Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3640. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 12518.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 in 51/16) se v tretji alineji sedmega odstavka 26. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, tretji alineji osmega odstavka 35. člena, tretji alineji šestega odstavka 38. člena, tretji alineji desetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega odstavka 40. člena, tretji alineji šestega odstavka 41. člena, 3. točki sedmega odstavka 42. člena, 2. točki osmega odstavka 45. člena, tretji alineji devetega odstavka 46. člena, drugi alineji sedmega odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega odstavka 48. člena, četrti alineji šestega odstavka 49. člena, 2. točki osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka 53. člena, drugi alineji sedmega odstavka 54. člena, 2. točki sedmega odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka 56. člena, tretji alineji šestega odstavka 57. člena, 2. točki osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka 73. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena, tretji alineji osmega odstavka 92. člena, tretji alineji šestega odstavka 95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena, 2. točki sedmega odstavka 101. člena, 2. točki sedmega odstavka 105. člena, 2. točki enajstega odstavka 106. člena, tretji alineji trinajstega odstavka 111. člena in 2. točki devetega odstavka 115. člena besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
2. člen 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
Ta uredba določa ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za ohranjanje in izboljševanje ekosistemov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (v nadaljnjem besedilu: ukrepi razvoja podeželja) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in pri izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska svetovalna služba) za izvajanje:
1. Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES);
2. Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij (UL L št. 282 z dne 19. 10. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES);
3. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 26. 11. 2016, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
6. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
8. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o odstopanju od člena 53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 2);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 74);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
13. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
16. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja (UL L št. 273 z dne 8. 10. 2016, str. 31).«.
3. člen 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktiven kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16 in 84/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil), pri čemer se za določitev upravičenca uporabljajo tudi tretji do šesti odstavek 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;«.
V 2. točki se za besedo »leto« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: geoprostorski obrazec)«.
V 6. točki se kratica »GERK« nadomesti z besedilom »blok oziroma GERK«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja in grmičevja, ki ni gozdni rob ali del zaraščajoče se površine, in ni del GERK ter služi namenu razmejevanja, pri čemer je na vsakih deset metrov mejice dopustna ena vrzel, ki ne sme biti večja od treh metrov;«.
Dosedanji 8. do 9. točka postaneta 9. do 10. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se besedilo »1190 – rastlinjak, ki ima vpisane jagode« nadomesti z besedilom »1190 – rastlinjak«.
Dosedanje 11. do 16. točka postanejo 12. do 17. točka.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane 18. točka, se doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. ugotovljena dolžina mejice je dolžina mejice, ugotovljena z upravnim pregledom ali pregledom na kraju samem;«.
Dosedanja 18. točka postane 20. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 21. točka, se doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. vstopna dolžina mejic je ugotovljena dolžina mejic prvega leta obveznosti oziroma v primeru razširitve ali nadomestitve obveznosti ugotovljena dolžina mejic leta razširitve ali nadomestitve obveznosti;«.
Dosedanja 20. točka postane 23. točka.
V dosedanji 21. točki, ki postane 24. točka, se za besedo »uredbe« črta vejica.
4. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se v peti alineji besedilo »10. točke« nadomesti z besedilom »9. točke«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Upravičenci, ki so izvajali operacijo iz 17. točke 23. člena te uredbe, lahko po zaključeni petletni obveznosti za izvajanje te operacije mejice vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na druga KMG, vključena v ukrep KOPOP v predhodnem letu, če te mejice mejijo na ta KMG.
(8) Upravičenci, ki so izvajali operacijo iz 18. točke 23. člena te uredbe, lahko po zaključeni petletni obveznosti za izvajanje te operacije živali avtohtonih in tradicionalnih pasem vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na druga KMG, vključena v ukrep KOPOP v predhodnem letu.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »1. do 11. točke« nadomesti z besedilom »1. do 9. točke in 11. točke«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
5. člen 
V prvem odstavku 19. člena se 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. grafična evidenca mejic na Naturi 2000 – MEJ (v nadaljnjem besedilu: evidenca MEJ).«.
V drugem odstavku se vejica in besedilo »ki jo agenciji posreduje ministrstvo,« črtata.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Grafična evidenca mejic iz 18. točke prvega odstavka tega člena za posamezno mejico vsebuje linijski prikaz mejice v prostoru in podatek o identifikacijski številki mejice in dolžini mejice v metrih.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Evidence iz prvega odstavka tega člena agenciji posreduje ministrstvo.«.
6. člen 
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjen, če je za KMG ali kmetijsko gospodarstvo planina (v nadaljnjem besedilu: KMG – planina) do 5. maja tekočega leta predhodno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za KMG in KMG – planina.«.
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če predhodno usposabljanje iz drugega odstavka tega člena opravi udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec usposabljanja nosilec KMG, namestnik nosilca KMG ali član kmetije.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen 
V sedmem odstavku 21. člena se za besedo »točke« doda besedilo »in 17. točke«.
8. člen 
Za prvim odstavkom 22. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci, ki so v ukrep KOPOP prvič vstopili v letu 2015, storitev svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, uporabiti najmanj enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šteje se, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je za KMG ali KMG – planina do 20. decembra tekočega leta redno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za KMG in KMG – planina.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če redno usposabljanje iz prejšnjega odstavka opravi udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec usposabljanja nosilec KMG, namestnik nosilca KMG ali član kmetije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi, ki se glasi:
»(7) Če je v prvih štirih letih izvajanja obveznosti ukrepa KOPOP za KMG ali KMG – planina uporabljena storitev svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, se to ne glede na določbo prejšnjega odstavka šteje kot izpolnitev pogoja iz drugega odstavka tega člena za obdobje trajanja obveznosti iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo osmi do dvanajsti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
9. člen 
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo »1. do 11. točke« nadomesti z besedilom »1. do 9. točke in 11. točke«.
V četrtem odstavku se besedilo »12. in 13. točke« nadomesti z besedilom »10., 12. in 13. točke«.
10. člen 
V desetem odstavku 27. člena se v tretji alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Površina, na kateri je v tekočem letu na geoprostorskem obrazcu prijavljena praha ali kmetijska rastlina, ki je upravičena do plačil iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, vendar zanjo ni mogoče uveljavljati plačila za obvezno zahtevo POZ_NMIN, se lahko vključi v obvezno zahtevo POZ_NMIN, vendar do plačila za to zahtevo upravičenec v tem letu ni upravičen.«.
11. člen 
Za tretjim odstavkom 28. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se izbirna zahteva POZ_NIZI lahko izvaja na delu GERK, če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina, za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati plačila za zahtevo POZ_NIZI, oziroma kmetijska rastlina, ki v tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »desetega« nadomesti z besedo »enajstega«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v 3. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
12. člen 
V prvem odstavku 29. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Pred podoravanjem je dovoljeno spravilo semena pri vseh posevkih, pri katerih tehnologija pridelave omogoča, da ostane večji del rastlinskih ostankov za podor na njivi.«.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
13. člen 
Za petim odstavkom 30. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se izbirna zahteva POZ_FFSM lahko izvaja na delu GERK, če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina, za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati plačila za zahtevo POZ_FFSM, oziroma kmetijska rastlina, ki v tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v 4. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
14. člen 
Za tretjim odstavkom 32. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se izbirna zahteva POZ_MEHZ lahko izvaja na delu GERK, če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina, za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati plačila za zahtevo POZ_MEHZ, oziroma kmetijska rastlina, ki v tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v 3. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
15. člen 
Za drugim odstavkom 33. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se izbirna zahteva POZ_KONZ lahko izvaja na delu GERK, če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina, za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati plačila za zahtevo POZ_KONZ, oziroma kmetijska rastlina, ki v tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v tretji alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
16. člen 
V devetem odstavku 34. člena se v četrti alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Večletna kmetijska rastlina, ki je v tekočem letu prijavljena kot glavni posevek na geoprostorskem obrazcu, se v tekočem letu lahko vključi v izbirno zahtevo POZ_ZEL, vendar do plačila pri tej zahtevi v tem letu upravičenec za to rastlino ni upravičen.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
17. člen 
V drugem odstavku 60. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
18. člen 
V drugem odstavku 61. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
19. člen 
V drugem odstavku 62. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V devetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
20. člen 
V drugem odstavku 63. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V devetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
21. člen 
V drugem odstavku 66. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se obvezna zahteva TRZ_II_OSIL lahko izvaja na delu GERK, če je preostali del GERK vključen v zahteve oziroma operacije iz drugega odstavka 23. člena te uredbe, katerih kombinacija z obvezno zahtevo TRZ_II_OSIL iz priloge 2 te uredbe ni mogoča.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
22. člen 
V drugem odstavku 67. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
23. člen 
V drugem odstavku 68. člena se besedilo »85. člena« nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
24. člen 
V prvem odstavku 71. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru obvezne zahteve HAB_KOS je raba (košnja in paša) dovoljena od:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za obvezno zahtevo HAB_KOS velja, da:
1. mulčenje ni dovoljeno čez vse leto;
2. je obvezno spravilo travinja, če se izvaja košnja;
3. se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega travinja, lahko na delu GERK;
4. se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe ne sme spreminjati;
5. se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov iz priloge 3 te uredbe;
6. mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0,2 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
V šestem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo v primeru košnje opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
25. člen 
V prvem odstavku 74. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta nepokošeni pas se mora v naslednjem letu pokositi od 1. junija na območjih Boč – Haloze – Donačka gora in Haloze – vinorodne, od 10. junija na območjih Drava, Goričko, Mura in osrednje Slovenske gorice ter od 30. junija na drugih območjih posebnih traviščnih habitatov, pri čemer je obvezno spravilo travinja s površine tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
26. člen 
V prvem odstavku 77. člena:
– se v prvi alineji besedilo »med 15. junijem in 15. septembrom« nadomesti z besedilom »od 15. junija do 15. septembra«;
– se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– je obvezno spravilo travinja, če se izvaja košnja;«;
– dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka 22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. preveritev, ali je bilo v primeru košnje opravljeno spravilo travinja;
4. pregled KMG;
5. preveritev računov, s katerih je razviden nakup gnojil;
6. popis vrste in kategorije živali.«.
27. člen 
V prvem odstavku 78. člena se v tretjem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer je obvezno spravilo travinja s površine tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
28. člen 
V prvem odstavku 82. člena:
– se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta;«;
– se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– je obvezno spravilo travinja;«;
– dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka 22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. preveritev računov o nakupu gnojil;
4. popis vrste in kategorije živali;
5. skice travnika z vrisanim načinom (smerjo) košnje;
6. preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja.«.
29. člen 
V prvem odstavku 83. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta nepokošeni pas se mora v naslednjem letu pokositi od 1. avgusta, pri čemer je obvezno spravilo travinja s površine tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
30. člen 
V 84. členu se besedilo »v nadaljnjem besedilu: operacija Steljniki« nadomesti z besedilom »v nadaljnjem besedilu: operacija STE_KOS«.
31. člen 
85. člen se črta.
32. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(operacija STE_KOS)« 
»(1) Pri izvajanju operacije STE_KOS je treba upoštevati, da:
– se košnja izvaja mozaično, in sicer se vsako leto lahko pokosi del (od 40 do 60 odstotkov) površine travnika, vključene v zahtevek iz 153. člena te uredbe, pri čemer se travnik za namene mozaične košnje ne sme razpoloviti na robni in osrednji del (krožna košnja travnika ni dovoljena);
– je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta;
– so gnojenje, mulčenje in paša prepovedani celo leto;
– je obvezno spravilo travinja;
– nasipavanje travnikov ni dovoljeno;
– zatravljanje oziroma dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami ni dovoljeno.
(2) Za operacijo STE_KOS velja, da:
– se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega travinja, lahko na delu GERK, ki mora biti večji ali enak 0,3 ha, pri čemer isti del GERK ne sme biti nepokošen dve leti zaporedoma;
– se lokacija izvajanja operacije v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe ne sme spreminjati;
– se izvaja na ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe;
– mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.
(3) Na KMG je treba hraniti:
1. račune o nakupu gnojil;
2. račune, s katerih mora biti razviden nakup semena;
3. deklaracije uporabljenega semena iz prejšnje točke;
4. deklaracije za nazaj (od prvega nakupa semena), če se uporablja lastno pridelano seme;
5. kopije deklaracij za seme, če se seme pridobi od drugega KMG;
6. skice travnika z vrisanimi deli, na katerih se izvaja košnja.
(4) Kmetijska rastlina, za katero se lahko uveljavlja plačilo za izvajanje operacije STE_KOS, je trajno travinje.
(5) Z upravnim pregledom se preverijo:
– ustreznost območja prek evidence STE1 in evidence STE2;
– ustreznost kmetijske rastline prek zbirne vloge;
– obtežba prek zbirne vloge, CRG in evidence rejnih živali.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK;
– CRG in evidenca rejnih živali;
– evidenca STE1 in evidenca STE2.
(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka 22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. pregled KMG;
4. preveritev računov o nakupu gnojil;
5. preveritev računov, s katerih mora biti razviden nakup semena;
6. pregled deklaracij uporabljenega semena;
7. pregled deklaracij za nazaj (od prvega nakupa semena), če se na KMG uporablja lastno pridelano seme;
8. pregled kopij deklaracij za seme, ki je pridobljeno od drugega KMG;
9. popis vrste in kategorije živali;
10. pregled skic travnika z vrisanimi deli, na katerih se izvaja košnja;
11. preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja.
(8) Višina plačila za izvajanje operacije STE_KOS znaša na območjih iz evidence:
– STE1: 329,79 eura na ha letno;
– STE2: 202,90 eura na ha letno.
(9) Pri kombinaciji operacije STE_KOS z operacijo KRA_S50 iz 95. člena te uredbe višina plačila za operacijo STE_KOS na območjih iz evidence STE1 in evidence STE2 znaša 111,60 eura na ha letno.
(10) Pri kombinaciji operacije STE_KOS z operacijo KRA_GRB iz 97. člena te uredbe višina plačila za operacijo STE_KOS na območjih iz evidence STE1 in evidence STE2 znaša 152,18 eura na ha letno.
(11) Pri kombinaciji operacije STE_KOS s podukrepom iz prve alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za operacijo STE_KOS na območjih iz evidence:
– STE1: 70 eurov na ha letno;
– STE2: 65 eurov na ha letno.
(12) Pri kombinaciji operacije STE_KOS s podukrepom iz druge alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za operacijo STE_KOS na območjih iz evidence:
– STE1: 200 eurov na ha letno;
– STE2: 65 eurov na ha letno.«.
33. člen 
87. člen se črta.
34. člen 
V devetem odstavku 90. člena se v četrti alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Večletna kmetijska rastlina, ki je v tekočem letu prijavljena kot glavni posevek na geoprostorskem obrazcu, se v tekočem letu lahko vključi v obvezno zahtevo VOD_ZEL, vendar do plačila pri tej zahtevi v tem letu upravičenec za to rastlino ni upravičen.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
35. člen 
V desetem odstavku 91. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka 22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;«.
Dosedanja 4. do 6. točka postanejo 5. do 7. točka.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Površina, na kateri je v tekočem letu na geoprostorskem obrazcu prijavljena praha ali kmetijska rastlina, ki je upravičena do plačil iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, vendar zanjo ni mogoče uveljavljati plačila za obvezno zahtevo VOD_FFSV, se lahko vključi v obvezno zahtevo VOD_FFSV, vendar do plačila za to zahtevo v tem letu upravičenec ni upravičen.«.
36. člen 
V prvem odstavku 93. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Pred podoravanjem je dovoljeno spravilo semena pri vseh posevkih, pri katerih tehnologija pridelave omogoča, da ostane večji del rastlinskih ostankov za podor na njivi.«.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
37. člen 
V drugem odstavku 100. člena se beseda »napestosti« nadomesti z besedo »napetosti«.
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
38. člen 
V tretjem odstavku 102. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– se izvaja na območju pojavljanja medveda in volka iz 2. točke priloge 10 te uredbe;«.
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
39. člen 
V prvem odstavku 108. člena se v 6. točki besedilo »najmanj od 50 do« nadomesti z besedilom »od najmanj 50 do največ«.
V desetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
40. člen 
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen
(mejice) 
(1) Operacija ohranjanje mejic iz 17. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: operacija KRA_MEJ) se izvaja na mejicah, ki so pripisane blokom KMG.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se mejice ne pripišejo blokom, ki vsebujejo GERK z vrstami rabe, ki so v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, samostojni blok.
(3) Agencija pred vložitvijo zahtevka za operacijo KRA_MEJ iz 153. člena te uredbe posameznemu bloku glede na dolžino mejice na blok pripiše največjo možno prijavo mejice na blok.
(4) Največja možna prijava mejice na blok iz prejšnjega odstavka je enaka dolžini mejice, ki meji neposredno na blok, pri čemer se mora blok ali del bloka nahajati v deset metrskem pasu od mejice v evidenci MEJ.
(5) Največja možna dolžina posamezne mejice na blok iz tretjega odstavka tega člena se pripiše z upoštevanjem lege mejice v naravi glede na blok. Če mejica meji na blok le iz ene strani tega bloka, je največja možna prijava posamezne mejice enaka dolžini mejice iz prejšnjega odstavka. Če pa je mejica vzdrževana iz obeh strani istega bloka, je največja možna prijava posamezne mejice na blok lahko največ dvakratnik dolžine mejice iz prejšnjega odstavka.«.
41. člen 
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»110. člen
(operacija KRA_MEJ) 
(1) Pri izvajanju operacije KRA_MEJ je treba upoštevati, da:
– se plačilo lahko uveljavlja za dolžino mejice najmanj dva metra na blok;
– dolžine mejice ni dovoljeno zmanjševati;
– je mejico treba obrezovati in redčiti vsako drugo leto;
– je redčenje mejice treba izvesti tako, da se ne prekine zveznost njene krošnje.
(2) Za operacijo KRA_MEJ velja, da:
– se mora vsako leto izvajati na delu dolžine mejice, ki je pripisana bloku KMG;
– se lokacija izvajanja operacije v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe lahko spreminja;
– se izvaja na območjih Natura 2000 iz priloge 11, ki je sestavni del te uredbe;
– obtežba z živino ni relevantna.
(3) Skupno vstopno dolžino mejic je treba ohranjati ves čas trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se skupna ugotovljena dolžina mejic posameznega KMG, ki so vključene v operacijo KRA_MEJ, v okviru obstoječe obveznosti lahko zmanjša za največ deset odstotkov glede na vstopno dolžino mejic.
(5) Z upravnim pregledom se prek evidence MEJ preveri:
– ustreznost območja;
– obstoj mejice.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– podatki o GERK in blokih;
– evidenca MEJ.
(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
– popis dejanskega stanja mejic;
– pregled evidenc o delovnih opravilih iz desetega odstavka 22. člena te uredbe;
– pregled KMG.
(8) Višina plačila za izvajanje operacije KRA_MEJ znaša 1,60 eura/tekoči meter letno.
(9) Plačilo iz prejšnjega odstavka KMG lahko uveljavlja za mejico, ki je pripisana bloku in leži na zemljišču, za katero ima pravico uporabe ter to mejico v skladu s prvim odstavkom tega člena tudi vzdržuje.
(10) Če je mejica pripisana blokom na več KMG, lahko vsako KMG uveljavlja plačilo iz osmega odstavka tega člena za del mejice, ki je pripisan bloku tega KMG.
(11) Če je mejica pripisana bloku enega KMG in to KMG operacijo KRA_MEJ izvaja na obeh straneh mejice, lahko plačilo iz osmega odstavka tega člena uveljavlja za obe strani mejice, in sicer za dvakratno dolžino mejice iz petega odstavka prejšnjega člena.
(12) Če je med mejico in blokom, ki mu je pripisana, vodotok, cesta v javni uporabi oziroma pozidana površina, KMG za to mejico ni upravičeno do plačila iz osmega odstavka tega člena.«.
42. člen 
Tretji odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort iz prvega odstavka tega člena, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register) v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Na KMG je treba kot dokazilo o sortni pristnosti semenskega posevka oziroma nasada hraniti:
– zapisnik o uradnem pregledu semenskega posevka ali nasada avtohtone ali tradicionalne sorte iz prvega odstavka tega člena, ki ga izda organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– odločbo o vpisu avtohtone ali tradicionalne sorte iz prvega odstavka tega člena v sortno listo, ki jo izda uprava;
– uradne etikete ali etikete oziroma potrdila dobavitelja, izdana v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, skupaj z internimi odpremnicami vzdrževalca sorte ali račune o nakupu, iz katerih sta razvidni vrsta in sorta kmetijske rastline, pri čemer se navedena dokazila hranijo od prvega nakupa semena oziroma sadik, če se uporablja lastno pridelano seme oziroma sadike;
– kopije dokazil iz prejšnje alineje, če se seme oziroma sadike pridobijo od drugega KMG.«.
V desetem odstavku se v tretji alineji podpičje nadomesti s piko, četrta alineja pa se črta.
V enajstem odstavku se četrta alineja črta, dosedanja peta alineja pa postane četrta alineja.
V dvanajstem odstavku:
– se drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se v tretji alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pregled dokazil iz osmega odstavka tega člena.«.
V trinajstem odstavku se znesek »167,76 eura« nadomesti z zneskom »279,59 eura«.
43. člen 
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
(zamenjave in vrst sort avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin) 
Med trajanjem obveznosti iz prvega odstavka 11. člena te uredbe se vrste in sorte avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin iz priloge 12 te uredbe v tekočem letu in med leti lahko zamenjajo.«.
44. člen 
V prvem odstavku 130. člena se za besedilom »»1100 – njive«« dodata vejica in besedilo »»1131 – začasno travinje«,«, besedilo »»1190 – rastlinjak, ki ima vpisane jagode«« pa se nadomesti z besedilom »»1190 – rastlinjak««.
45. člen 
Za četrtim odstavkom 132. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če usposabljanje iz prejšnjega odstavka opravi udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec usposabljanja nosilec KMG, namestnik nosilca KMG ali član kmetije.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
46. člen 
V osmem odstavku 133. člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
47. člen 
Drugi odstavek 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Število točk se v skladu s prejšnjim odstavkom za vsako KMG vodi v RKG in se poda v celem številu.
48. člen 
Prvi odstavek 141. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačilo za ukrep OMD se lahko uveljavlja za kmetijske površine iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in kmetijske rastline iz priloge 6 te uredbe.«.
V četrtem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki v skladu s PRP 2014–2020 znaša 0,40 eura.«.
Peti odstavek se črta.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Največje možno plačilo za ukrep OMD se določi po naslednji formuli:
Največje možno plačilo OMD v eurih na ha na leto = fiksni del + (število točk KMG x vrednost točke x 0,45), 
pri čemer vrednost točke za določitev največjega možnega plačila znaša 1 euro.
(7) Če je KMG za tekoče leto upravičeno do plačila za območja z naravnimi omejitvami iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (v nadaljnjem besedilu: plačila za območja z naravnimi omejitvami), in je seštevek plačila OMD iz petega odstavka tega člena in plačila za območja z naravnimi omejitvami večji od največjega možnega plačila iz prejšnjega odstavka, je v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 31. člena Uredbe 1305/2013/EU OMD plačilo iz petega odstavka tega člena enako vrednosti razlike med največjim možnim plačilom iz prejšnjega odstavka in plačilom za območja z naravnimi omejitvami.
(8) Za namen izračuna iz prejšnjega odstavka je plačilo za območja z naravnimi omejitvami količnik med seštevkom plačila za območja z naravnimi omejitvami, do katerega je upravičeno KMG, in površine kmetijskih zemljišč v ha tega KMG na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz 136. člena te uredbe.«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti do štirinajsti odstavek.
49. člen 
Drugi odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na kraju samem ugotovljeno, da na KMG niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje zadevne operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP, se zahtevek za to površino operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP zavrne.«.
50. člen 
Za šestim odstavkom 146. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vodenje obrazca iz prejšnjega odstavka se šteje za vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK_PID in kulturah iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
51. člen 
147. člen se spremeni tako, da se glasi:
»147. člen
(minimalna aktivnost) 
(1) Upravičenci morajo na površinah, na katerih uveljavljajo plačila za zahteve iz 26., 49., 56., 57., 60., 61., 62., 63., 66., 67., 68., 71., 72., 73., 74., 77., 78., 79., 82., 83., 100., 101., 102., 105., 106., 115. in 116. člena te uredbe ter operacije iz 86., 95., 97. in 108. člena te uredbe, izvajati minimalno aktivnost v skladu z drugo alinejo 8. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.
(2) Minimalne aktivnosti na travniških površinah na območju Natura 2000 – habitati in območju Natura 2000 – ptice so vključene v sklop zahtev navzkrižne skladnosti in se nanašajo na ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst oziroma ohranjanje prosto živečih ptic iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
52. člen 
Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:
»150.a člen 
(obravnava vrste rabe 1222) 
Če je na površini, prijavljeni kot GERK z vrsto rabe »1300 – trajni travnik«, v tekočem letu s pregledom na kraju samem ugotovljena dejanska raba »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, se ta površina v tekočem letu za ukrepe iz te uredbe obravnava kot GERK z vrsto rabe »1300 – trajni travnik.«.
53. člen 
V 153. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za spremembo kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge se vloži v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.«.
54. člen
157. člen se spremeni tako, da se glasi:
»157. člen
(nadomestitev živali) 
(1) V primeru izločitve živali avtohtone ali tradicionalne pasme, ki je bila vključena v izvajanje operacije GEN_PAS iz 111. člena te uredbe, zaradi vzroka, ki ni naveden v prilogi 1 te uredbe, se lahko izločena žival nadomesti v 60 dneh od dneva izločitve oziroma v primeru izločitve zaradi prodaje ali zakola v 30 dneh od dneva izločitve.
(2) O izločitvi živali iz tega člena mora upravičenec agencijo pisno obvestiti in priložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva izločitve in o nadomestitvi živali v desetih delovnih dneh od dneva nadomestitve. Obvestilo o izločitvi in nadomestitvi živali se pošlje na obrazcu obvestila o izločitvi ali nadomestitvi živali iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za avtohtone in tradicionalne pasme goveda iz operacije GEN_PAS iz 111. člena te uredbe kot dan izločitve upošteva datum odhoda živali iz KMG iz CRG in kot dan nadomestitve upošteva datum prihoda živali na KMG iz CRG, za avtohtone in tradicionalne pasme konjev iz operacije GEN_PAS iz 111. člena te uredbe pa se kot dan izločitve upošteva datum odhoda živali iz KMG iz CRK in kot dan nadomestitve datum prihoda živali na KMG iz CRK.
(4) Če izločena žival iz prvega odstavka tega člena ni nadomeščena v rokih iz prvega odstavka tega člena in v skladu z drugim odstavkom tega člena, ali če je število GVŽ po nadomestitvi izločenih živali manjše od števila GVŽ, ki je prijavljeno v zahtevku za operacijo GEN_PAS iz 111. člena te uredbe, se ta zahtevek za tekoče leto ustrezno zmanjša.«.
55. člen 
V prilogi 1 se povsod besedilo »ob uveljavljanju tega primera višje sile« nadomesti z besedilom »ob nastopu primera višje sile ali izjemne okoliščine«.
V I. točki se v napovednem stavku za besedo »upoštevajo« doda beseda »zlasti«.
56. člen 
V prilogi 2 se pri preglednicah »8 Kombinacije zahtev znotraj operacije Traviščni habitati metuljev in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« in »9 Kombinacije zahtev znotraj operacije Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« črta besedilo »Ni sprememb v možnih kombinacijah, sprememba v višini plačil za kombinacije!«.
Pri preglednici »10 Kombinacije zahtev znotraj operacije Steljniki in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se črtajo besedilo »Ni sprememb v možnih kombinacijah, sprememba v višini plačil za kombinacije!« in vrstica ter stolpec »STE_NPAS«.
Pri preglednici »12 Kombinacije operacij, namenjenih ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se črta besedilo »Ni sprememb!«.
Pod preglednico »12 Kombinacije operacij, namenjenih ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se beseda »Kombinacije« nadomesti z besedo »Kombinacija«.
V legendi se pri operaciji »Steljniki« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Operacija Steljniki
– STE_KOS«.
57. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
58. člen 
V prilogi 7 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izračun razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG vključuje količino gnoja in tekočih živinskih gnojil, ki jih prispevajo od rejnih živali iz obrazca »Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali« iz predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža živali), ter oddane in prejete količine živinskih gnojil in digestata iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil«. V izračunu se upošteva za:
– govedo: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi, in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
– druge živali: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem.«.
59. člen 
Priloga 11 se nadomesti z novo prilogo 11, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
60. člen 
V prilogi 14 se za besedilom »Za ukrepe razvoja podeželja se kot izpolnjevanje pogojev za obtežbo upošteva povprečna letna obtežba na KMG. Izpolnjevanje tega pogoja agencija preverja z upravnim pregledom in s pregledom na kraju samem« doda naslednje besedilo:
»V obdobju, ko so živali, ki jih je upravičenec vključil v ukrepa KOPOP in EK, na paši na KMG – planini oziroma KMG – skupnem pašniku, se za te živali šteje, da ne zmanjšujejo števila živali na osnovnem KMG.«.
3. poglavje »3 UKREP OMD« se črta.
61. člen 
V prilogi 15 se v preglednici 13:
– v naslovu beseda »Ohranjanju« nadomesti z besedo »Ohranjanje«;
– pod vrstico z oznakama PEK in EK v vrstici »pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin« in stolpcu GEN_SOR« oznaka »N« nadomesti z oznako »**«.
V legendi se pod besedilom »*: Obvezni zahtevi POZ_KOL oziroma VOD_ZEL je treba izvajati, plačilo za te zahteve pa se ne dodeli.« doda besedilo:
»** Kombinacija je mogoča le, če gre za prezimni ali neprezimni posevek. Za glavni posevek kombinacija ni možna.«.
Pod legendo »Operacija Steljniki v okviru ukrepa KOPOP« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Operacija Steljniki v okviru ukrepa KOPOP
– STE_KOS«.
62. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2:
– pri zahtevi KOPOP_SVET besedilo kršitve »Storitve svetovanja ni bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti KOPOP.« nadomesti z besedilom »Storitev svetovanja ni bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti KOPOP.«;
– za zahtevo KOPOP_SVET s kršitvijo »Storitev svetovanja ni bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti KOPOP.« dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
KOPOP_SVET
Storitev svetovanja ni bila uporabljena v prvih štirih letih trajanja obveznosti KOPOP.
IV
KOPOP_SVET
Upravičenec, ki ni uporabil storitve svetovanja v prvih štirih letih, je ni uporabil niti v petem letu trajanja obveznosti KOPOP.
VII
«; 
– za zahtevo POZ_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na POZ_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
POZ_NIZI
Na površini, vključeni v POZ_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.
VI
«; 
– za zahtevo POZ_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na POZ_MEHZ se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
POZ_MEHZ
Na površini, vključeni v POZ_MEHZ, se ne uporablja zastirk oziroma izvaja mehansko zatiranje plevelov.
VI
«; 
– za zahtevo POZ_KONZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na POZ_KONZ se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
POZ_KONZ
Na površini, vključeni v POZ_KONZ, se ne izvaja konzervirajoča obdelava tal.
VI
«; 
– pri zahtevi HML_NMIN besedilo kršitve »Pri HML število analiz glede na velikost površine ni ustrezno.« nadomesti z besedilom »Pri HML_NMIN število analiz glede na velikost površine ni ustrezno.«;
– pri zahtevi HML_NMIN besedilo kršitve »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelana po 30. juniju tekočega leta.« nadomesti z besedilom »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelane po 30. juniju tekočega leta.«;
– za zahtevo HML_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na HML_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
HML_NIZI
Na površini, vključeni v HML_NIZI, se ne upošteva obveznosti zadelave gnojevke, gnoja oziroma gnojnice v tla.
VI
«; 
– za zahtevo HML_BIOV s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na HML_BIOV se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
HML_BIOV
Na površini, vključeni v HML_BIOV, se ne uporabljajo biorazgradljive vrvice.
VI
«; 
– pri zahtevi HML_BIOV besedilo kršitve »Pri HML_BIOV na KMG ni prisotnih dokazil o uporabi hitro razgradljivih vodil.« nadomesti z besedilom »Pri HML_BIOV na KMG ni prisotnih dokazil o uporabi biorazgradljivih vrvic.«;
– za zahtevo SAD_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na SAD_MEHZ se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
SAD_MEHZ
Na površini, vključeni v SAD_MEHZ, se pod drevesi ne izvaja mehansko zatiranje plevelov.
VI
«; 
– za zahtevo VIN_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na VIN_MEHZ se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
VIN_MEHZ
Na površini, vključeni v VIN_MEHZ, se v vrstnem prostoru ne izvaja mehansko zatiranje plevelov.
VI
«; 
– za zahtevo TRZ_I_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na TRZ_I_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
TRZ_I_NIZI
Na površini, vključeni v TRZ_I_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.
VI
«; 
– za zahtevo TRZ_II_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na TRZ_II_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
TRZ_II_NIZI
Na površini, vključeni v TRZ_II_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.
VI
«; 
– za zahtevo HAB_KOS s kršitvijo »Površina, vključena v HAB_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
HAB_KOS
Na površini, vključeni v HAB_KOS, v primeru, da se izvaja košnja, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– za zahtevo HAB_NPAS s kršitvijo »Pri HAB_NPAS se v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
HAB_NPAS
Na površini, vključeni v HAB_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– za zahtevo MET_KOS s kršitvijo »Površina, vključena v MET_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
MET_KOS
Na površini, vključeni v MET_KOS, v primeru, da se izvaja košnja, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– pri zahtevi MET_NPAS besedilo kršitve »Pri MET_NPAS se nepokošeni pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.« nadomesti z besedilom »Pri MET_NPAS se v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.«;
– za zahtevo MET_NPAS s kršitvijo »Pri MET_NPAS se v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
MET_NPAS
Na površini, vključeni v MET_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– za zahtevo VTR_KOS s kršitvijo »Površina, vključena v VTR_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
VTR_KOS
Na površini, vključeni v VTR_KOS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– pri zahtevi VTR_NPAS besedilo kršitve »Pri VTR_NPAS se nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.« nadomesti z besedilom »Pri VTR_NPAS se v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.«;
– za zahtevo VTR_NPAS s kršitvijo »Pri VTR_NPAS se v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
VTR_NPAS
Na površini, vključeni v VTR_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
«; 
– pri operaciji STE_KOS besedilo kršitve »Na površini, vključeni v STE_KOS, se je pred 25. avgustom tekočega leta izvajala košnja ali paša.« nadomesti z besedilom »Na površini, vključeni v STE_KOS, se je pred 1. avgustom tekočega leta izvajala košnja.«.
– za operacijo STE_KOS s kršitvijo »Na površini, vključeni v STE_KOS, se je pred 1. avgustom tekočega leta izvajala košnja.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
STE_KOS
Na površini, vključeni v STE_KOS, se je v tekočem letu izvajala paša.
VI
«; 
– za zahtevo STE_KOS s kršitvijo »Površina, vključena v STE_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
STE_KOS
Nepokošen del površine, vključene v STE_KOS, je manjši od 40 % površine travnika.
I
STE_KOS
Nepokošen del površine, vključene v STE_KOS, je večji od 60 % površine travnika.
I
STE_KOS
Na površini, vključeni v STE_KOS, ni nepokošenega dela travnika.
VI
STE_KOS
Pri STE_KOS se nepokošen del nahaja na istem delu površine travnika kot v preteklem letu.
II
STE_KOS
Na površini, vključeni v STE_KOS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.
II
STE_KOS
Na površini, vključeni v STE_KOS, je bilo izvedeno nasipavanje travnika.
II
STE_KOS
Na površini, vključeni v STE_KOS, je bilo izvedeno zatravljanje oziroma dosejevanje travnika s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami.
II
«; 
– pri zahtevi STE_NPAS se črtajo naslednje vrstice:
»
STE_NPAS
Evidenca o delovnih opravilih vezanih na STE_NPAS se ne vodi.
V
STE_NPAS
Evidenca o delovnih opravilih vezanih na STE_NPAS se ne vodi ustrezno.
III
STE_NPAS
Pri STE_NPAS maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.
III
STE_NPAS
Pri STE_NPAS maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.
VIII
STE_NPAS
Pri STE_NPAS je nepokošen pas manjši od 5 % površine ali od 0,05 ha, če je pas v več delih.
I
STE_NPAS
Pri STE_NPAS je nepokošen pas večji od 10 % površine ali od 1 ha, če je pas v več delih.
I
STE_NPAS
Na površini, vključeni v STE_NPAS, ni nepokošenega pasu.
VI
STE_NPAS
Pri STE_NPAS so na nepokošenem pasu vidne posledice paše.
II
STE_NPAS
Pri STE_NPAS je nepokošen pas naslednje leto pokošen pred 25. avgustom.
II
STE_NPAS
Pri STE_NPAS se nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.
VI
«; 
– pri zahtevi KRA_OGRM besedilo kršitve »Pri KRA_OGRM maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_OGRM minimalna ali maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_OGRM besedilo kršitve »Pri KRA_OGRM maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_OGRM minimalna ali maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPA besedilo kršitve »Pri KRA_VARPA maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_VARPA minimalna ali maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPA besedilo kršitve »Pri KRA_VARPA maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_VARPA minimalna ali maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPP besedilo kršitve »Pri KRA_VARPP maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_VARPP minimalna ali maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPP besedilo kršitve »Pri KRA_VARPP maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_VARPP minimalna ali maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri operaciji KRA_VTSA pri kršitvi »Pri KRA_VTSA minimalna ali maksimalna gostota dreves odstopa od predpisane (od 50 do 200 dreves na ha).« besedilo »od 50 do 200 dreves« nadomesti z besedilom »od najmanj 50 do največ 200 dreves«;
– pri operaciji KRA_MEJ besedilo kršitve »Pri KRA_MEJ dolžina ali širina mejice ni ustrezna.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_MEJ je dolžina mejice na blok krajša od dveh metrov.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Zavrnitve in ukinitve iz preglednice 3 se uporabljajo tudi v primeru, ko upravičenec skupni obseg mejic, vključenih v operacijo iz 110. člena uredbe, zmanjša za več kot 10 % v primerjavi z vstopno dolžino mejic, in ko upravičenec število živali posamezne vrste, vključenih v operacijo iz 111. člena uredbe, zmanjša za več kot 10 % v primerjavi z letom vstopa v operacijo, pri čemer se kot kriterij za določitev stopnje zavrnitve oziroma ukinitve plačila uporabi razlika med ugotovljenim številom živali posamezne vrste ter številom živali posamezne vrste iz vstopnega leta, znižanim za 10 %.«.
Za šestnajstim odstavkom se doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) V primeru ugotovitve razlik med prijavljeno mejico in stanjem mejice v naravi pri pregledu na kraju samem v letu 2017 se upravičence opomni k ureditvi stanja mejice v evidenci MEJ iz 18. točke prvega odstavka 19. člena uredbe glede na stanje v naravi.«.
Dosedanji sedemnajsti do dvajseti odstavek postanejo osemnajsti do enaindvajseti odstavek.
Za dosedanjim enaindvajsetim odstavkom, ki postane dvaindvajseti odstavek, se doda nov triindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(23) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se neizpolnjevanje drugih ustreznih obveznih zahtev iz nacionalnih predpisov, ki so podlaga za izvajanje zadevne zahteve ukrepa KOPOP, ki se nanašajo na uporabo fitofarmacevtskih sredstev, obravnava kot kršitev minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev.«.
Dosedanji dvaindvajseti odstavek postane štiriindvajseti odstavek.
V dosedanjem triindvajsetem odstavku, ki postane petindvajseti odstavek, se beseda »devetega« nadomesti z besedo »dvanajstega«.
Dosedanji štiriindvajseti odstavek postane šestindvajseti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
63. člen 
(končanje postopkov in prilagoditev obveznosti) 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 in 51/16).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencem, ki so petletne obveznosti za izvajanje operacije Steljniki v okviru ukrepa KOPOP prevzeli na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 in 51/16), te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU za leto 2017 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti prilagodijo v skladu s spremenjenim 86. členom uredbe.
64. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0080
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost