Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2853. Uredba o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda, stran 9210.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda 
1. člen 
V Uredbi o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12) se v 1. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z 8. členom in 2. točko Priloge V Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32), in Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/80/EU z dne 20. junija 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 182 z dne 21. 6. 2014, str. 52) za podzemne vode določa:«.
2. člen 
V 2. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. dobro količinsko stanje vodnega telesa podzemne vode je količinsko stanje, pri katerem odvzemi podzemne vode v obravnavanem obdobju ne presegajo razpoložljive količine podzemne vode in so izpolnjeni drugi pogoji za dobro količinsko stanje iz 17. člena te uredbe;«.
3. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(ugotavljanje količinskega stanja podzemnih voda) 
Količinsko stanje podzemnih voda se ugotavlja na podlagi:
– rezultatov vodnobilančnega modeliranja;
– vrednotenja rezultatov meritev parametrov količinskega stanja podzemnih voda na opazovalnih vodnjakih ali vrtinah za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki;
– vrednotenja rezultatov meritev parametrov količinskega stanja podzemnih voda na izvirih ali v referenčnih prerezih vodotokov za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi razpoklinskimi in kraškimi vodonosniki;
– podatkov o povezanosti vodnih teles podzemnih voda s površinskimi vodami in kopenskimi ekosistemi, odvisnimi od podzemne vode;
– podatkov o vdorih slane vode in drugih vdorov;
– podatkov o odvzemih vode in umetnem bogatenju vodonosnikov.«.
4. člen 
V prvem odstavku 17. člena se v točki a) besedilo »dolgoročno povprečno letno stopnjo odvzema« nadomesti z besedilom »odvzemi v obravnavanem obdobju«.
5. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpolnjevanje pogojev za dobro količinsko stanje iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavlja z uporabo vodnobilančnega preizkusa iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer se za vodna telesa podzemnih voda s prevladujočimi:
– medzrnskimi vodonosniki uporabljata metoda ocenjevanja trendov gladin podzemne vode in metoda ocenjevanja razpoložljivih količin podzemnih voda;
– razpoklinskimi in kraškimi vodonosniki uporabljata metoda ocenjevanja trendov iztokov in metoda ocenjevanja razpoložljivih količin podzemnih voda.«.
6. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodno telo podzemne vode s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki izpolnjuje merila iz točke a) prvega odstavka 17. člena te uredbe, če:
– je na več kot 75 odstotkih merilnih mest v vodnem telesu povprečje letnih srednjih gladin podzemne vode višje od izhodiščne kritične gladine, ocenjene na podlagi trimesečnega minimuma gladin podzemne vode,
– je na več kot 75 odstotkih merilnih mest napovedano povprečje letnih srednjih gladin podzemne vode višje od izhodiščne kritične gladine, ocenjene na podlagi trimesečnega minimuma gladin podzemne vode, in
– so odvzemi v obravnavanem obdobju manjši od razpoložljivih količin podzemne vode.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodno telo podzemne vode s prevladujočimi razpoklinskimi in kraškimi vodonosniki izpolnjuje merila iz točke a) prvega odstavka 17. člena te uredbe, če so odvzemi v obravnavanem obdobju manjši od razpoložljivih količin podzemne vode, na merilnih mestih na izvirih ali v referenčnih prerezih vodotokov pa zaradi odvzemov ni opazen trend nižanja malih mesečnih in letnih pretokov.«.
7. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
8. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2016
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EVA 2016-2550-0097
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost