Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E), stran 13361.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2016.
Št. 003-02-10/2016-18
Ljubljana, dne 28. decembra 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-E) 
1. člen 
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) se 27. člen spremeni, tako da se glasi:
»27. člen 
(izključitveni razlog z izjemama) 
(1) Ne glede na določbe tega poglavja se denarna socialna pomoč ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima premoženje, ki se upošteva po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko center za socialno delo odloči, da se denarna socialna pomoč dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo (v nadaljnjem besedilu: stanovanje), v katerem samska oseba ali družina dejansko prebiva ter ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 eurov, in za katero je mogoče sklepati, da si s tem stanovanjem preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati:
1. in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejela ali jo je prejela največ osemnajstkrat ali
2. je v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč prejela več kot osemnajstkrat in soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, katerih lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči po tem zakonu.
(3) Za okoliščine iz prejšnjega odstavka, na katere oseba ne more vplivati, se smiselno uporabljajo določbe osmega odstavka tega člena.
(4) O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije center za socialno delo odloči v izreku odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči.
(5) Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.
(6) Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko center za socialno delo odloči, da se denarna socialna pomoč dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti nepremičnino oziroma nepremičnine, katere vrednost oziroma katerih skupna vrednost presega višino iz prvega odstavka tega člena, ne presega pa višine 50.000 eurov, in za katero je mogoče sklepati, da si s to nepremičnino oziroma s temi nepremičninami preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati.
(8) Kot okoliščine iz prejšnjega odstavka, na katere oseba ne more vplivati, se štejejo zlasti:
– nasilje v družini, zaradi katerega so začeti ali tečejo postopki v skladno s predpisi, ki urejajo nasilje v družini,
– začet postopek odtujitve ali razdružitve nepremičnine z namenom pridobitve sredstev za preživetje, ki ne traja več kot 24 mesecev,
– če je oseba upravičena do oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev ali do prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in je začet postopek zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zemljiški knjigi.«.
2. člen 
Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 36. člena se črtajo.
3. člen 
53. člen se črta.
4. člen 
Za 54. členom se doda novo poglavje z naslovom »III.A OMEJITEV DEDOVANJA« ter nov 54.a člen, ki se glasi:
»III.A OMEJITEV DEDOVANJA 
54.a člen 
(omejitev dedovanja) 
(1) Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.
(2) Za prejeto izredno denarno socialno pomoč iz 33., 34.a in 34.b člena tega zakona, se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji.
(3) Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji v vrednosti pomoči, ki jo je zapustnik prejel iz naslova denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, če mu je bila ta pomoč dodeljena, ker je imel v lasti stanovanje, v katerem je dejansko prebival ter imel prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost je presegala 120.000 eurov, in ki si s tem stanovanjem preživetja začasno ni mogel zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati:
1. in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejel ali jo je prejel največ osemnajstkrat ali
2. je v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot osemnajstkrat in je soglašal z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, katerih lastnik je bil, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(upoštevanje premoženja) 
Ne glede na 1. točko prvega odstavka 18. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) se pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, kot premoženje ne šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost ne presega ali dosega višino 120.000 eurov.
6. člen 
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka) 
(1) V postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči in do varstvenega dodatka na podlagi vlog, o katerih do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, se določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije ne uporabljajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči in do varstvenega dodatka na podlagi vlog, vloženih v mesecu pred mesecem začetka uporabe tega zakona, o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije odloča pod pogoji in na način, določen s tem zakonom.
7. člen 
(zapuščinski postopki) 
V zapuščinskih postopkih, ki do začetka uporabe tega zakona še niso zaključeni, se omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, izvede v skladu s predpisi o socialnem varstvu in predpisi o dedovanju, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona.
8. člen 
(postopki v zvezi z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin) 
(1) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ne glede na določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, po uradni dolžnosti izbriše vse zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so bile vpisane v informatizirano glavno knjigo po 1. januarju 2012,
– so vpisane v korist Republike Slovenije in
– je vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine temeljil na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin se opravi ne glede na določbe o vrstnem redu odločanja o vpisih v zemljiškoknjižnem postopku in brez izdaje sklepa o izbrisu. Zoper tak izbris ni ugovora, pritožbe ali drugih pravnih sredstev v zemljiškoknjižnem postopku.
(2) Vrhovno sodišče Republike Slovenije ne glede na določbe o vrstnem redu odločanja o vpisih v zemljiškoknjižnem postopku in druge določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, po uradni dolžnosti ustavi vse začete postopke za vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– predlog ali obvestilo je bilo vloženo po 1. januarju 2012,
– je vpis predlagan v korist Republike Slovenije,
– predlagani vpis temelji na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in
– zadeva do začetka uporabe tega zakona še ni bila dodeljena v reševanje odgovorni osebi. O ustavitvi postopka po uradni dolžnosti se sklep ne izda. Zoper ustavitev postopka ni ugovora, pritožbe ali drugih pravnih sredstev v zemljiškoknjižnem postopku.
(3) Ostali začeti postopki vpisa zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki izpolnjujejo kriterije iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka in so bili do začetka uporabe tega zakona že dodeljeni v reševanje odgovorni osebi, se ustavijo na podlagi tega zakona in v skladu z določbami zakona, ki ureja zemljiško knjigo.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko center za socialno delo, ki je predlagal vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki izpolnjuje pogoje za izbris ali ustavitev postopka iz prejšnjih odstavkov, v skladu z določbami zakona, ki ureja zemljiško knjigo, pošlje obvestilo in predlaga izbris take zaznambe ali umakne tak predlog za vpis.
(5) Centri za socialno delo ne začnejo postopkov zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije, na podlagi odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.
9. člen 
(omejitev dedovanja za varstveni dodatek in denarno socialno pomoč) 
(1) Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova varstvenega dodatka.
(2) Za denarno socialno pomoč, prejeto v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 12 ali manj mesecev.
(3) Če je zapustnik pomoč iz prejšnjega odstavka prejel za več kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine prejete pomoči, zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšane še za 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči.
10. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu njegove uveljavitve.
(2) Do začetka uporabe določb tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15).
Št. 541-01/16-16/19
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EPA 1629-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti