Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016

Kazalo

2461. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 8256.

  
Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje ter način vračila subvencije.
2. člen 
(subvencionirana vozovnica) 
Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na mesec.
3. člen 
(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice) 
(1) Upravičenec mora pred prvim nakupom subvencionirane vozovnice v šolskem ali študijskem letu izvajalcu subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) predložiti popolno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga) na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Obrazec se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva, pristojnega za izobraževanje, na spletnem portalu subvencioniranih prevozov ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.
(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, o zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, podatke o statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza, ki ga mora potrditi izvajalec vzgojo-izobraževalnega oziroma študijskega programa ter podatke o relaciji. Izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu upravičenca potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
(3) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza, mora upravičenec v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe predložiti novo vlogo, ki nadomesti predhodno vlogo.
(4) Upravičenec lahko v šolskem oziroma študijskem letu predloži več vlog, in sicer:
– kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec;
– v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, pod pogojem, da upravičenec predloži s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja« iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
– v primeru, ko upravičenec na podlagi sklepa sodišča prebiva na različnih naslovih.
(5) Izvajalec originale vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani pet let od datuma izdaje na vlogo vezane vozovnice. Po preteku tega obdobja jih uniči.
4. člen 
(nakup subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec prične postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne vloge. Če upravičenec ne predloži popolne vloge, se le-ta zavrne že pred vnosom v evidenco subvencij prevozov.
(2) Izvajalec iz vloge razbere relacijo, na kateri upravičenec potuje.
(3) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec izda subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov.
5. člen 
(enkratni nakup subvencionirane vozovnice) 
(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice).
(2) V primeru, da je upravičenec v skladu s četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje bivališču v času izobraževanja, kupi le eno subvencionirano vozovnico.
(3) V primeru, da se relacije iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena prekrivajo, upravičenec relacijo na vlogi med stalnim oziroma začasnim prebivališčem in bivališčem v času izobraževanja prilagodi tako, da se relacija ne prekriva z relacijo med bivališčem v času izobraževanja in lokacijo izobraževanja.
(4) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona mestnega prevoza potnikov, ob upoštevanju enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave za relaciji iz prvega in drugega ostavka tega člena.
(5) V postopku izdaje subvencioniranih vozovnic izvajalec upošteva enkratni nakup subvencionirane vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema obračuna najkrajšo pot.
6. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalec sproti v evidenco subvencij prevoza poroča podatke o prejetih vlogah, izdanih subvencioniranih vozovnicah ter morebitnih preklicih in spremembah vlog ali izdanih subvencioniranih vozovnic.
(2) Izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka poroča s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev.
(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno poroča v evidenco subvencij prevoza. Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatke o polni ceni in subvenciji pa vsak mesec poroča v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene polletne oziroma letne subvencionirane vozovnice.
(4) Podrobnejši način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji evidence subvencije prevoza.
7. člen 
(plačilo subvencionirane vozovnice) 
(1) Plačilo subvencionirane vozovnice upravičenec izvede pri kateremkoli izvajalcu.
(2) Upravičenec plača subvencionirano vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz pri izvajalcu, ki mu izda subvencionirano vozovnico. Upravičenec lahko pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza izvede tudi doplačilo in prevzem subvencionirane vozovnice za mestni promet. Doplačilo za mestno subvencionirano vozovnico se izvede za isto obdobje, kot je bilo izvedeno plačilo za medkrajevno subvencionirano vozovnico ali pa za posamezni mesec.
(3) Kadar ima upravičenec več vlog, izvede plačilo subvencioniranih vozovnic za vsako vlogo posebej.
8. člen 
(subvencija) 
(1) Subvencija za izdano subvencionirano vozovnico se izračuna kot razlika med polno ceno subvencionirane vozovnice, ki jo ureja pravilnik, ki določa cene subvencioniranega prevoza, in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
(2) Višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka se za prvi mesec veljavnosti določi glede na datum prodaje subvencionirane vozovnice, in sicer:
– za subvencionirane vozovnice, prodane v predprodaji in do vključno desetega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 100 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice;
– za subvencionirane vozovnice, prodane od 11. do vključno 20. dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 60 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice;
– za subvencionirane vozovnice, prodane od 21. do vključno zadnjega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 40 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec velja 100 % delež mesečne polne cene, ne glede na datum prodaje subvencionirane vozovnice.
9. člen 
(vračilo plačila subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neuporabljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom veljavnosti oziroma na dan prodaje. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.
(2) Vračilo subvencionirane mesečne vozovnice v času veljavnosti subvencionirane vozovnice ni možno.
(3) Preklicana subvencionirana mesečna vozovnica se ne subvencionira.
10. člen 
(vračilo plačila subvencionirane polletne ali letne vozovnice) 
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče subvencionirano polletno ali letno vozovnico.
(2) V kolikor se preklic neuporabljene subvencionirane vozovnice izvede pred začetkom veljavnosti subvencionirane vozovnice oziroma na dan nakupa, se upravičencu vrne celotni znesek plačila na način, kot je to določeno v splošnih pogojih za uporabo produktov enotne subvencionirane vozovnice.
(3) Izvajalec v primeru vračila neuporabljene subvencionirane vozovnice in vračila celotnega zneska plačila upravičenca, poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih vozovnic.
(4) Preklic subvencionirane vozovnice v času veljavnosti se izvede z zadnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se vrne plačilo v sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece. Upravičencu se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila upravičenca za subvencionirano polletno ali letno vozovnico in ceno subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesec, ki jo plača upravičenec in je določena v 10. in 13. členu pravilnika, ki določa cene subvencioniranega prevoza za mesece dejanske uporabe subvencionirane vozovnice.
(5) Izvajalec v primeru vračila subvencionirane vozovnice v obdobju veljavnosti in vračila sorazmernega zneska plačila upravičenca poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesece po preklicu. Ob preklicu izvajalec poroča tudi o vračilu razlike pri plačilu upravičenca, ki se izračuna po naslednji formuli:
V = Mv * (Cmv – Cpv) oziroma V = Mv * (Cmv – Clv)
pri čemer je:
– V: vračilo razlike pri plačilu upravičenca;
– Mv: število mesecev uporabe subvencionirane polletne oziroma letne vozovnice;
– Cmv: cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– Cpv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane polletne vozovnice;
– Clv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane letne vozovnice.
11. člen 
(sprememba subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec izvede spremembo subvencionirane vozovnice na podlagi spremembe oziroma preklica obstoječe vloge ter vložitve nove vloge s strani upravičenca. V vsakem primeru mora pred izdajo nove subvencionirane vozovnice preklicati obstoječo subvencionirano vozovnico.
(2) Pri spremembi subvencionirane vozovnice v času njene veljavnosti se višina mesečne polne cene subvencionirane vozovnice določi tudi glede na datum spremembe subvencionirane vozovnice. Če je bila subvencionirana vozovnica spremenjena:
– do vključno 10. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 40 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 60 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka;
– od 11. do vključno 20. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 50 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 50 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka;
– od 21. do vključno zadnjega dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 60 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 40 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Če upravičenec prekliče vlogo, na podlagi katere so že izdane subvencionirane vozovnice in izvedeno plačilo upravičenca, in vloži novo vlogo, se plačilo subvencioniranih vozovnic na podlagi preklicane vloge upošteva na novi vlogi.
(4) Pri poročanju mora izvajalec na novi vlogi navesti šifro preklicane vloge, na podlagi katere je bilo izvedeno plačilo upravičenca.
12. člen 
(izguba in kraja subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o izgubljenih in ukradenih subvencioniranih vozovnicah.
(2) V primeru izgube ali kraje subvencionirane vozovnice izvajalec izda nadomestno subvencionirano vozovnico, ki se ne subvencionira.
13. člen 
(zloraba subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o zlorabljenih subvencioniranih vozovnicah.
(2) Če je prišlo do zlorabe pravice iz šestega ostavka 114.b člena, upravičenec to pravico izgubi, zlorabo pa ministrstvo ustrezno označi v evidenci subvencij prevoza.
(3) Izvajalec upravičencem, ki so izgubili pravico do subvencioniranega prevoza, v obdobju, v katerem so pravico izgubili, subvencionirane vozovnice ne izda, za že izdane subvencionirane vozovnice pa onemogoči njihovo uporabo.
(4) Upravičenec je v primeru ugotovljene zlorabe dolžan ministrstvu vrniti neupravičeno pridobljeno korist in sicer v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve in za vse izdane subvencionirane vozovnice, za katere je ugotovljena zloraba.
(5) Znesek vračila iz prejšnjega odstavka se preračuna od dneva vložitve popolne vloge do dneva izdaje odločbe. Ob izdaji odločbe se določi tudi rok vračila, ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60 dni od vročitve odločbe.
(6) Če upravičenec neupravičeno pridobljene koristi v določenem roku ne vrne, se znesek izterja z upravno izvršbo.
14. člen 
(plačilo subvencije) 
Ministrstvo izvajalcu na podlagi prejetih mesečnih računov in obveznih prilog, kot je to določeno v pogodbi med ministrstvom in izvajalcem, nakaže sredstva za poravnavo subvencije, in sicer na transakcijski račun izvajalca v roku največ 30 dni po prejemu računa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(vložitev vloge v prehodnem obdobju) 
Do 31. oktobra 2016 se lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vloži tudi na obrazcu,določenem v Prilogi 1 Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 69/13, 55/14 in 61/15).
16. člen 
(način določitve subvencije v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017)
Za izvajalce, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 imeli z ministrstvom sklenjeno pogodbo o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, se od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017 mesečna višina subvencije določi v višini razlike med polno ceno subvencioniranih vozovnic v posameznem mesecu za preteklo šolsko oziroma študijsko leto in plačilom upravičencev v istem mesecu v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 69/13, 55/14 in 61/15).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2016/13
Ljubljana, dne 26. avgusta 2016
EVA 2016-2430-0011
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo