Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2701. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran, stran 8809.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Ankaran na 14. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) se v 7. členu črta besedna zveza »enovit organ«.
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinske uprave se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah občinske uprave Občine Ankaran, Varnostno prekrškovna služba ter organu skupne občinske uprave z nazivom Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano.
Občinsko upravo Občine Ankaran tvorijo naslednje notranje organizacijske enote:
– sekretariat,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za razvoj in investicije,
– oddelek za finance in računovodstvo,
– oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo,
– režijski obrat.
Varnostno prekrškovna služba je organizirana kot samostojna enota uprave izven občinske uprave Občine Ankaran, ki je neposredno podrejena in odgovorna županu.
Organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano kot organ skupne občinske uprave opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic skladno z ustanovitvenim aktom.
Podrobnejšo členitev notranjih organizacijskih enot (na nižje organizacijske enote, podenote) občinske uprave Občine Ankaran in Varnostno prekrškovne službe ter določitev delovnih nalog, opravil in upravnih nalog po posameznih oddelkih, določi župan z aktom s katerim določi organizacijo posameznih enot in sistemizacijo delovnih mest.«
3. člen 
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »(sekretariat)«.
Prvi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sekretariat opravlja naslednje naloge:«
4. člen 
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za družbene dejavnosti)«.
Prvi stavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:«
5. člen 
Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za gospodarske dejavnosti)«.
Prvi stavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:«
6. člen 
Naslov 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za okolje in prostor)«.
Prvi stavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:«
7. člen 
Naslov 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za razvoj in investicije)«.
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za razvoj in investicije opravlja naslednje naloge:
– sprejema, spremlja in analizira pobude s področja poslovne odličnosti, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, okolja in prostora, razvoja in investicij, financ in računovodstva, pravnih zadev in lokalne samouprave ter drugih področji;
– spremlja in analizira razvoj občine;
– pripravlja predloge razvojnih prioritet in program občine;
– pripravlja predloge razvojnih načrtov, strateških in izvedbenih dokumentov razvoja občine ter jih izvaja;
– pripravlja predloge investicijskih programov, prioritet in načrtov za občino;
– oblikuje razvojne in investicijske programe proračunskega obdobja;
– skrbi za izvedbo načrtovanih investicij (načrtovanje, izvedba …) – izvedbeni inženiring;
– skrbi za strateško programiranje s področja družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, okolja in prostora ter načrtovanje upravljanja kulturnih, ekonomskih, naravnih in prostorskih virov;
– skrbi za dolgoročno razvojno načrtovanje občine.«
8. člen 
Naslov 16. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za finance in računovodstvo)«.
Prvi stavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za finance in računovodstvo opravlja naslednje naloge:«
9. člen 
Naslov 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo)«.
Prvi stavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo opravlja naslednje naloge:«
10. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a 
(režijski obrat) 
Režijski obrat opravlja naloge določene v ustanovitvenem aktu, in sicer naloge:
– s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja;
– s področja izvajanja dejavnosti za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih ter kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev.«
11. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(varnostno prekrškovna služba) 
Varnostno prekrškovna služba je organ uprave organiziran kot samostojna enota (služba) izven občinske uprave Občine Ankaran, ki je neposredno podrejena in odgovorna županu Občine Ankaran.
Varnostno prekrškovna služba opravlja naloge:
– s področja varnosti, reda in miru;
– s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite;
– s področja občinske inšpekcije in občinskega redarstva brez poseganja v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano;
– usklajevanja dela in koordinacije med delom občinskih organov, organov skupnih občinskih uprav, posvetovalnih teles, projektnih skupin in drugih subjektov občine, ki delujejo na področjih iz prejšnjih alinej tega člena;
– strokovne podpore in druge pomoči subjektom iz prejšnje alineje.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Župan Občine Ankaran v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka izda akt iz 2. člena tega odloka s katerim določi organizacijo posameznih enot in sistemizacijo delovnih mest ter sprejme pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občini Ankaran, ki je podlaga za razporeditev oziroma zaposlitev delavcev na ustrezna delovna mesta.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120
Ankaran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visti gli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella quattordicesima seduta ordinaria del 27. 9. 16 ha approvato
I L    D E C R E T O 
sulle modifiche e le integrazioni al Decreto sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Nel Decreto sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15) si cancellano nell’articolo 7 le parole “organo unificato”.
Articolo 2 
Si modifica l’articolo 9 in modo tale che reciti:
“I compiti dell’amministrazione comunale vengono svolti dalle unità organizzative interne dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, dall’ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni e dall’organo dell’Amministrazione comunale congiunta con il nome di Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano.
L’Amministrazione comunale è costituita dalle seguenti unità organizzative interne:
– Segreteria,
– Dipartimento per le attività sociali,
– Dipartimento per le attività economiche,
– Dipartimento per l’ambiente e il territorio,
– Dipartimento per lo sviluppo e gli investimenti,
– Dipartimento di finanza e contabilità,
– Dipartimento per gli affari giuridici e l’autonomia locale,
– Azienda servizi comunali.
L’ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni è organizzato come unità autonoma dell’amministrazione al di fuori dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano che è direttamente subordinata al Sindaco e risponde a quest’ultimo. L’organo dell’Amministrazione comunale congiunta Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano, in qualità di organo dell’Amministrazione comunale congiunta, svolge i compiti amministrativi e preposti alle infrazioni nel settore del controllo di Ispettorato e Vigilanza nell’area dei comuni fondatori, conformemente all’atto costitutivo.
Una ripartizione più dettagliata delle unità organizzative interne (nelle unità organizzative inferiori, sottounità) dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano e dell’Ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni, nonché la determinazione dei compiti di lavoro, delle mansioni e dei compiti amministrativi dei singoli dipartimenti, viene stabilita dal Sindaco con un atto in cui definisce l’organizzazione delle singole unità e la categorizzazione dei posti di lavoro.”
Articolo 3 
Il titolo dell’art. 11 si modifica in modo da recitare: “(Segreteria)”.
La prima frase dell’articolo 11 si modifica in modo da recitare:
“La segreteria espleta i seguenti compiti:”
Articolo 4 
Il titolo dell’art. 12 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento per le attività sociali)”.
La prima frase dell’articolo 12 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento per le attività sociali espleta i seguenti compiti:”
Articolo 5 
Il titolo dell’art. 13 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento per le attività economiche)”.
La prima frase dell’articolo 13 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento per le attività economiche espleta i seguenti compiti:”
Articolo 6 
Il titolo dell’art. 14 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento per l’ambiente e il territorio)”.
La prima frase dell’articolo 14 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento per l’ambiente e il territorio espleta i seguenti compiti:”
Articolo 7 
Il titolo dell’art. 15 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento per lo sviluppo e gli investimenti)”.
L’articolo 15 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento per lo sviluppo e gli investimenti espleta i seguenti compiti:”
– approva, verifica e analizza le iniziative nel settore dell’eccellenza, delle attività sociali, l’ambiente e il territorio, lo sviluppo e gli investimenti, le finanze e la contabilità, gli affari giuridici e l’autonomia locale e in altri settori;
– esamina e analizza lo sviluppo del comune;
– formula le proposte per le priorità di sviluppo e i programmi del Comune;
– formula le proposte per i piani di sviluppo, i documenti strategici e attuativi per lo sviluppo del Comune e le applica;
– formula le proposte per i programmi d’investimento, le priorità e i piani per il Comune;
– definisce i programmi di sviluppo e di investimento del periodo di bilancio;
– si occupa dell’attuazione degli investimenti previsti (pianificazione, implementazione …) – engineering attuativo;
– è responsabile della programmazione strategica nel campo delle attività sociali, delle attività economiche, dell’ambiente e del territorio, nonché pianifica la gestione delle risorse culturali, economiche, naturali e territoriali;
– si occupa della pianificazione di sviluppo a lungo termine del comune.”
Articolo 8 
Il titolo dell’art. 16 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento di finanze e contabilità)”.
La prima frase dell’articolo 16 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento di finanze e contabilità espleta i seguenti compiti:”
Articolo 9 
Il titolo dell’art. 17 si modifica in modo da recitare: “(Dipartimento per gli affari giuridici e l’autonomia locale)”.
La prima frase dell’articolo 17 si modifica in modo da recitare:
“Il dipartimento per gli affari giuridici e l’autonomia locale espleta i seguenti compiti:”
Articolo 10 
Dopo l’articolo 17 viene aggiunto il nuovo articolo 17.a che recita:
“17.a 
(Azienda servizi comunali) 
L’azienda servizi comunali espleta i compiti stabiliti dall’Atto costitutivo e precisamente i compiti:
– nel campo dei servizi pubblici di rilevanza economica, le attività comunali, il traffico, nonché la manutenzione e la regolamentazione dei beni della comunità;
– nel campo dell’attuazione delle attività per il funzionamento e la gestione delle opere pubbliche, sportive e culturali, delle piscine pubbliche e delle manifestazioni pubbliche.”
Articolo 11 
L’articolo 18 si modifica in modo da recitare:
“articolo 18 
(Ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni) 
L’ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni è un organo dell’amministrazione organizzato come unità indipendente (Ufficio) al di fuori dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano che è direttamente subordinato al Sindaco del Comune di Ancarano e ne risponde a quest’ultimo.
L’Ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni espleta i compiti:
– nel campo della sicurezza, dell’ordine pubblico;
– nel campo della protezione contro le calamità naturali e di altro tipo, il soccorso e la protezione;
– nel campo dell’ispettorato comunale e della vigilanza comunale senza intervenire nei compiti del Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano;
– di armonizzazione del lavoro e coordinamento del lavoro delle autorità comunali, degli organi delle amministrazioni comunali congiunte, degli organi consultivi, dei gruppi di progetto e di altri enti del comune che operano nei settori di cui ai precedenti punti del presente articolo;
– supporto professionale e altra assistenza agli enti di cui al punto precedente.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 12 
Il Sindaco del Comune di Ancarano emana entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’atto di cui all’articolo 2 del presente Decreto con cui stabilisce l’organizzazione delle singole unità e la categorizzazione dei posti di lavoro, nonché approva il Regolamento sulla categorizzazione dei posti di lavoro nell’Amministrazione comunale del comune di Ancarano, che è alla base della collocazione, ovvero dell’assunzione, dei dipendenti sui posti di lavoro idonei.
Articolo 13 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 120
Ancarano, 27 settembre 2016
Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti