Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3324. Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice, stran 11248.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 144. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 16. seji dne 29. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja grafična podoba grba in zastave Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) ter pravila o njuni uporabi.
2. člen 
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostjo. Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
3. člen 
Grb in zastava sta simbola občine in se lahko uporabljata le v obliki in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
II. GRB 
4. člen 
Grb Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: grb) je istovetnostni simbol, ki predstavlja občino in označuje pripadnost občini.
5. člen 
(1) Grb je po obliki polkrožni ščit v treh heraldičnih barvah (modra – čast, slava, poštenost,zvestoba in trajnost, zelena – zdravje, svoboda, veselje, upanje in siva/srebrna – čistost, nedolžnost, modrost).
(2) Centralna likovna figura grba je vrelec zdravilne vode. Zdravilna termalna voda, naraščajoča iz zemlje, je simbol in temeljni tvorec uspešnega turističnega in gospodarskega razvoja občine. Modri stilizirani curki vode, ki v različnih plasteh silijo vedno širše in višje, ponazarjajo moč, svežino, ekspanzijo in rast občine k nečemu še višjemu, še večjemu.
Vrelec se v svojem srednjem zaključku zaključi z likom v obliki srca – figurativno orisuje srčnost in dobroto domačega človeka v njegovem zlitju z naravo, ki v tretjem notranjem loku, s kvišku dvignjenimi rokami, odslikava dobrosrčnost in domačnost, modrina linij (poštenost, zvestoba in trajnost) pa v svoji žlahtnosti te lastnosti samo še nadgrajuje.
Umirjeno ukrivljen zeleni lok, iz katerega privre vrelec iz globin, je prikaz mehkega prehoda pokrajine iz najprej ravninskega dela v gričevnati gorički svet. Zelena barva s svojo svežino predstavlja zdravje, svobodo, veselje, upanje in rodnost, obenem pa je zelena kot barvni odtenek tudi tretjinski del barv madžarske trobojnice in simbolizira sožitje dveh, na omenjenem prostoru, v harmoniji živečih narodov.
6. člen 
(1) Grb se pojavlja v dveh osnovnih oblikah – samostojno, brez pripisa Občina Moravske Toplice in s pripisom. Pojavlja se v različnih velikostih, tehnikah in materialih. V odloku predstavljene oblike tvorijo osnovni nabor uradnih in dovoljenih izgledov. V izjemnih primerih so za potrebe posamičnih grafičnih ali oblikovnih izdelkov možne tudi drugačne rešitve, ki jih odobri župan kot skrbnik celostne grafične podobe.
(2) Grb je v uradnih razmerjih in barvah predstavljen v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka, in na uradnem spletnem naslovu občine.
III. UPORABA GRBA 
7. člen 
Grb se uporablja:
– na tablah ob vhodu v zgradbo in v prostore občine,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja občina,
– na žigu Občine Moravske Toplice,
– na spominskih in protokolarnih darilih občine,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani občine,
– na javnem glasilu Občine Moravske Toplice,
– na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki,
– v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze,
– v drugih primerih pod pogoji iz tega odloka.
8. člen 
(1) Grb se lahko uporablja:
– ob predstavljanju občine v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, ali katerih pokrovitelj je občina, ali na katerih se občina predstavlja oziroma se jih udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na urbani opremi v občini,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(2) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči župan.
9. člen 
(1) Grb se znotraj meja občine v skupini več pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben, položaj.
(2) Izven meja občine oziroma pri uporabi grbov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili veljavne zakonodaje.
IV. ZASTAVA 
10. člen 
(1) Zastava Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: zastava) je eden temeljnih, v notranjem in zunanjem prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine.
(2) Zastava je bele in modre barve z grbom občine v sredini. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb občine, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od belega in modrega polja zastave z belo obrobo.
(3) Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
11. člen 
(1) Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno belo polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje.
(2) Zastava je v uradnih razmerjih in barvah vidna v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in na uradnem spletnem naslovu občine.
V. UPORABA ZASTAVE 
12. člen 
(1) Zastava je stalno izobešena:
– pred ali na stavbi, kjer ima sedež občina in njeni ožji deli ter v prostoru, kjer zaseda občinski svet,
– na ali ob stavbah, kjer je sedež vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanovitelj je občina,
– na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina.
(2) Zastava se v obliki namizne zastave lahko uporablja v prostorih župana, direktorja občinske uprave, v prostoru, kjer zaseda občinski svet, ter v prostorih vrtcev, osnovnih šol, in drugih zavodov in organizacij, katerih ustanovitelj je občina.
13. člen 
(1) Zastava se izobesi na ali ob stavbah, v katerih so uradni prostori občine in njenih ožjih delov ter na drogovih uličnih svetilk:
– ob državnih praznikih in
– prazniku občine.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih zadevah,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči župan.
14. člen 
(1) Zastava se lahko izobesi tudi ob dneh, ki niso prazniki, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju (pokrita, dimenzijsko manjša ipd.).
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese oziroma je na uradnem obisku.
15. člen 
(1) Kadar zastava visi skupaj z drugimi zastavami se njen položaj določi skladno z določbami veljavne zakonodaje o uporabi grba in zastave Republike Slovenije.
(2) Izobešene zastave je potrebno odstraniti najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE 
16. člen 
(1) Grb in zastavo lahko uporablja kdorkoli za namen, ki promovira pripadnost občini, pri tem pa ne žali, omalovažuje ali kako drugače ustvarja konfliktne situacije med ljudmi in ustanovami.
(2) Grba in zastave izven uprave občine ni dovoljeno uporabljati kot blagovno znamko, kot blagovni model oziroma na način, ki bi uporabnike navajal na neresnično uradnost dokumentov ali dogodkov.
17. člen 
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana, obledelih barv ali kako drugače neprimerna za uporabo.
(2) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled občine.
18. člen 
(1) Podjetja, zavodi, društva, ter druge organizacije in skupnosti, ki imajo sedež v občini, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba:
– v njihovi firmi, žigu ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na prireditvah in javnih dogodkih,
– na tiskovinah, spominkih, priznanjih,
– v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih oblekah in uniformah,
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
(2) Za uporabo grba občine v primerih iz prejšnjega odstavka tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava občine.
(3) Vlogi za pridobitev dovoljenja mora prosilec predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno ime in naslov uporabnika, namen in čas oziroma trajanje uporabe simbolov ter tehnični in grafični podatki o uporabi.
(4) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
19. člen 
Dovoljenje o uporabi grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če upravičenec grba ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju,
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
20. člen 
(1) Za pravilno uporabo grba in zastave občine skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
(2) O pritožbi zoper dovoljenje o uporabi zastave in grba odloča župan.
VII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
Inšpekcijski organ 
21. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere so predpisane kazenske sankcije, opravlja pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo.
22. člen 
V primeru nepravilne ali nedovoljene uporabe grba ali zastave na javnih krajih, lahko pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
23. člen 
(1) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če uporablja grb ali zastavo:
– brez dovoljenja občine,
– v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje ali onečasti grb ali zastavo občine.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
Zastavo, grb in žig občine je potrebno uskladiti z določbami tega odloka v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.
25. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-00021/2015-18
Moravske Toplice, dne 30. novembra 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti