop and enhance the cooperation in the field of education between the Republic of Slovenia and the Republic of Kosovo,
convinced that such cooperation will help improve understanding and enhance the general relations between the two countries,
proceeding from the Article 7 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo on cooperation in the fields of culture, education and science signed on 15 October 2010 in Ljubljana and still valid,
have agreed as follows:
Article 1 
The Parties, in accordance with the objectives of this Protocol, shall develop their cooperation in the field of elementary, secondary and tertiary education and therefore support direct cooperation and contacts between concerned educational establishments.
Article 2 
Pupils who are citizens of the country of one of the Parties and live in the territory of the country of the other Party shall have the right to attend elementary school and prepare for elementary school under the same conditions as the citizens of the country on whose territory they live.
The Parties agree that their citizens shall enrol in secondary education in the country of the other Party according to the national legislation of that Party.
The Parties agree that students who are citizens of the other Party shall be subject to the same criteria concerning the payment of tuition fees for tertiary education as domestic students.
As regards studies and the regulation of other matters at tertiary education the principles of the autonomy of establishments shall apply.
The Parties shall support the introduction of joint postgraduate studies among interested higher education establishments in fields of mutual interest. They shall provide all necessary assistance in the fulfilment of the necessary conditions for the initiation of joint studies in accordance with their national legislation.
Article 3 
The Parties shall annually exchange up to eighteen (18) monthly scholarships for advanced studies at higher education establishments with duration of 3 to 6 months for candidates aged up to 26.
Scholarship holders shall be guaranteed residence and other subsidies and a monthly scholarship to an amount determined by the national legislation of each Party. The Parties shall annually notify each other of the structure and amount of scholarships and other conditions.
Article 4 
The Parties agree to notify each other, by the end of June of each year at the latest, about the number of students of the other Party who are enrolled in the previous academic year.
Article 5 
The Parties shall enhance mutual cooperation in the field of education especially with the aim of exchanging their experience with reform of the education system as a part of the process of stabilisation and accession to the European Union and shall to this end, either directly or in the framework of multilateral programmes, cooperate in different projects of mutual interest.
The Parties shall especially support mutual cooperation in the field of higher education in the framework of multilateral programmes of the European Union and the CEEPUS regional programme.
Article 6 
The Parties shall also promote direct cooperation of interested organisations and individuals within other multilateral organizations and networks in the field of education.
Article 7 
The Parties shall promote teaching of the language and comprehension of the literature of the partner country.
The Parties shall support the development and progress of teaching their mother tongue and culture for children who are members of the Slovenian community in the Republic of Kosovo or members of the Kosovo community in the Republic of Slovenia.
Article 8 
The Parties shall support the implementation of information-communication technologies into educational systems and exchange of good practice.
Article 9 
In order to monitor the implementation of the Protocol, Parties have decided to found a joint committee consisting of the same number of representatives of both Parties. The joint committee meetings shall take place as necessary on request of one of the Parties, but alternately in the Republic of Slovenia and in the Republic of Kosovo.
Article 10 
All forms of cooperation shall take place in accordance with the national legislation of the Parties.
Article 11 
The Parties may propose amendments to this Protocol at any time. Such proposed amendments shall be communicated to the other Party through diplomatic channels.
The amendments shall enter into force upon the receipt of the written consent with the proposed amendments of the other Party through diplomatic channels.
Article 12 
The Parties shall resolve any other open issues that are within their competence by common consent and through diplomatic channels.
Article 13 
The Protocol shall be provisionally applied by the Parties upon signature. It shall enter into force on the day of receipt through diplomatic channels of the last official written notification on fulfilment by the Parties of the internal procedures required for the entry into force of this Protocol.
The Protocol shall be applied for five academic years following its entry into force.
The Protocol shall be automatically extended for another periods of five years, unless either Party notifies in writing six months in advance of its intention to terminate this Protocol.
The Protocol shall remain in force no longer than until the end of the academic year in which the Republic of Kosovo becomes a full member of the European Union.
The termination of this Protocol shall not influence programmes and projects initiated under this Protocol, so they shall continue until their conclusion except as otherwise agreed.
The Parties shall strive to settle any dispute regarding the interpretation or implementation of this Protocol in an amicable way.
In witness thereof, the undersigned, being duly authorised, have signed this Protocol.
Concluded in Ljubljana on 28 October 2015 in duplicate in the English language.
On behalf of the Ministry 
of Education, 
Science and Sport of the 
Republic of Slovenia 
Maja Makovec Brenčič (s)
Minister
On behalf of the Ministry of Education, Science and Technology of the 
Republic of Kosovo 
Arsim Bajrami (s)
Minister
P R O T O K O L 
MED MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE KOSOVO O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo, v nadaljnjem besedilu ''pogodbenika'', sta se
v želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje pripomoglo k boljšemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
na podlagi 7. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti, ki je bil podpisan 15. oktobra 2010 v Ljubljani in je veljaven,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenika v skladu s cilji tega protokola razvijata medsebojno sodelovanje na področju osnovnega, srednjega in terciarnega izobraževanja ter zaradi tega podpirata neposredno sodelovanje in stike med izobraževalnimi zavodi.
2. člen
Učenci, državljani države enega od pogodbenikov, ki živijo na ozemlju države drugega pogodbenika, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in se pripravljati nanjo pod enakimi pogoji kot državljani države, na ozemlju katere živijo.
Pogodbenika soglašata, da se njuni državljani v državi drugega pogodbenika vpisujejo v sekundarno izobraževanje po notranji zakonodaji tega pogodbenika.
Pogodbenika soglašata, da za študente, državljane drugega pogodbenika, glede plačila šolnine za terciarno izobraževanje veljajo enaka merila kot za domače študente.
Glede študija in urejanja drugih zadev v terciarnem izobraževanju se uporabljajo načela avtonomije zavodov.
Pogodbenika podpirata uvedbo skupnih podiplomskih študijev med zainteresiranimi visokošolskimi zavodi na področjih, ki so obojestransko zanimiva. Zagotovita vso potrebno pomoč za izpolnitev potrebnih pogojev za začetek skupnih študijev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
3. člen
Pogodbenika si letno izmenjata do osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko izpopolnjevanje na visokošolskih zavodih v posamičnem trajanju 3 do 6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.
Štipendisti imajo zagotovljeno bivanje in druge subvencije ter mesečno štipendijo v znesku, določenem z notranjo zakonodajo vsakega pogodbenika. O strukturi in višini štipendij ter drugih pogojih se pogodbenika obveščata letno.
4. člen
Pogodbenika soglašata, da najpozneje do konca junija vsako leto obvestita drugega pogodbenika o številu študentov drugega pogodbenika, ki so se vpisali v preteklem študijskem letu.
5. člen
Pogodbenika krepita medsebojno sodelovanje na področju izobraževanja zlasti zaradi izmenjave izkušenj pri reformi izobraževalnega sistema kot dela procesa stabilizacije in pridruževanja Evropski uniji ter s tem namenom neposredno ali v okviru večstranskih programov sodelujeta pri različnih projektih, ki so obojestransko zanimivi.
Pogodbenika še posebej podpirata medsebojno sodelovanje na področju visokega šolstva v okviru večstranskih programov Evropske unije in regionalnega programa CEEPUS.
6. člen
Pogodbenika spodbujata neposredno sodelovanje zainteresiranih organizacij in posameznikov znotraj večstranskih organizacij in mrež na področju izobraževanja.
7. člen
Pogodbenika spodbujata poučevanje jezika in spoznavanje književnosti druge države.
Pogodbenika podpirata razvoj in napredek poučevanja maternega jezika in kulture za otroke, pripadnike slovenske skupnosti v Republiki Kosovo oziroma pripadnike kosovske skupnosti v Republiki Sloveniji.
8. člen
Pogodbenika podpirata uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževalne sisteme in izmenjavo dobrih praks.
9. člen
Zaradi spremljanja izvajanja protokola sta pogodbenika sklenila ustanoviti skupni odbor, sestavljen iz enakega števila predstavnikov obeh pogodbenikov. Sestanki skupnega odbora potekajo po potrebi na zaprosilo enega od pogodbenikov, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Republiki Kosovo.
10. člen
Vse oblike sodelovanja potekajo v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenikov.
11. člen
Pogodbenika lahko kadar koli predlagata spremembe tega protokola. Taki predlogi sprememb se drugemu pogodbeniku sporočajo po diplomatski poti.
Spremembe začnejo veljati s prejemom pisnega soglasja drugega pogodbenika k predlaganim spremembam po diplomatski poti.
12. člen
Pogodbenika vsa morebitna druga odprta vprašanja, ki so v njuni pristojnosti, rešujeta sporazumno po diplomatski poti.
13. člen
Pogodbenika protokol začasno uporabljata z dnem podpisa. Veljati začne z dnem prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila po diplomatski poti o dokončanju notranjih postopkov pogodbenikov, potrebnih za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol se uporablja pet študijskih let po začetku veljavnosti.
Protokol se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če kateri od pogodbenikov šest mesecev prej pisno ne sporoči svoje namere, da ga odpoveduje.
Protokol velja največ do konca študijskega leta, v katerem Republika Kosovo postane polnopravna članica Evropske unije.
Prenehanje tega protokola ne vpliva na programe in projekte, ki so bili začeti po tem protokolu, tako da se ti nadaljujejo, dokler niso končani, razen če ni dogovorjeno drugače.
Pogodbenika si prizadevata sporazumno rešiti vse spore glede razlage ali izvajanja tega protokola.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sklenjeno v Ljubljani 28. oktobra 2015 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 
Maja Makovec Brenčič l.r.
ministrica
Za 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo 
Arsim Bajrami l.r.
minister
3. člen 
Za izvajanje protokola skrbi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-28/2016
Ljubljana, dne 21. julija 2016
EVA 2016-1811-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost