Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2743. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice, stran 8891.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice predpisuje naslednje vsebinske določbe:
I. Organiziranje in vodenje vodniške službe
II. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
III. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
IV. Register lokalnih turističnih vodnikov
V. Programe turističnega vodenja
VI. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
VII. Nadzor nad opravljenimi vodenji
VIII. Prehodne in končne določbe.
ORGANIZIRANJE IN VODENJE VODNIŠKE SLUŽBE 
2. člen 
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Šmarješke Toplice organizira in vodi Turistično društvo Šmarješke Toplice.
OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA 
3. člen 
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje, strokovno pojasnjuje in predstavlja turistično, kulturno, naravno, športno-turistično in drugo ponudbo. Storitev zaračunava po sprejetem ceniku.
Lokalni turistični vodnik lahko opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka na celotnem območju Občine Šmarješke Toplice.
STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA 
4. člen 
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki opravijo tečaj oziroma preizkus znanja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ki opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe.
Turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost turističnega vodenja na državnem nivoju oziroma z licenco Gospodarske zbornice, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh dejavnosti na območju Občine Šmarješke Toplice, pod pogojem, da se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov.
5. člen 
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira Turistično društvo Šmarješke Toplice oziroma pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi Turistično društvo Šmarješke Toplice s soglasjem županje.
Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi izbire najustreznejšega ponudnika. Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Člane komisije na predlog izvajalca imenuje predsednik Turističnega društva Šmarješke Toplice, v njej pa sodeluje tudi predstavnik občinske uprave Občine Šmarješke Toplice.
6. člen 
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence oziroma potrdila o strokovni usposobljenosti skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno oziroma opredeljeno v razpisu za izobraževanje.
7. člen 
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
2. Dodatna organizirana vodenja po dogovoru
3. Strokovni predmeti s področja naravnih vrednot in kulturne dediščine
4. Praktično vodenje in preizkus znanja.
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda licenco oziroma potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«. Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 
8. člen 
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, kjer dobijo pisno dovoljenje ali izkaznico z veljavnostjo pet let. Po preteku tega obdobja se lokalnemu turističnemu vodniku, ob izpolnjevanju pogoja aktivnosti v smislu najmanjšega zahtevanega števila opravljenih vodenj, izda novo pisno dovoljenje ali izkaznico za obdobje naslednjih petih let.
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice in logotip Občine Šmarješke Toplice.
Za aktivnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v petih letih opravi vsaj deset vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje Turističnemu društvu Šmarješke Toplice in na Občino Šmarješke Toplice.
V primeru, da lokalni turistični vodnik v petih letih opravi manj kot deset vodenj, mora po poteku tega obdobja v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 4. člena tega odloka. Kolikor preizkusa znanja ne opravi uspešno, ga Turistično društvo Šmarješke Toplice izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi Turistično društvo Šmarješke Toplice, ki izda tudi pisno dovoljenje ali izkaznico.
9. člen 
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico v priponki.
10. člen 
Na osnovi prejetega poročila lokalnega turističnega vodnika, Turistično društvo Šmarješke Toplice evidentira podatke o številu vodenj za preteklo leto v register lokalnih turističnih vodnikov. Poročilo lokalni turistični vodnik posreduje do konca meseca januarja za preteklo leto.
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– naslov, elektronski naslov,
– telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Šmarješke Toplice opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno dokazilo ali izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika.
PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA 
11. člen 
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših turističnih zanimivostih na območju Občine Šmarješke Toplice. Standardne programe pripravi Turistično društvo Šmarješke Toplice, po predhodnem dogovoru z Občino Šmarješke Toplice.
IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
12. člen 
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turistično društvo Šmarješke Toplice,
– lokalni turistični vodniki neposredno (v roku treh dni vodenje prijavijo Turističnemu društvu Šmarješke Toplice),
– TIC Šmarješke Toplice,
– druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
13. člen 
Turistično društvo Šmarješke Toplice lahko sklene z lokalnimi turističnimi vodniki, ki so vpisani v register in imajo izkaznico, pogodbo o opravljanju lokalnega turističnega vodenja za čas veljavnosti dovoljenje ali izkaznice oziroma trajanja registracije.
14. člen 
Lokalni turistični vodnik mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj:
– kdo je naročil vodenje,
– število obiskovalcev na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– program vodenja.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja, kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
15. člen 
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja. Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča Turistično društvo Šmarješke Toplice.
16. člen 
Lokalni turistični vodniki, ki imajo z Turističnim društvom Šmarješke Toplice podpisano pogodbo o opravljanju lokalnega turističnega vodenja (13. člen), za opravljeno vodenje dobijo plačilo preko Turističnega društva Šmarješke Toplice, kolikor je bilo vodenje naročeno preko Turističnega društva Šmarješke Toplice. Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
Lokalni turistični vodniki, ki so registrirani za dejavnost turističnega vodenja, izdajo račun za vodenje, Turističnemu društvu Šmarješke Toplice pa dostavijo dnevnik vodenja.
Turistično društvo Šmarješke Toplice zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava neposredno naročniku vodenja.
Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom enkrat letno sprejme upravni odbor Turističnega društva Šmarješke Toplice.
NADZOR 
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo pristojni občinski in državni organi nadzora.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
V roku najkasneje enega leta od veljavnosti odloka, Turistično društvo Šmarješke Toplice izvede naslednje naloge:
– pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Šmarješke Toplice,
– izdela izkaznico za vodnike,
– vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Šmarješke Toplice,
– pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
– pripravi cenik za turistična vodenja na območju Občine Šmarješke Toplice,
– pripravi program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje Občine Šmarješke Toplice in imenuje komisijo za preizkus znanja.
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2016-1
Šmarjeta, dne 27. septembra 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.