Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2555. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, stran 8452.

  
Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, osmega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa vrste in skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin, za katere se dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) vpiše v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register), pogoje glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe dobavitelja, podrobnejšo vsebino vloge za vpis v register in listine, ki morajo biti vlogi priložene, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 16).
2. člen 
(vrste in skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin) 
(1) Dobavitelj se vpiše v register za pridelavo, pripravo za trženje, trženje oziroma uvoz ene ali več naslednjih vrst in skupin semenskega materiala kmetijskih rastlin:
1. seme poljščin,
2. seme zelenjadnic,
3. semenski krompir,
4. razmnoževalni oziroma sadilni material zelenjadnic, razen semena,
5. razmnoževalni material oziroma sadike sadnih rastlin,
6. material za vegetativno razmnoževanje trte,
7. razmnoževalni material oziroma sadike hmelja,
8. razmnoževalni material okrasnih rastlin.
(2) Vrste in skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka so podrobneje določene s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin.
3. člen 
(pogoji glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe) 
(1) Odgovorna strokovna oseba, ki jo zagotovi dobavitelj, je strokovno usposobljena, če ima najmanj eno leto delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti, za katero se dobavitelj vpiše v register. Za strokovno usposobljeno odgovorno osebo se šteje tudi oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, vpisana v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kot odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Šteje se, da je dobavitelj zagotovil odgovorno strokovno osebo, če:
– je ta oseba pri dobavitelju redno zaposlena ali če opravlja naloge odgovorne strokovne osebe na podlagi pogodbe in
– je dobavitelj to osebo pooblastil, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, predpisanih z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, oziroma s predpisi, ki urejajo pridelavo in trženje zadevne skupine semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(3) Dobavitelj lahko za posamezno dejavnost dobavitelja oziroma posamezno vrsto ali skupino semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prejšnjega člena določi drugo odgovorno strokovno osebo.
4. člen 
(vloga za vpis v register) 
(1) Dobavitelj vloži vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava). V vlogi navede naslednje podatke:
1. o dobavitelju, in sicer:
– osebno ime ali naziv poslovnega subjekta, davčno številko, enotno matično številko občana ali matično številko poslovnega subjekta,
– naslov: kraj, naselje, ulico, hišno številko, poštno številko, pošto,
– kontaktne podatke: telefonsko številko, številko GSM oziroma naslov e-pošte,
– o njegovem statusu: navede se »kmet-nosilec KMG«, »kmet-član KMG«, »samostojni podjetnik« ali »pravna oseba«;
2. o mestu pridelave in o dejavnosti dobavitelja, ki jo opravlja na mestu pridelave, in sicer:
– naziv in naslov mesta pridelave, kjer opravlja dejavnosti dobavitelja; če se ukvarja s pridelavo, tudi KMG-MID številko,
– vrsto dejavnosti dobavitelja, ki jo opravlja na mestu pridelave,
– vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki jih prideluje, pripravlja za trg, uvaža ali trži,
– o tem, ali prideluje semenski material posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin na prostem ali v zaprtem prostoru,
– o tem, ali pri pripravi za trg semenski material posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin skladišči, dodeluje, tretira ali pakira;
3. o odgovorni strokovni osebi dobavitelja, in sicer:
– osebno ime, naslov in enotno matično številko občana, davčno številko,
– kontaktne podatke: telefonsko številko, številko GSM oziroma naslov e-pošte,
– o delovnih izkušnjah.
(2) Dobavitelj mora kot dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe vlogi priložiti pooblastilo odgovorni strokovni osebi iz 3. točke prejšnjega odstavka, iz katerega mora biti razvidno, da se odgovorna strokovna oseba s tem pooblastilom strinja in je pripravljena prevzeti odgovornosti, ki iz pooblastila izhajajo.
(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se za vsako odgovorno strokovno osebo navedejo podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena in priloži pooblastilo dobavitelja iz prejšnjega odstavka.
(4) Dobavitelj lahko vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži na obrazcu »Vloga za vpis v SEME register«, ki je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave.
5. člen 
(preveritev vloge in izdaja odločbe) 
(1) Uprava vlogo evidentira in na podlagi podatkov iz vloge ter prilog k vlogi preveri, ali je dobavitelj v vlogi navedel predpisane podatke in ali je zagotovil odgovorno strokovno osebo, ki glede strokovne usposobljenosti izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Če Uprava ugotovi, da je vloga popolna in so pogoji glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe iz 3. člena tega pravilnika izpolnjeni, izda Uprava odločbo o vpisu v register. Z odločbo dobavitelju dodeli neponovljivo registrsko številko dobavitelja. Neponovljiva registrska številka dobavitelja je hkrati identifikacijska številka subjekta, ki se na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, dodeli zavezancem za vpis v katero koli evidenco z delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
6. člen 
(spremembe in dopolnitve vpisa v register) 
V vlogi za spremembo oziroma dopolnitev vpisa v register mora dobavitelj navesti podatke in priložiti dokazila iz 4. člena tega pravilnika. Vlogo za spremembo oziroma dopolnitev vpisa v register lahko vloži na obrazcu iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen 
(vsebina in način vodenja registra) 
(1) Uprava vodi register kot računalniško zbirko podatkov iz listin, na podlagi katerih se izvaja vpis v register. Listine se arhivirajo v zbirko listin, ki je priloga registra.
(2) V register, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje SEME-register, se vpišejo neponovljiva registrska številka dobavitelja ter podatki iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Pri dobaviteljih, ki jim Uprava v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, z odločbo dovoli izdajo etiket in potrdil dobavitelja, se v register vpišejo tudi podatki o vrstah in skupinah kmetijskih rastlin, na katere se nanaša dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(vpis v register) 
Dobavitelji, ki so bili do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s Pravilnikom o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03, 72/03, 24/05 in 45/07), ostanejo vpisani v register po tem pravilniku.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03, 72/03, 24/05 in 45/07).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-190/2016
Ljubljana, dne 5. septembra 2016
EVA 2016-2330-0037
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost