Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016

Kazalo

2553. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga, stran 8449.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organ, način opravljanja nadzora ter ukrepi pristojnega organa v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU).
2. člen 
(organ, pristojen za izvajanje Uredbe 596/2014/EU)
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 596/2014/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z Uredbo 596/2014/EU.
(3) Agencija vodi postopke in odloča o prekrških iz 5. člena te uredbe.
3. člen 
(način opravljanja nadzora) 
Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 596/2014/EU:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo na podlagi Uredbe 596/2014/EU poročati agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov v skladu s 4. členom te uredbe,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe,
4. z izrekanjem glob iz 5. člena te uredbe.
4. člen 
(ukrepi agencije) 
(1) Agencija za dosego namena nadzora iz prejšnjega člena uporabi nabor ukrepov iz drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija, če pri nadzoru ugotovi kršitev določb Uredbe 596/2014/EU, navedenih v točki (a) prvega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU, izreče ukrepe nadzora iz točk (a) do (g) drugega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU.
5. člen 
(kršitve Uredbe 596/2014/EU)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba ali izdajatelj, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. trguje na podlagi notranjih informacij oziroma če to poskuša oziroma če drugi osebi priporoča ali jo napeljuje k trgovanju z notranjimi informacijami oziroma če protipravno razkrije notranje informacije v nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU;
2. izvaja ali poskuša izvajati tržno manipulacijo v nasprotju s 15. členom Uredbe 596/2014/EU;
3. ne vzpostavi in vzdržuje učinkovite ureditve, sistema in postopkov za izpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega odstavka 16. člena Uredbe 596/2014/EU ter ne obvesti agencije v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena Uredbe 596/2014/EU;
4. notranje informacije javnosti razkrije v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim in osmim odstavkom 17. člena Uredbe 596/2014/EU;
5. ne sestavi seznama oseb z dostopom do notranjih informacij oziroma sestavi seznam oseb z dostopom do notranjih informacij v nasprotju s prvim do šestim odstavkom 18. člena Uredbe 596/2014/EU;
6. ne izpolnjuje zahtev iz prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in enajstega odstavka 19. člena Uredbe 596/2014/EU;
7. ustvarja ali razširja naložbena priporočila ali druge informacije v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 596/2014/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, in odgovorna oseba podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(tarifa agencije) 
Agencija v tarifi, ki jo izda na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, določi višino takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi te uredbe in Uredbe 596/2014/EU.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-31/2016
Ljubljana, dne 15. septembra 2016
EVA 2016-1611-0083
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik