Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2934. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici, stran 9452.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici 
1. člen 
V Uredbi o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici (Uradni list RS, št. 83/04) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesiji se podelita za deset let.«.
2. člen 
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se za tekoče koledarsko leto sklene najpozneje do začetka izvajanja koncesije v tem koledarskem letu.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi letni program odvzema naplavin za prihodnje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni program odvzema naplavin je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent in koncesionar za prihodnje leto.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
3. člen 
V petem odstavku 5. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– se ne poslabša stanje voda, kjer odvzema naplavine,«.
4. člen 
Četrti odstavek 8. člena se črta.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2016
Ljubljana, dne 3. novembra 2016
EVA 2016-2550-0091
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost