Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), stran 8787.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-2
Ljubljana, dne 7. oktobra 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEDOVANJU (ZD-C)
1. člen
V Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ in 31/13 – odl. US) se za 1. členom dodata nov naslov in nov 1.a člen, ki se glasita:
»Izvajanje uredbe Evropske unije 
1.a člen 
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107; v nadaljnjem besedilu: Uredba 650/2012/EU), določajo pristojnost in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju, pristojnost sodišč Republike Slovenije za odločanje o zadevah po Uredbi 650/2012/EU in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice Evropske unije pravu Republike Slovenije.«.
2. člen 
Za 4. členom se dodata nov naslov in nov 4.a člen, ki se glasita:
»Enakopravnost zakoncev in zunajzakonskih partnerjev 
4.a člen 
Določbe tega zakona, ki urejajo pravice, obveznosti, omejitve in položaj zakoncev, veljajo enako tudi za moškega in žensko, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in nista sklenila zakonske zveze, če ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.«.
3. člen 
V 6. členu se beseda »Tudi« nadomesti z besedo »Tuji«.
4. člen 
V 9. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.«.
5. člen 
V 10. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen 
Prvi odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči, če ni v predpisih o socialnem varstvu določeno drugače. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, do katere se dedovanje omeji, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če gre za zapuščino brez dedičev, ki postane last Republike Slovenije, se ne glede na določbe predpisov o socialnem varstvu, dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do celotne višine prejete pomoči, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »obvežejo povrniti vrednost dane pomoči« dodata vejica in besedilo »do katere bi se po določbah zakona omejilo dedovanje,«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Dedovanje premoženja osebe se po tem členu omeji tudi do višine vrednosti stroškov pogreba, če je stroške pogreba krila občina v skladu z določbami zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.«.
7. člen 
Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Republika Slovenija ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se lahko odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči, ali če bi premoženje, ki bi postalo lastnina Republike Slovenje ali občine, predstavljalo zanjo breme ali bi zaradi upravljanja ali razpolaganja s to lastnino imela nesorazmerne stroške.
(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko občina odpove tudi pravici do povračila stroškov pogreba, ki jih je krila v skladu z določbami zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(3) Republika Slovenija in občina se lahko odpovesta pravici po prejšnjih odstavkih v treh mesecih od dneva, ko sta bili obveščeni o uvedenem dedovanju.«.
8. člen 
V drugem odstavku 130. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.«.
9. člen 
Besedilo 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpoved dedovanju, ki še ni uvedeno, nima pravnega učinka, razen če se dedovanju odpove potomec ali zakonec zapustnika.
(2) Potomec ali zakonec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami, se v sporazumu s prednikom ali zakoncem odpove dediščini, ki bi mu šla po smrti njegovega prednika ali zakonca.
(3) Če se je dediščini odpovedal potomec, velja taka odpoved tudi za potomce tistega, ki se je odpovedal, če ni s sporazumom o odpovedi ali poznejšim sporazumom določeno kaj drugega.«.
10. člen 
Za 141. členom se naslov III. podpoglavja spremeni tako, da se glasi: »III. ODGOVORNOST DEDIČA IN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPUSTNIKOVE DOLGOVE«.
11. člen 
Za 142. členom se dodata nova 142.a in 142.b člen, ki se glasita:
»142.a člen 
(1) Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
(2) Preden zapuščinsko sodišče izda sklep po 219. členu tega zakona, objavi oklic neznanim upnikom ter obvesti Republiko Slovenijo in znane upnike o zapuščini brez dedičev.
(3) Obvestilo o zapuščini brez dedičev vsebuje:
1. podatke o zapustniku (osebno ime, datum rojstva, zadnje stalno in začasno prebivališče, datum smrti ali razglasitve za mrtvega),
2. opravilno številko zapuščinske zadeve,
3. podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih,
4. opozorilo, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
(4) Oklic neznanim upnikom vsebuje:
1. podatke iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka,
2. opozorilo iz 4. točke prejšnjega odstavka,
3. pojasnilo, da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter
4. poziv upnikom, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.
142.b člen 
(1) Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
(2) Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.«.
12. člen 
Drugi odstavek 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če pusti oporočitelj sodno oporoko v hrambi pri sodišču, se da oporoka v posebno ovojnico, ki se zapečati, oporočitelju pa se na njegovo zahtevo izda potrdilo, da je bila oporoka sestavljena in da je bila izročena sodišču v hrambo.«.
13. člen 
Prvi odstavek 180. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov iz matičnega registra in centralnega registra prebivalcev, centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev in podatkov, ki jih dajo pokojnikovi družinski člani ali osebe, s katerimi je pokojnik živel.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je bila matičarju v postopku sestave smrtovnice izročena oporoka ali potrdilo o hrambi oporoke ali mu je bil posredovan podatek, da obstaja oporoka, smrtovnici priloži tudi oporoko, potrdilo o hrambi oporoke ali v smrtovnici navede podatek o obstoju oporoke.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen 
V prvem odstavku 182. člena se 1. točka spremeni, tako, da se glasi:
»1. priimek in ime (tudi prejšnji priimki oziroma imena) pokojnika ter njegovega očeta, EMŠO, poklic, datum rojstva, in državljanstvo pokojnika, za umrlo poročeno žensko pa tudi njen dekliški priimek;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, poklic ter stalno oziroma začasno prebivališče pokojnikovega zakonca ter zakonskih otrok in otrok, rojenih zunaj zakona, ter posvojencev;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. priimek in ime, EMŠO, datum rojstva ter stalno oziroma začasno prebivališče drugih sorodnikov, ki bi bili lahko poklicani k dedovanju na podlagi zakona in oseb, ki so poklicane k dedovanju na podlagi oporoke;«.
V drugem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če je znano, da je pokojnik napravil oporoko in ta ni bila predložena matičarju, se v smrtovnici navedejo tudi datum ali časovno obdobje, v katerem je bila oporoka sestavljena, oblika, v kateri je bila sestavljena, oseba, ki je sestavila oporoko, osebe, ki so oporočni dediči, in oseba, pri kateri je oporoka shranjena, ali kraj, kjer se oporoka nahaja.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V smrtovnico se vpišejo tudi podatki o premičnem premoženju pokojnika iz evidence registriranih vozil in evidence o izdanih orožnih listinah.«.
15. člen 
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»183. člen
Če matičar oziroma sodišče ob sestavi smrtovnice ugotovi, da je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, v smrtovnico vpiše, katere vrste pomoč v skladu temi predpisi je zapustnik prejemal, v kakšnem obdobju, ali je pomoč izplačevala država Republika Slovenija ali občina in skupni znesek izplačanih zneskov pomoči.«.
16. člen 
V tretjem odstavku 225. člena se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 eurov«.
17. člen 
Za 227. členom se dodajo novo tretje poglavje in členi od 227.a do 227.k, ki se glasijo:
»Tretje poglavje DOLOČBE ZA IZVAJANJE UREDBE 650/2012/EU
Splošna določba 
227.a člen 
Za odločanje v zadevah po Uredbi 650/2012/EU se uporabljajo določbe tega zakona, če ni v Uredbi 650/2012/EU ali tem poglavju določeno drugače.
Evropsko potrdilo o dedovanju 
227.b člen 
(1) Zahteva za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz 65. člena Uredbe 650/2012/EU se vloži pri zapuščinskem sodišču.
(2) O zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju odloči zapuščinsko sodišče.
Popravek, sprememba ali razveljavitev evropskega potrdila o dedovanju 
227.c člen 
O zahtevi za popravek, spremembo ali razveljavitev evropskega potrdila o dedovanju iz 71. člena Uredbe 650/2012/EU odloči zapuščinsko sodišče.
Pravna sredstva v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju 
227.č člen 
(1) Zoper sklep, s katerim sodišče odloči o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju v skladu s 67. členom Uredbe 650/2012/EU, zoper sklep o popravku evropskega potrdila o dedovanju, o spremembi evropskega potrdila o dedovanju in o razveljavitvi evropskega potrdila o dedovanju po 71. členu Uredbe 650/2012/EU lahko upravičene osebe iz 72. člena Uredbe 650/2012/EU vložijo pritožbo.
(2) Pritožba se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa.
(3) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Začasna odložitev učinkov evropskega potrdila o dedovanju 
227.d člen 
(1) O zahtevi za začasen odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju iz 73. člena Uredbe 650/2012/EU odloči zapuščinsko sodišče. Postopek je nujen in prednosten.
(2) Zoper sklep, s katerim sodišče odloči o zahtevi iz prejšnjega odstavka, lahko upravičene osebe iz 72. člena Uredbe 650/2012/EU vložijo pritožbo pri zapuščinskem sodišču.
(3) Pritožba se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa.
(4) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Evropsko potrdilo o dedovanju, izdano v drugi državi članici 
227.e člen 
(1) Evropsko potrdilo o dedovanju, izdano v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: druga država članica) v skladu z Uredbo 650/2012/EU, ima v primerih, ko je za vpis pravice na nepremičnini ali premičnini v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register pristojno sodišče ali drug organ Republike Slovenije, lastnost sklepa o dedovanju.
(2) V primeru, ko je za vpis pravice na nepremičnini ali premičnini v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register pristojno sodišče ali drug organ Republike Slovenije, se šteje evropsko potrdilo o dedovanju, izdano v drugi državi članici v skladu z Uredbo 650/2012/EU, kot listina, ki je podlaga za takšen vpis.
(3) Postopek vpisa v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register se začne na predlog stranke, katere pravica se v skladu z evropskim potrdilom o dedovanju vpiše v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register.
Prilagoditev stvarnih pravic 
227.f člen 
(1) Če je treba po 31. členu Uredbe 650/2012/EU odločiti o prilagoditvi stvarne pravice, o tem na predlog osebe, ki uveljavlja takšno stvarno pravico, ki je pravo Republike Slovenije ne pozna, odloči okrajno sodišče, na območju katerega se nahaja predmet zapuščine ali večina predmetov zapuščine, glede katerih se uveljavlja takšna stvarna pravica, v nepravdnem postopku.
(2) Sklep o prilagoditvi stvarnih pravic je skupaj z evropskim potrdilom o dedovanju podlaga za vpis stvarnih pravic v zemljiško knjigo ali drugo evidenco ali register.
Začasni ukrepi in zavarovanje zapuščine 
227.g člen 
Če po Uredbi 650/2012/EU o dedovanju odloča pristojni organ druge države članice, o zahtevi za začasne ukrepe in zavarovanje zapuščine v Republiki Sloveniji (19. člen Uredbe 650/2012/EU) odloči pristojno okrajno sodišče po določbah tega zakona ali po določbah zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
Razglasitev izvršljivosti 
227.h člen 
(1) Zahteva za razglasitev izvršljivosti odločbe, javne listine in sodne poravnave, izdane, sestavljene oziroma sklenjene v drugi državi članici in izvršljive v tej državi, se v Republiki Sloveniji vloži pri okrožnem sodišču, ki je krajevno pristojno v skladu s 45. členom Uredbe 650/2012/EU.
(2) O zahtevi za razglasitev izvršljivosti odloči okrožno sodišče iz prejšnjega odstavka.
(3) Sklep o razglasitvi izvršljivosti se vroči stranki, ki je vložila zahtevo, in stranki, zoper katero se zahteva izvršitev v skladu z drugim odstavkom 49. člena Uredbe 650/2012/EU.
Ugovor zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti 
227.i člen 
(1) O ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti po 50. členu Uredbe 650/2012/EU odloča sodišče, ki je izdalo sklep o razglasitvi izvršljivosti, v senatu treh sodnikov.
(2) Rok za odgovor na ugovor je 30 dni od vročitve ugovora.
(3) Če je odločitev o ugovoru odvisna od spornih dejstev, odloči sodišče po opravljenem naroku.
Pritožba zoper sklep o ugovoru 
227.j člen 
(1) Zoper sklep, s katerim okrožno sodišče odloči o ugovoru iz 227.i člena tega zakona, lahko stranka vloži pritožbo.
(2) Pritožba se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa.
(3) Rok za odgovor na pritožbo je 30 dni od vročitve pritožbe.
(4) O pritožbi odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(5) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Potrdilo o izvršljivosti 
227.k člen 
Za izdajo potrdila iz (b) točke tretjega odstavka 46. člena Uredbe 650/2012/EU za namen priznanja ali razglasitve izvršljivosti sklepa o dedovanju v drugi državi članici je pristojno zapuščinsko sodišče.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi odstavek 417. člena, 417.a in 417.b člen, prvi odstavek 417.c člena in 2. točka 417.d člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odločba US in 38/16 – odločba US).
(2) V drugem in četrtem odstavku 417.c člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odločba US in 38/16 – odločba US) se besedi »Republika Slovenija« nadomestita z besedo »upnik«.
(3) Postopki stečaja zapuščine brez dedičev, ki so se začeli po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US) do uveljavitve tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US).
19. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-02/16-2/39
Ljubljana, dne 12. julija 2016
EPA 1034-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost