Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3657. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, stran 12673.

  
Na podlagi drugega odstavka 164.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
1. člen 
V Pravilniku o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15) se v 4. členu v napovednem stavku za besedo »zemljišča« doda besedilo »in zaokroži na celo število po pravilih matematičnega zaokroževanja«.
2. člen 
V 6. členu se v 2. točki na koncu osme alineje podpičje nadomesti z vejico in dodata novi deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– 1131 – začasno travinje,
– 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi;«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-387/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0153
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano