Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2697. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 8805.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15), ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2) sta Senat Univerze na Primorskem na 11. redni seji 21. septembra 2016 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 2. izredni seji 29. septembra 2016 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2) se v 10. členu besedna zveza »raziskovalna zavoda« nadomesti z besedno zvezo »raziskovalni zavod«.
Črta se besedilo:
»Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče
Skrajšano ime: UP ZRS
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche
Prevod imena v angleški jezik: University of Primorska, Science and Research Centre
Sedež: Koper, Garibaldijeva 1«.
2. člen 
V sedmi alineji 10.a člena se za besedilom »Fakulteta za vede o zdravju:« doda besedilo »(42) vede o živi naravi,«.
3. člen 
V 15. členu se v drugi alineji prvega odstavka besedilo »iz druge in tretje alinee drugega odstavka 12. člena tega statuta« nadomesti z besedilom »za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti«.
V drugem odstavku se za besedo »večino« doda beseda »glasov«.
4. člen 
V 27.a členu se v tretjem odstavku besedo »ali« nadomesti z besedama »univerze oziroma«.
5. člen 
V 28. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rektor lahko za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti članic, pooblasti dekane in direktorje članic univerze.«.
6. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku za besedo »ki« doda besedilo »je zaposlen na univerzi in«.
7. člen 
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo »članici, ki je visokošolski zavod« nadomesti z besedo »fakulteti«.
8. člen 
V 35. členu se v drugem odstavku za besedilom »najmanj eno petino« doda besedo »vseh«.
9. člen 
V 35.a členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Člani senata univerze so izvoljeni v senatih oziroma znanstvenih svetih članic tako, da vsak senat članice in znanstveni svet članice izvoli po tri člane senata univerze.«.
10. člen 
Naslov poglavja »2.1 Organi visokošolskih zavodov univerze« se spremeni, tako da se glasi: »2.1 Organi fakultet«.
11. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi članice, ki je fakulteta, so:
– dekan,
– senat,
– akademski zbor in
– študentski svet.«.
12. člen 
V 65. členu se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– senatu članice predlaga ustanovitev in ukinitev upravnega sveta članice,«.
Dosedanja enajsta alineja postane dvanajsta alineja.
13. člen 
Doda se nov 66.a člen, ki se glasi:
»Dekan članice lahko, s predhodnim soglasjem rektorja, imenuje pomočnike dekana in jim s sklepom o imenovanju določi naloge.
Dekan članice lahko imenuje le enega pomočnika dekana.
Za pomočnika dekana je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj 7. raven izobrazbe,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika dekana je vezan na mandat dekana članice. Dekan lahko, s predhodnim soglasjem rektorja, razreši pomočnika dekana pred iztekom njegovega mandata.
Pomočnik dekana je vodilni delavec, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«.
14. člen 
V 71. členu se v osemnajsti alineji drugega odstavka besedna zveza »visokošolskega zavoda« nadomesti z besedo »članice«.
Doda se nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– na predlog dekana lahko odloča o ustanovitvi in ukinitvi upravnega sveta članice,«.
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvajseta alineja.
15. člen 
Naslov »Delovna telesa senata visokošolskega zavoda« se spremeni tako, da se glasi: »Delovna in posvetovalna telesa senata«.
16. člen 
V 72. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Članica ima lahko upravni svet, ki je posvetovalno telo senata in dekana članice.«.
17. člen 
V 73. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Akademski zbor sestavljajo vsi, ki so na univerzi zaposleni kot visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, ter delo po pogodbi o zaposlitvi opravljajo na članici.«.
18. člen 
V 74. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico do glasovanja za predloge za dekana imajo tudi predstavniki študentov, ki sodelujejo pri delu akademskega zbora.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
19. člen 
Črta se naslov poglavja »2.1.4 Upravni odbor«.
20. člen 
Črta se 75. člen.
21. člen 
Črta se 76. člen.
22. člen 
V naslovu poglavja »2.1.5 Študentski svet visokošolskega zavoda« se črta besedilo »visokošolskega zavoda univerze«.
23. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi članice, ki je raziskovalni zavod, so:
– direktor,
– znanstveni svet in
– zbor raziskovalcev.«.
24. člen 
V 84. členu se v šesti alineji črta besedilo »in upravnemu odboru«.
Doda se nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– znanstvenemu svetu članice predlaga ustanovitev in ukinitev upravnega sveta članice,«.
Dosedanja enajsta alineja postane dvanajsta alineja.
25. člen 
V 86. členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»Članica ima lahko upravni svet, ki je posvetovalno telo znanstvenega sveta in direktorja članice.«.
26. člen 
V 87. členu se besedna zveza »raziskovalnega zavoda« nadomesti z besedo »članice«.
27. člen 
V 88. členu se v drugi, četrti, štirinajsti in petnajsti alineji prvega odstavka besedna zveza »raziskovalnega zavoda« nadomesti z besedo »članice«.
Doda se nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– na predlog direktorja odloča o ustanovitvi in ukinitvi upravnega sveta članice,«.
Dosedanja petnajsta alineja postane šestnajsta alineja.
28. člen 
Črta se naslov poglavja »2.2.4 Upravni odbor«.
29. člen 
Črta se 89. člen.
30. člen 
Črta se 90. člen.
31. člen 
V 90.e členu se črta zadnji odstavek.
32. člen 
V 90.n členu se črta zadnji odstavek.
33. člen 
V 91. členu se v četrtem odstavku za besedo »so« doda beseda »lahko«.
34. člen 
V 94. členu se v prvi alineji prvega odstavka črta besedilo »pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri«.
35. člen 
V 98. členu se v prvi alineji črta besedilo »pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri«.
36. člen 
Drugi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerzitetni centri se lahko organizirajo za naslednja področja skupnega pomena:
– podporne dejavnosti,
– raziskave, razvoj in umetniške dejavnosti ter
– doktorsko in podoktorsko izobraževanje.«.
37. člen 
V 112.a členu se v tretji alineji drugega odstavka besedno zvezo »visokošolskem zavodu« nadomesti z besedo »članici«.
38. člen 
V 129. členu se v tretjem odstavku besedna zveza »raziskovalnega zavoda« nadomesti z besedo »članice«.
39. člen 
V 190. členu se beseda »Upravni odbor« nadomesti z besedo »dekan«.
40. člen 
V 192. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Letni program dela sprejme senat oziroma znanstveni svet članice univerze.«.
41. člen 
V 199. členu se v drugem odstavku besedno zvezo »upravni odbor« nadomesti z besedo »dekan«.
42. člen 
Tretji odstavek 200.e člena se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
Splošni akti univerze se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
44. člen 
Članice morajo svoja pravila uskladiti s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
45. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
46. člen 
Organi članic, za izvolitev katerih so se volilna opravila pričela pred uveljavitvijo teh Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze na Primorskem, se izpeljejo v skladu z določili Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2).
Št. 001-2/16
prof. dr. Dragan Marušič l.r. rektor Univerze na Primorskem Predsednik Senata
Univerze na Primorskem
doc. dr. Igor Stubelj l.r. Predsednik
Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost