Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3644. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, stran 12586.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 
1. člen 
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16) se v prvi alineji prvega odstavka 2. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon)« spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezniku, ki je že bil vpisan v razvid in po izbrisu iz razvida ponovno poda vlogo za vpis z istim specializiranim poklicem in je ta poklic ob ponovnem vpisu opredeljen v tej uredbi, se ponovno preveri le pogoj, da posameznik ni uživalec pokojnine. Prejšnji stavek ne velja za posameznika, ki je bil izbrisan po uradni dolžnosti na podlagi 7. člena.«.
3. člen 
(1) V prvem odstavku 8. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
(2) V tretjem odstavku se besedi »tri leta« nadomestita z besedama »pet let«.
(3) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se samozaposlenemu v kulturi, ki je dosegel starost najmanj 55 let in mu je bila priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let, pri čemer se v to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno varnost vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.«.
4. člen 
(1) V prvem odstavku 9. člena se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(npr. državna nagrada na področju kulture ali primerljiva nagrada, ki jo podeljujejo stanovska društva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje za izvedeno avtorsko delo, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost izvedbe dela in drugi viri o izvedbi dela v domači oziroma mednarodni javnosti)«.
(2) V drugem odstavku se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(npr. odzivi strokovne javnosti, odmevnost izvedbe/opravljenega dela, priporočila stanovskih društev ali stroke, izkazana strokovnost delovnih referenc, profesionalni prispevek na področju ter pomen dela za razvoj in uveljavitev poklica)«.
5. člen 
(1) V prvi alineji prvega odstavka 10. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih« in besedna zveza »zadnja tri leta« z besedno zvezo »zadnjih pet let«.
(2) V prvem odstavku se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– pisne izjave o soavtorstvu«.
Sedanja peta alineja postane šesta alineja.
6. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
7. člen 
Priloge I, II, III in IV k uredbi se nadomestijo z novimi prilogami I, II, III in IV, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(1) Postopki za vpis v razvid, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno, se končajo v skladu s to uredbo.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo od 1. januarja 2017. Do takrat se za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna uporabljajo določbe Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16).
(3) Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(4) Poklici iz razvida samozaposlenih se uskladijo s to uredbo v treh mesecih po njeni uveljavitvi.
9. člen 
(1) Samozaposlenim, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v razvid pod spodaj navedene poklice, se jim po uradni dolžnosti dosedanji naziv poklica nadomesti z novim nazivom poklica v skladu s to uredbo, in sicer:
– vpisani pod poklica arhitekt in krajinski arhitekt se vpišejo pod poklic arhitekt (arhitekt, krajinski arhitekt, arhitekt urbanist, oblikovalec notranje opreme);
– vpisani pod poklica dirigent in zborovodja se vpišejo pod poklic dirigent (dirigent, zborovodja);
– vpisani pod poklice dramatik, pesnik in pisatelj se vpišejo pod poklic književnik (dramatik, esejist, pesnik, pisatelj);
– vpisani pod poklice industrijski oblikovalec, oblikovalec vidnih sporočil, oblikovalec tekstilij in oblačil in unikatni oblikovalec se vpišejo pod poklic oblikovalec (industrijski oblikovalec, unikatni oblikovalec, oblikovalec vidnih sporočil, oblikovalec tekstilij in oblačil);
– vpisani pod poklic mešalec slike se vpišejo pod poklic snemalec (filmski, videa, za elektronske medije);
– vpisani pod poklica mešalec zvoka in režiser zvoka se vpišejo pod poklic oblikovalec zvoka;
– vpisani pod poklic moderator/voditelj in napovedovalec (radijski, televizijski) se vpišejo pod poklic napovedovalec voditelj;
– vpisani pod poklic pisec glasbenih besedil se vpišejo pod poklic pisec glasbenih besedil/libretist;
– vpisani pod poklic konservator (arhitekt, gradbenik, strojnik) se vpišejo pod poklic konservator.
(2) Samozaposlene, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v razvid pod naslednjimi poklici: antikvar, interdisciplinarni ustvarjalec sodobne umetnosti in leksikograf, se pozove, da v roku treh mesecev od prejema poziva podajo vlogo za spremembo naziva poklica v skladu s to uredbo oziroma podajo vlogo za izbris iz razvida za navedeni poklic. V primeru podaje izjave o spremembi naziva poklica in izpolnjevanja pogojev za vpis pod želeni poklic bo izdana odločba o spremembi poklica. Če samozaposleni v enem mesecu od prejema poziva ne poda izjave ali vloge za spremembo vpisa naziva poklica oziroma ne poda vloge za izbris, se za navedene poklice izbriše iz razvida po uradni dolžnosti, in sicer z dnem, ko poteče šestmesečni rok od uveljavitve te uredbe. Samozaposleni, ki ima priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, se za navedene poklice izbriše iz razvida s potekom priznane pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3340-0050
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti