Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije, stran 9114.

  
Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije 
1. člen 
V Pravilniku o overitvah števcev električne energije (Uradni list RS, št. 18/13 in 40/13 – popr.) se v prvem odstavku 4. člena preglednici nadomestita z naslednjima preglednicama:
»Indukcijski števci delovne električne energije
Vrednost toka
Števci električne 
energije in obremenitev
Faktor
eNDP /eMREF /eREF ( %)
Dir.
Trans.
moči
razred točnosti A
razred točnosti B
1
Imin
Imin
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,5
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,5
2
Itr
Itr
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
3
Itr
Itr
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
4
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
5
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L1)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5 / ± 2,0 / ± 2,0
6
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L2)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5/ ± 2,0 / ± 2,0
7
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L3)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5 / ± 2,0 / ± 2,0
8
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
9
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
0,8 C 
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
10
Imax
Imax
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
11
Imax
Imax
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
Statični števci delovne električne energije
Vrednost toka
Števci električne energije 
in obremenitev
Faktor
eNDP /eMREF /eREF ( %)
Dir.
Trans.
moči
razred točnosti A
razred točnosti B
razred točnosti C *
1
Imin
Imin
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,5
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,5
± 1,0 / ± 0,8 / ± 1,0
2
Itr
Itr
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
± 0,7 / ± 0,4 / ± 0,5
3
Itr
Itr
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
± 0,7 / – / ±0,5
4
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
± 0,7 / ± 0,4 / ± 0,5
5
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L1)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5 / ± 2,0 / ± 2,0
± 1,0 / ± 0,8 / ± 1,0
6
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L2)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5/ ± 2,0 / ± 2,0
± 1,0 / ± 0,8 / ± 1,0
7
10 Itr
In (20 Itr)
- / 3f (L3)
1
± 4,0 / ± 3,1 / ± 3,0
± 2,5 / ± 2,0 / ± 2,0
± 1,0 / ± 0,8 / ± 1,0
8
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
± 0,7 / – / ± 0,5
9
10 Itr
In (20 Itr)
1f / 3f (L1L2L3)
0,8 C 
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
± 0,7 / – / ± 0,5
10
Imax
Imax
1f / 3f (L1L2L3)
1
± 3,5 / ± 2,7 / ± 2,0
± 2,0 / ± 1,5 / ± 1,0
± 0,7 / ± 0,4 / ± 0,5
11
Imax
Imax
1f / 3f (L1L2L3)
0,5 L
± 3,5 / ± 1,3 / ± 2,0
± 2,0 / ± 0,9 / ± 1,0
± 0,7 / – / ± 0,5
(*) pri števcih električne energije razreda točnosti C je potrebno pridobiti podatke o faktorjih δT, δU in δf iz odobritve tipa«.
2. člen 
(1) V prvem odstavku 10. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pogoje za preskuse pri izvajanju overitev v laboratoriju, določene v prilogi III tega pravilnika.«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pregled in preskus števca električne energije pri redni ali izredni overitvi se lahko izvaja tudi na terenu. Pri tem je potrebno zagotoviti enake pogoje za preskuse, kot so za izvajanje overitev v laboratoriju določeni v prilogi III tega pravilnika, razen temperature okolice in magnetnega polja tujega izvora. Če so pogreški števca električne energije večji od NDP, je potrebno preskuse ponoviti v laboratoriju pri pogojih, določenih v prilogi III tega pravilnika.«.
3. člen 
V četrtem odstavku 14. člena se preglednica, ki se nanaša na zagonski tok indukcijskih števcev električne energije, nadomesti z naslednjo preglednico:
»Zagonski tok indukcijskih števcev električne energije:
Faktor moči (cos j)
Razred točnosti števca delovne 
električne energije
Faktor jalove moči (sin j), induktivni
ali kapacitivni
Razred točnosti 
števca jalove 
električne energije
Razred točnosti
0,5
1
2
3
Števec električne energije z enotarifnim številčnikom brez naprave za preprečitev protiregistriranja
1
0,003 I0
0,004 I0
0,005 I0
1
0,01 I0
Vsi ostali števci 
električne energije
1
0,004 Ib
0,004 Ib
0,005 Ib
1
0,01 Ib
«. 
4. člen 
Peti odstavek 20. člena se črta.
5. člen 
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Števci električne energije, kjer je predmet overitve merjenje delovne in jalove energije, se obravnavajo kot samostojni števci električne energije. Preskus se izvede v celoti za števec delovne in za števec jalove električne energije. Poenostavitve postopka so dopustne, če je to dopuščeno v odobritvi tipa električnega števca.«.
6. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(1) Imetniki števcev električne energije morajo iz novih statičnih števcev električne energije razreda A, ki so bili dani na trg na podlagi predpisanih načinov ugotavljanja skladnosti, sestaviti eno ali več populacij z zbiranjem te vrste števcev električne energije na področju Republike Slovenije.
(2) V posamezno populacijo se združuje števce električne energije iz iste odobritve tipa z naslednjimi enakimi meroslovnimi lastnostmi: nazivna napetost, referenčni ali nazivni tok, maksimalni tok in razred točnosti.
(3) Posamezno populacijo sestavljajo števci električne energije z istim letom potrditve skladnosti pred dajanjem na trg.
(4) Posamezni števec električne energije je lahko vključen le v eno populacijo.
(5) Posamezna populacija ne sme presegati 35.000 kosov števcev električne energije.
(6) V primeru posega v posamezen števec električne energije iz populacije med njegovo uporabo se lahko tak števec posamično predloži v izredno overitev, pregled in preskus pa se izvede, kot je določeno v III. poglavju tega pravilnika. Datum veljavnosti overitve tega števca električne energije je enak datumu veljavnosti overitve populacije, kateri pripada. Namesto označitve tega števca električne energije z overitveno oznako se zanj izda potrdilo o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: POS) v skladu s predpisom o postopku overitve meril.«.
7. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(1) Imetnik populacije v roku treh let od dajanja števcev električne energije iz prejšnjega člena na trg posreduje Uradu RS za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) prijavo o sestavi populacije.
(2) V prijavi so navedeni:
– podatki o vložniku prijave (firma in sedež),
– podatki o imetniku števcev električne energije (firma in sedež), če imetnik ni vložnik prijave,
– proizvajalec, oznaka odobritve tipa oziroma uradna oznaka, tip, leto potrditve skladnosti pred dajanjem na trg in število števcev v populaciji,
– nazivna napetost, referenčni ali nazivni tok, maksimalni tok in razred točnosti,
– seznam tovarniških številk števcev električne energije v populaciji v elektronski tabelarični obliki.
(3) Urad s sklepom določi oznako populacije števcev električne energije na način:
»ED_LLLL-MM-DD_Tip_števca_NNNN_KKKK«, pri čemer je:
– »ED« – imetnik števcev električne energije ali njegov zakoniti zastopnik;
– »LLLL« – leto prijave populacije;
– »MM« – mesec prijave populacije;
– »DD« – dan prijave populacije;
– »NNNN« – leto potrditve skladnosti števcev pred dajanjem na trg;
– »KKKK« – zaporedna številka enake populacije, ki se izda na isti dan.
(4) Sestave populacije po izdaji sklepa o oznaki populacije ni več dovoljeno spremeniti.
(5) Če se izkaže, da populacija ni sestavljena v skladu s prejšnjim členom, overitev ni veljavna.«.
8. člen 
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec redne overitve izvede postopek overitve populacije števcev električne energije na podlagi zahteve imetnika števcev električne energije, ki k zahtevi za overitev priloži kopijo sklepa iz prejšnjega člena in določi vrsto atributivnega preskusa iz 32. člena tega pravilnika.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zahtevo za overitev se poda najmanj 18 mesecev in najkasneje 6 mesecev pred iztekom overitve.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
9. člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred začetkom preskusa se števec električne energije zamenja z nadomestnim iz nabora nadomestnih števcev električne energije, ki je sestavljen v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika, če izvajalec overitve za posamezen števec električne energije iz izbranega naključnega vzorca ugotovi, da:
– se na njem kažejo neobičajne zunanje poškodbe,
– so vidni znaki okvare zaradi delovanja atmosferskih in drugih vplivov,
– so njegove zaščitne oznake poškodovane,
– je bil izločen iz uporabe,
– ga ni mogoče najti ali da je bila serijska številka v imetnikovi bazi števcev električne energije napačno evidentirana, ali
– trenutno ni dostopen.«.
10. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
Za namen naslednje redne overitve na podlagi preskusa reprezentativnega naključnega vzorca, se izbor reprezentativnega naključnega vzorca izvede ponovno.«.
11. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
Ob pregledu in preskusu števcev električne energije v laboratoriju je potrebno zagotoviti takšne pogoje pri izgradnji in transportu števcev električne energije, da ne pride do poškodb ali spremembe stanja posameznega preskušenega števca električne energije. Posegi v števce niso dovoljeni.«.
12. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
(1) Pri pregledu in preskusu števcev električne energije iz reprezentativnega naključnega vzorca veljajo določila iz III. poglavja tega pravilnika z naslednjimi izjemami:
– preskus merilne točnosti se izvede pri nazivni napetosti in faktorju moči 1, pri simetrični obremenitvi pri trifaznem števcu električne energije, v preskusnih točkah Imin ali 0,05 Ib ali 0,02 In, Itr oziroma 10 % Ib ali 5 % In, Iref ali Ib in Imax in, če števec električne energije ni že ogret z nazivno napetostjo, po polurnem predgrevanju z nazivno napetostjo, in
– preskus z zagonskim tokom se izvede pri 1,5-kratni vrednosti zagonskega toka, ki je določena v 14. členu tega pravilnika.
(2) Če posamezen števec električne energije pri pregledu in preskusu ne izpolnjuje zahtev iz prejšnjega odstavka, se števec električne energije izloči iz uporabe. Ob preskusu na terenu mora imetnik neustrezen števec električne energije nadomestiti z drugim. Izločeni števec električne energije iz uporabe ni izločen iz populacije.«.
13. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
Izvajalec redne overitve najmanj 5 let po izvedeni overitvi hrani naslednje podatke:
– identifikacijo populacije iz 25. člena tega pravilnika,
– pogreške vseh posameznih števcev električne energije iz reprezentativnega naključnega vzorca pri preskusu merilne točnosti,
– utemeljitev izbora nadomestnih števcev električne energije na podlagi 27. člena tega pravilnika,
– navedbo mesta vgradnje nedosegljivih števcev električne energije.«.
14. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen 
(1) V primeru uspešnega pregleda in preskusa izbranega reprezentativnega naključnega vzorca se za števce električne energije populacije namesto označitve z overitvenimi oznakami izda POS v skladu s predpisom o postopku overitve. POS se izda za celotno populacijo in ne samo za preskušane števce električne energije. Na POS se namesto serijske številke merila navede oznako populacije, k POS pa se priloži seznam tovarniških številk števcev električne energije iz populacije. Iz seznama mora biti razvidno, kateri števci električne energije so bili preskušeni, kateri so se izkazali za neustrezne in kateri števci električne energije so bili nadomeščeni z nadomestnimi števci električne energije.
(2) Neustrezen števec je dopustno popraviti in predložiti v izredno overitev po postopku, določenem v osmem odstavku 23. člena tega pravilnika, in nato dati v uporabo. V nasprotnem primeru ga mora imetnik izločiti iz uporabe.
(3) Če izbrani reprezentativni naključni vzorec števcev električne energije ne prestane pregleda in preskusa, se overitev celotne populacije zavrne. Imetnik mora celotno populacijo števcev električne energije izgraditi najkasneje do izteka veljavnosti overitve celotne populacije.
(4) Imetnik populacije mora najkasneje do trenutka izgradnje celotne populacije posredovati uradu prijavo o izgradnji populacije. V prijavi mora biti naveden podatek o oznaki populacije.
(5) Celotna populacija števcev električne energije iz prejšnjega odstavka se lahko da v izredno overitev, kjer se vsi števci populacije pregledajo in preskusijo posamično kot je določeno v III. poglavju tega pravilnika. Iz števcev električne energije, ki uspešno prestanejo pregled in preskus, se tvori novo populacijo.
(6) Imetnik populacije iz prejšnjega odstavka posreduje uradu prijavo o sestavi spremenjene populacije. Prijava vsebuje poleg oznake prvotne populacije in leta izredne overitve še podatke iz drugega odstavka 24. člena.
(7) Urad s sklepom določi oznako nove populacije števcev električne energije na način, da se oznaki prvotne populacije doda presledek in leto izredne overitve nove populacije.
(8) Za števce električne energije iz nove populacije se namesto označitve z overitvenimi oznakami izda POS v skladu s predpisom o postopku overitve. Na POS se namesto serijske številke merila navede oznako nove populacije, k POS pa se priloži seznam tovarniških številk števcev električne energije iz nove populacije. Potek roka overitve se nadaljuje, kot je predvideno za prvotno populacijo števcev električne energije.
(9) Če imetnik ne zagotovi izredne overitve populacije števcev električne energije iz tretjega odstavka tega člena, jo je dolžan izločiti iz uporabe.«.
15. člen 
V prvem odstavku 33. člena se preglednica nadomesti z naslednjo preglednico:
 
 
Št. neustreznih števcev električne energije
 
Velikost populacije
Velikost naključnega vzorca
Kriterij 
za sprejem
Kriterij 
za zavrnitev
Št. nadomestnih števcev električne energije 
2–8
2
0
1
1
8–15
3
0
1
1
16–25
5
0
1
1
26–50
8
0
1
1
51–90
13
0
1
2
91–150
20
1
2
4
151–280
32
1
2
6
281–500
50
2
3
10
501–1200
80
3
4
16
1201–3200
125
5
6
25
3201–10000
200
7
8
40
10001–35000
315
10
11
63
«. 
16. člen 
V prvem odstavku 34. člena se preglednica nadomesti z naslednjo preglednico:
Število 
neustreznih števcev električne energije
Velikost populacije
Naključni preskus
Velikost naključnega vzorca
Skupna velikost vzorca
Kriterij za sprejem
Kriterij za zavrnitev
Število 
nadomestnih števcev električne energije
91–150
prvi
13
13
0
2
2
drugi
13
26
1
2
5
151–280
prvi
20
20
0
2
4
drugi
20
40
1
2
8
281–500
prvi
32
32
0
3
6
drugi
32
64
3
4
13
501–1200
prvi
50
50
1
3
10
drugi
50
100
4
5
20
1201–3200
prvi
80
80
2
5
16
drugi
80
160
6
7
32
3201–10000
prvi
125
125
3
6
25
drugi
125
250
9
10
50
10001–35000
prvi
200
200
5
9
40
drugi
200
400
12
13
80
«. 
17. člen 
Za 34. členom se doda novo VII. poglavje z naslovom »VII. STATISTIČNO PREVERJANJE SKLADNOSTI PRI PRVIH OVERITVAH« in dodata nova 34.a in 34.b člen, ki se glasita:
»34.a člen 
Pregledi in preskusi pri prvi overitvi števcev električne energije se po izbiri proizvajalca izvedejo s pregledom in preskusom vsakega števca električne energije v skladu z določili III. poglavja tega pravilnika ali s pregledom in preskusom števcev električne energije na statistični podlagi v skladu s 34.b členom tega pravilnika.
34.b člen 
(1) Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se v postopku izdelave zagotovi homogenost vsake proizvedene partije. Števce električne energije da v overitev v obliki homogenih partij.
(2) Naključno izbrani vzorec števcev električne energije se odvzame iz vsake partije v skladu z zahtevami tretjega odstavka tega člena. Vsak števec električne energije v vzorcu se posamezno pregleda in preskusi v skladu z določili III. poglavja tega pravilnika, s katerimi se preveri skladnost merila z meroslovnimi zahtevami, ki veljajo zanj.
(3) Statistična kontrola temelji na harmoniziranih standardih za prevzemno kontrolo števcev električne energije. Sistem za vzorčenje mora zagotoviti:
– raven kakovosti, ki ustreza 95-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 1 %, in
– mejno kakovost, ki ustreza 5-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 7 %.
(4) Če se partija sprejme, se overijo vsi števci električne energije iz partije, razen števcev električne energije iz vzorca, za katere je ugotovljeno, da imajo nezadovoljive rezultate preskusa.
(5) Če se populacija zavrne, proizvajalec zagotovi, da se populacija ne da na trg.«.
18. člen 
Dosedanje VII. poglavje postane VIII. poglavje in se spremeni tako, da se glasi:
»VIII. ROKI REDNIH OVERITEV 
35. člen 
(1) Rok redne overitve za:
– indukcijske števce električne energije je 12 let, če se priključijo direktno, in 6 let za števce električne energije, ki se priključijo preko merilnih transformatorjev,
– statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S in C je 6 let,
– statične števce električne energije, razen števcev električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S in C, je 8 let, razen v primeru pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca iz drugega odstavka tega člena.
(2) Rok redne overitve statičnih števcev električne energije, kjer se postopek izvaja s pregledom in preskusom reprezentativnega naključnega vzorca števcev električne energije iz V. poglavja tega pravilnika, je štiri leta do vključno 12. leta po letu potrditve skladnosti pred dajanjem števcev električne energije v populaciji na trg in dve leti po 12. letu od leta potrditve skladnosti pred dajanjem števcev električne energije v populaciji na trg. Overitev velja do izteka koledarskega leta, v katerem je potrebno opraviti naslednji periodični pregled in preskus z ozirom na leto potrditve skladnosti pred dajanjem na trg.«.
19. člen 
Dosedanje VIII. poglavje postane IX. poglavje.
20. člen 
Naslov priloge III se spremeni tako, da se glasi: »Pogoji za preskuse pri izvajanju overitev v laboratoriju«.
V petem odstavku se pred besedo »temperatura« črta beseda »referenčna«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika odločbo Urada o imenovanju za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev števcev električne energije, akreditirajo postopke overitev električnih števcev, ki so usklajeni s tem pravilnikom, najkasneje v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika in o tem obvestijo Urad zaradi izdaje nove odločbe o imenovanju.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 007-159/2016
Ljubljana, dne 10. oktobra 2016
EVA 2016-2130-0062
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost