Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2921. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016, stran 9381.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 8. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 
1. člen 
Ta odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 (v nadaljnjem besedilu: zajtrk) v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo živil za zajtrk,
– znesek sredstev za povračilo stroškov zajtrka na osebo,
– upravičence ter vsebino in obliko zahtevka za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka.
2. člen 
(1) Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se v letu 2016 obeležuje 18. novembra.
(2) Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
(3) Upravičenci za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka so vrtci, osnovne šole in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki 18. novembra 2016 izvedejo zajtrk z vsemi živili iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo stroškov za živila iz te odredbe, vključno z DDV, do največ 0,43 eura (brez DDV) na osebo. Če znaša nakup živil za zajtrk manj kot 0,43 eura (brez DDV) na osebo, upravičenec zahteva povračilo stroškov v višini vrednosti kupljenih živil.
(2) Za izračun povračila stroškov za živila iz te odredbe posameznemu upravičencu se upošteva:
– za vrtec in zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: število otrok, vpisanih v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2016, ter število strokovnih delavcev, ki so v času zajtrkovanja v oddelkih skupaj z otroki;
– za osnovno šolo: število vpisanih učencev v šolskem letu 2016/2017 in število strokovnih delavcev, ki so v času zajtrkovanja v oddelkih skupaj z učenci, iz podatkov, pridobljenih iz organizacijskih poročil osnovnih šol za šolsko leto 2016/2017.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te odredbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca naknadno, skladno z rokom uporabe.
5. člen 
Upravičenec pošlje zahtevek za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
6. člen 
(1) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega člena je od 2. decembra do 15. decembra 2016.
(2) Zahtevki iz prejšnjega člena, ki so vloženi pred 2. decembrom 2016, se obravnavajo kot zahtevki, vloženi 2. decembra 2016.
7. člen 
(1) Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano na podlagi zahtevka iz 5. člena te odredbe odloči o višini sredstev za povračilo stroškov zajtrka, do katere je upravičen posamezen upravičenec.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem povrne stroške iz prejšnjega odstavka iz proračuna za leto 2017.
8. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvede administrativne kontrole pred povračilom stroškov za živila iz te odredbe.
9. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2016
Ljubljana, dne 25. oktobra 2016
EVA 2016-2330-0135
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano