Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, stran 8272.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14) se:
– v 5. in 10. členu beseda »ponudba« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »prijava« v ustreznem sklonu in številu,
– v 5., 6., 8., 12., 13., 16. in 18. členu beseda »ponudnik« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »prijavitelj« v ustreznem sklonu in številu,
– v 11., 12., 13. in 14. členu beseda »vloga« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »prijava« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
V 2. členu se za besedilom »javne raziskovalne organizacije« doda besedilo »(javni raziskovalni zavodi, univerze, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, in samostojni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija)«.
3. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prijava se vloži na način, določen s podzakonskim predpisom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.«.
4. člen 
9. člen se črta.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
Postopek odpiranja prijav izvede komisija za odpiranje prijav agencije v skladu z določbami podzakonskega predpisa agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.«.
6. člen 
V drugem odstavku 12. člena se v 3. točki beseda »predstavnikov« nadomesti z besedo »članov«.
7. člen 
V 14. členu se za besedilom »strokovnim telesom agencije« doda besedilo »in recenzentom«.
8. člen 
V 15. členu se besedilo »pripravijo strokovna telesa« nadomesti z besedilom »pripravi Znanstveni svet agencije«.
9. člen 
Drugi odstavek 19. člena se črta.
10. člen 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar pogodbo o koncesiji podpiše v petnajstih dneh od njenega prejema.«.
11. člen 
Naslov 3.a podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»3.a Povečanje financiranja raziskovalnih programov (spodbujanje odličnosti in upoštevanje prerazporejenih sredstev za posamezni raziskovalni program)«. 
12. člen
22.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»22.a člen 
Koncesionarjem se lahko poveča financiranje raziskovalnih programov, ki jih izvajajo na podlagi odločbe o koncesiji, in sicer po postopkih ter upoštevaje kriterije, kazalce in merila, ki so določeni v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Odločbo o povečanju financiranja za raziskovalne organizacije s koncesijo izda minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.
Agencija po vročitvi odločbe o povečanju financiranja pripravi predlog pogodbe o koncesiji oziroma aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.«.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2016/16
Ljubljana, dne 23. avgusta 2016
EVA 2016-3330-0026
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti