Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2688. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A), stran 8791.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2016.
Št. 003-02-7/2016-13
Ljubljana, dne 5. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM FILMSKEM CENTRU, JAVNI AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSFCJA-A)
1. člen
V Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US) se v 11. členu za devetim odstavkom doda novi deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če so izpolnjeni pogoji za izvedbo javnega poziva v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, agencija lahko izvede tudi javni poziv ali razpiše javni kulturni program.«.
2. člen 
Za 17. členom se dodata nova 17.a člen in 17.b člen, ki se glasita:
»17.a člen 
(spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo) 
(1) Republika Slovenija omogoča vlaganja v avdiovizualno produkcijo na način povračila denarnih sredstev, ki ustrezajo vrednosti 25 odstotkov upravičenih stroškov, neposredno porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del s strani upravičenih oseb, določenih v tretjem odstavku 17.b člena tega zakona, v obdobju enega leta na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: denarno povračilo).
(2) Sredstva za denarna povračila se zagotovijo na posebni proračunski postavki, v višini, ki jo določi ministrstvo, pristojno za kulturo, in v rokih, določenih za pripravo proračunov Republike Slovenije.
(3) V osnovo za izračun višine denarnega povračila se ne všteva davek na dodano vrednost.
17.b člen 
(pravica do denarnega povračila) 
(1) O pravici do denarnega povračila odloči direktor z odločbo, na podlagi mnenj in obrazloženih ocen strokovno programskih komisij iz 9. člena tega zakona, po postopku javnega poziva, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo in v skladu s pogoji iz tega zakona. Zoper odločbo agencije je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od vročitve odločbe.
(2) Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje, in avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob pogojih iz petega odstavka tega člena.
(3) Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima urejene avtorske pravice za projekt;
– v obdobju preteklih treh let je imela vsaj en projekt, ki je bil predvajan v kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve;
– izkaže izdatke, porabljene v Republiki Sloveniji za namen projekta, ter ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v Republiki Sloveniji in v državi, kjer ima sedež ali stalno prebivališče.
(4) Do denarnega povračila niso upravičene pravne ali fizične osebe s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali v tretji državi, ki so povezane s pravnimi ali fizičnimi osebami, registriranimi za filmsko in televizijsko produkcijo v Republiki Sloveniji.
(5) Pri presoji upravičenosti do denarnega povračila se upoštevajo naslednji pogoji:
– kulturni pomen filma ali avdiovizualnega dela za Republiko Slovenijo ali drugo državo članico Evropske unije;
– uporaba produkcijskih ali postprodukcijskih kapacitet na območju Republike Slovenije;
– sodelovanje izvajalcev iz Republike Slovenije.
(6) Denarno povračilo se izplača s posebne proračunske postavke ministrstva, pristojnega za kulturo, na podlagi zahtevka, ki ga izda agencija, v okviru načrtovanih in razpoložljivih sredstev. Proračunska sredstva predstavljajo prenos denarnih sredstev iz državnega proračuna do izvajalcev oziroma producentov projektov.
(7) Minister, pristojen za kulturo, ob soglasju ministra, pristojnega za finance, s podzakonskim aktom podrobneje določi postopek ter pogoje za pridobitev pravice do denarnega povračila, postopek in pogoje za izplačilo denarnega povračila in vprašanja v zvezi z določitvijo upravičencev, upravičenih del, upravičenih stroškov in višine denarnih povračil.«.
3. člen 
V drugem odstavku 20. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Proračunska sredstva, ki jih agencija prejme za financiranje projektov in programov, predstavljajo prenos denarnih sredstev iz državnega proračuna do izvajalcev oziroma producentov projektov.«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora biti vsako leto izvedena revizija letnega poročila, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(1) Podzakonski akt iz sedmega odstavka 17.b člena zakona se sprejme v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16) se uskladi s tem zakonom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-01/16-1/12
Ljubljana, dne 27. septembra 2016
EPA 1361-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti