Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2851. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9190.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program- podezelja.si).«.
V drugem odstavku se v 2. točki na koncu prve alineje beseda »in« nadomesti s podpičjem, na koncu druge alineje se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 1. točki za besedo »podeželje« doda besedilo »ter iz četrtega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU«.
Na koncu 23. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v 7. točki za besedo »predpisov« doda besedilo »Vlade Republike Slovenije«, za besedo »območja« pa doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja)«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredeli v javnem razpisu.«.
4. člen 
V osmem odstavku 6. člena se v 2. točki za besedo »zadruga« dodata vejica in besedilo »če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG,«.
V enajstem odstavku se v 1. točki besedilo »kmetijskih zemljišč« nadomesti z besedo »PKP«.
5. člen 
V 10. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se poslovni načrt iz 5. točke tega člena izdela na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe;«.
V 13. točki se besedilo »opravljanja kmetijske dejavnosti« nadomesti z besedo »poslovanja kmetijskega gospodarstva«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se ne glede na določbo prejšnje točke pri izračunu primernega prihodka upravičenca upošteva letni prihodek članov skupine kmetov, pri čemer se primeren letni prihodek ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe;«.
16. točka se črta.
Dosedanja 17. točka postane 16. točka.
Dosedanja 18. točka, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»17. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo obseg dela iz prejšnje točke zagotavljati člani skupine kmetov;«.
Dosedanji 19. in 20. točka postaneta 18. in 19. točka.
V dosedanji 21. točki, ki postane 20. točka, se črta besedilo »za eno individualno oziroma eno kolektivno naložbo«.
6. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se za besedo »predpisih« doda besedilo »Vlade Republike Slovenije«.
7. člen 
V prvem odstavku 13. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izkazana je gospodarna raba kmetijske mehanizacije, če so glede na zadnjo oddano zbirno vlogo izpolnjene naslednje zahteve:
– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, grozdja in zelenjave, mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 40 ha PKP ali imeti v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali. Če gre za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima samostojen pogon (v nadaljnjem besedilu: pogonski stroj), mora imeti upravičenec v rabi najmanj 40 ha PKP ali v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo,
– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene spravilu žita, koruze in krompirja, mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 100 ha PKP oziroma najmanj 100 ha PKP za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo.«.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. upravičenec lahko z eno vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za največ tri pogonske stroje.«.
8. člen 
V prvem odstavku 15. člena se v 7. točki za besedo »nanaša« dodata vejica in besedilo »oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK«.
9. člen 
V 17. členu se v 4. in 7. točki za besedo »nanaša« dodata vejica in besedilo »oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK«.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. če ima najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, v uporabi na najožjem vodovarstvenem območju, določenem s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja, je v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore za naložbo v ureditev hleva na hlevski gnoj, na globoki nastilj oziroma na tlačen gnoj;
10. ne glede na prejšnjo točko je upravičen do podpore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če skupna količina dušika iz živinskih gnojil na hektar kmetijskih površin v uporabi zunaj najožjega vodovarstvenega območja, določenega s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja, ne presega 170 kg na hektar.«.
10. člen 
V 23. členu se v 3. točki za besedo »gozdove« dodata vejica in besedilo »pri čemer vrednost žaganega lesa ne sme preseči vrednosti, določene z javnim razpisom«.
11. člen 
V drugem odstavku 25. člena se v:
– 1. točki v drugi alineji besedilo »kmetijskih dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. geografski vidik upravičenca:
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na OMD,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenem območju, če gre za naložbe v ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz priloge 9, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja);«.
V tretjem odstavku se:
– v 1. točki v prvi alineji pod a) besedilo »kmetijskih dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«, v drugi alineji pa se besedilo »podprte dejavnosti« nadomesti z besedo »poslovanja«;
– v 1. točki v drugi alineji pod b) besedilo »kmetijskih dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«;
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. geografski vidik upravičenca:
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na OMD,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenem območju, če gre za naložbe v ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih;«.
V četrtem odstavku se:
– v 1. točki v prvi alineji pod a) besedilo »kmetijskih dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«, v drugi alineji pa se besedilo »podprte dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«;
– v 1. točki v drugi alineji pod b) besedilo »kmetijskih dejavnosti« nadomesti z besedilom »poslovanja kmetijskega gospodarstva«;
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. geografski vidik upravičenca:
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na OMD,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenem območju, če gre za naložbe v ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila,
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih;«.
12. člen 
V prvem odstavku 26. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:
– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 170 kg na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi ali
– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 2 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na vodovarstvenih območjih;«.
V 7. točki se v drugi alineji za besedo »uredbe« doda besedilo »ali dejanski prihodki in odhodki iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra«.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo biti člani skupine kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe.«.
13. člen 
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določba 9. točke prejšnjega odstavka se ne uporablja za kolektivne naložbe, določba 10. točke prejšnjega odstavka pa se ne uporablja za majhne in kolektivne naložbe.«.
14. člen 
V prvem odstavku 28. člena se v četrti alineji črta besedilo »iz priloge 9, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja)«.
15. člen 
V šestem odstavku 29. člena se besedilo »strošek naložbe« nadomesti z besedilom »stroški naložb«, beseda »predstavlja« pa se nadomesti z besedo »predstavljajo«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če gre za naložbe iz druge alineje prvega odstavka tega člena v povezavi z naložbami iz četrte in pete alineje drugega ostavka tega člena, se podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(9) Predelava kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredeli v javnem razpisu.«.
16. člen 
V drugem odstavku 30. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.«.
17. člen 
V 32. členu se v 4. točki beseda »ter« nadomesti z vejico.
Na koncu 5. točke se pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. strošek iz naslova obratnih sredstev.«.
18. člen 
V 34. členu se v 2. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, se določijo z javnim razpisom;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. poslovni načrt iz prejšnje točke mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;«.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. kmetijske proizvode mora tržiti na lokaciji, ki se podrobneje opredeli v javnem razpisu;«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
19. člen 
V prvem odstavku 35. člena se v 5. točki za besedo »upravičenec« dodata vejica in besedilo »ki ni veliko podjetje,«, besedilo »naslova opravljanja dejavnosti« pa se nadomesti z besedo »poslovanja«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če gre za naložbe iz osmega odstavka 29. člena te uredbe, mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti:
– pisno izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem koledarskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči,
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem povezana.«.
V petem odstavku se za besedo »gozdove« dodata vejica in besedilo »pri čemer vrednost žaganega lesa ne sme preseči vrednosti, določene z javnim razpisom«.
20. člen 
V 36. členu se besedilo »prve in tretje alineje« črta.
21. člen 
V prvem odstavku 38. člena se:
– točka a) pod 1. spremeni tako, da se glasi:
»a) ekonomski vidik naložbe: povečanje prihodka;«;
– točka b) pod 1. spremeni tako, da se glasi:
»b) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih;«;
– točka c) pod 2. spremeni tako, da se glasi:
»c) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih;«;
– točka c) pod 3. spremeni tako, da se glasi:
»c) geografski vidik naložbe:
– koeficient razvitosti občin,
– lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih;«.
22. člen 
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo »1. točke« nadomesti z besedilom »1. in 2. točke«.
V petem odstavku se v drugi alineji za besedo »uredbe« doda besedilo »ali dejanski prihodki in odhodki iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra«.
23. člen 
Sedmi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če se upravičencu podpora za naložbo dodeli na podlagi Uredbe 702/2014/EU in Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 702/2014/EU, drugi pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU oziroma (88) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če gre za naložbe iz osmega odstavka 29. člena te uredbe, se podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
Dosedanji deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
24. člen 
V prvem odstavku 46. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije ali odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada, ki še ni pravnomočna, je pa vročena vsem komasacijskim udeležencem, ali pravnomočno odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;«.
25. člen 
V prvem odstavku 56. člena se v 1. točki število »80« nadomesti s številom »67«.
26. člen 
V prvem odstavku 69. člena se v 7. točki za besedo »sedmim« doda besedilo »in osmim« ter za besedo »prometnice« dodata vejica in besedilo »oziroma izdana odločba ZGS«.
8. točka se črta.
Dosedanja 9. do 11. točka postanejo 8. do 10. točka.
V dosedanji 12. točki, ki postane 11. točka, se besedilo »oziroma 8.« črta.
27. člen 
V 70. členu se:
– v tretji alineji število »9« nadomesti s številom »8«;
– v četrti alineji za besedo »gozda« doda besedilo »oziroma odločba ZGS«, vejica pa se nadomesti s piko;
– peta alineja črta.
28. člen 
V četrtem odstavku 92. člena se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«.
29. člen 
Za šestim odstavkom 93. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če se pomoč dodeli po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se v izreku odločbe o pravici do sredstev navede višina pomoči, ki je dodeljena po pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU.«.
30. člen 
Za 93. členom se doda nov 93.a člen, ki se glasi:
» 93.a člen 
(naložbe na območju Triglavskega narodnega parka) 
(1) Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v 25., 38., 71. oziroma 87. členu te uredbe, oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi oziroma je lastnik gozdnih zemljišč.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo pri naslednjih podukrepih oziroma operacijah:
– podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1;
– podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, ki prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1;
– podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, ki so povezane z operacijo ureditev gozdne infrastrukture in prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 3. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1;
– naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, ki prispevajo k razvojnim usmeritvam iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1.«.
31. člen 
Za četrtim odstavkom 94. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podpora za naložbe iz osmega odstavka 29. člena te uredbe se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
32. člen 
V 96. členu se na koncu 9. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena te uredbe.«.
33. člen 
V 98. členu se beseda »petnajstim« nadomesti z besedo »sedemnajstim«.
34. člen 
V 100. členu se povsod beseda »upravičenec« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vlagatelj« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se:
– 1. točka črta;
– dosedanje 2. do 22. točka postanejo 1. do 21. točka;
– v dosedanji 23. točki, ki postane 22. točka, črta besedilo »za morebitne že nastale splošne stroške«;
– na koncu dosedanje 24. točke, ki postane 23. točka, pika nadomesti s podpičjem in doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne dokumentacije iz 14. točke tega odstavka.«.
V drugem odstavku se besedilo »5., 6., 7., 8. in 9.« nadomesti z besedilom »4., 5., 6., 7. in 8.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če gre za podukrepe iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe, vlagatelj pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti z izvajanjem naložbe v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU oziroma poglavjem 3.4 pod (70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU ali 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo pogoje iz 1. do 23. točke prvega odstavka tega člena, razen pogojev iz 17. točke, izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
35. člen 
V 101. členu se povsod beseda »upravičenec« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vlagatelj« v ustreznem sklonu.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– naložbe v višini več kot 200.000 eurov priznane vrednosti naložbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Finančno sposobnost upravičenca za kritje stroškov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti lahko oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca.«.
36. člen 
V drugem odstavku 102. člena se za besedo »ARSKTRP« dodata vejica in besedilo »razen zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. člena te uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
V petem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. originalne izvode računov, elektronske in e-račune;«.
V šestnajstem odstavku se besedilo »račun glasi na člana« nadomesti z besedilom »račun glasi na vse člane«.
37. člen 
V prvem odstavku 103. člena se za besedo »vložitvi« doda beseda »zadnjega«.
38. člen 
V prvem odstavku 105. člena se v prvi alineji za besedo »gospodarstva« dodata vejica in besedilo »razen za majhne naložbe iz 1. točke 9. člena te uredbe«.
V drugi alineji se za besedo »proizvodov« dodata vejica in besedilo »razen za majhne naložbe iz 1. točke 33. člena te uredbe«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Zahtevek za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev.«.
39. člen 
107. člen se spremeni tako, da se glasi
»107. člen 
(javna objava upravičencev) 
(1) Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
(2) Na spletni strani MKGP se objavijo podatki o firmi in sedežu pravne osebe ter višini dodeljene pomoči v skladu s (128) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
40. člen 
V 110. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) ARSKTRP mora voditi evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh de minimis in dokazilih o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tej uredbi.«.
41. člen 
V prilogi 2 se v poglavju A:
– v tretjem odstavku prvi stavek spremeni tako da se glasi: »Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, in ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, se ga izključi iz zadevnega podukrepa ali operacije za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.«;
– sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena te uredbe ali označenosti ne zagotavlja v obdobju trajanja obveznosti v skladu s petim odstavkom 106. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju B se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec, ki ne vodi seznama skupne rabe iz 3. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, ne zagotavlja gospodarne rabe mehanizacije iz 4. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, ne zagotavlja povprečne letne obtežbe z živino iz 5. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe oziroma ne zagotavlja letne vzreje čebeljih matic iz 6. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju C se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, v nasprotju s 3. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe ne izpolnjuje obveznosti na podlagi merila iz druge alineje 3. točke pod a) prvega odstavka 38. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju E se v drugem odstavku za besedilom »2. točko« doda besedilo »prvega odstavka«.
42. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
43. člen 
V prilogi 8 se v 5. točki beseda »finančni« nadomesti z besedama »finančno ovrednoteni«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. solastniške deleže pogodbenih strank na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe;«.
Dosedanje 6. do 8. točka postanejo 7. do 9. točka.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
44. člen 
(začeti postopki) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenec vloži zahtevek za predplačilo iz 105. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16) v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 102. člena uredbe.
45. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev podpor iz Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o odobritvi sheme državne pomoči.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
46. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2016
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EVA 2016-2330-0133
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti