Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2807. Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin, stran 9046.

  
Na podlagi sedmega odstavka 54. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) minister, pristojen za kulturo, izdaja
P R A V I L N I K 
o delu medarhivskih delovnih skupin 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa vsebino in način dela medarhivskih delovnih skupin, ustanovljenih za posamezna področja arhivske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: medarhivske delovne skupine).
II. MEDARHIVSKE DELOVNE SKUPINE 
2. člen 
Medarhivske delovne skupine so namenjene obravnavi strokovnih vprašanj na posameznih področjih arhivskega strokovnega dela z namenom usklajenega delovanja arhivske javne službe.
3. člen 
Medarhivske delovne skupine se ustanovijo predvsem za naslednja področja:
– uprava,
– pravosodje,
– zdravstvo in socialno varstvo,
– kultura in znanost,
– vzgoja in izobraževanje,
– gospodarstvo,
– arhivsko strokovno izrazje.
4. člen 
(1) Medarhivske delovne skupine ustanovi minister, pristojen za arhive, in vanje imenuje strokovnjake (arhiviste) iz arhivov, ki izvajajo javno arhivsko službo.
(2) Posamezna delovna skupina šteje najmanj sedem članov, in sicer tako, da vsak član predstavlja enega izmed javnih arhivov.
(3) Člani posamezne medarhivske delovne skupine so lahko arhivisti, ki so pristojni za ustrezno področje arhivske dejavnosti in se aktivno raziskovalno ukvarjajo z zadevnimi strokovnimi vprašanji. Posameznik je lahko hkrati član več delovnih skupin. Članstvo v medarhivski delovni skupini časovno ni omejeno.
(4) Vsaka medarhivska delovna skupina ima vodjo, ki ga izmed sebe izvolijo člani posamezne medarhivske delovne skupine.
5. člen 
Za usklajevanje dela medarhivskih delovnih skupin minister, pristojen za arhive, na predlog Sveta direktorjev, imenuje koordinatorja.
6. člen 
Koordinator medarhivskih delovnih skupin izvaja naslednje naloge:
– najpozneje do konca meseca februarja za preteklo leto sestavi skupno poročilo o delu medarhivskih delovnih skupin in ga pošlje ministru, pristojnemu za arhive, Svetu direktorjev ter javnim arhivom;
– najmanj enkrat letno skliče člane oziroma vodje medarhivskih delovnih skupin zaradi poenotenja dela medarhivskih delovnih skupin.
7. člen 
(1) Medarhivske delovne skupine delujejo pri Arhivu Republike Slovenije.
(2) Način poslovanja medarhivskih delovnih skupin ureja poslovnik, ki ga sprejme posamezna medarhivska delovna skupina z večino glasov vseh svojih članov.
8. člen 
Medarhivske delovne skupine izvajajo naslednje naloge:
– obravnavajo strokovna vprašanja s področja pridobivanja, vrednotenja in strokovne obdelave ter uporabe arhivskega gradiva,
– usklajujejo pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
– spodbujajo, usmerjajo in usklajujejo opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine, prava in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom, ter pripravljajo publikacije s področja arhivistike,
– sodelujejo pri objavljanju učnih pripomočkov, priročnikov in druge strokovne literature za potrebe arhivov in javnopravnih oseb,
– dajejo predloge, pobude in mnenja organom javnih arhivov in javnopravnim osebam – ustvarjalcem arhivskega gradiva glede arhivskih strokovnih vprašanj,
– dajejo predloge za vsebino, organizacijo in izpeljavo stalnega izobraževanja na arhivskem področju,
– seznanjajo Svet direktorjev in Arhivski svet s problemi pri opravljanju nalog, povezanih z varstvom arhivskega gradiva.
9. člen 
(1) Medarhivske delovne skupine delujejo na rednih in dopisnih sejah.
(2) Redne seje skliče vodja posamezne delovne skupine najmanj dvakrat letno.
(3) Dopisne seje se skličejo v nujnih primerih, ki so podrobneje opredeljeni v poslovniku iz 7. člena tega pravilnika. Predlog za sklic dopisne seje lahko poda kateri koli član medarhivske delovne skupine.
(4) O poteku sej se vodi zapisnik, ki ga podpiše vodja.
(5) Seje medarhivske delovne skupine so zaprte za javnost.
(6) Člani posamezne medarhivske delovne skupine sprejemajo sklepe z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.
(7) Na sejah medarhivskih delovnih skupin lahko na povabilo katerega koli člana, vendar brez pravice odločanja, sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki lahko s svojim mnenjem pripomorejo k delu posamezne delovne skupine, če je to glede na obravnavano strokovno vprašanje smiselno.
10. člen 
Vodje medarhivskih delovnih skupin so dolžni najpozneje do konca meseca januarja za preteklo leto pripraviti poročilo o delu medarhivske delovne skupine, ki jo vodijo, in ga poslati koordinatorju medarhivskih delovnih skupin.
III. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2016/26
Ljubljana, dne 11. oktobra 2016
EVA 2016-3340-0022
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina