Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016

Kazalo

2386. Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, stran 7955.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah sklepajo
SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ, Kersnikova 10a, Ljubljana, ki jo zastopata Rudi Zaman in Miha Mazzini, člana poslovodstva
in
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ptujska ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa Frančiška Al-Mansour, predsednica,
Skupnost vrtcev Slovenije, Rašiška ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa Božena Bratuž, predsednica
ter osnovne šole, ki so pristopile k temu sporazumu
S K U P N I     S P O R A Z U M 
o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
A) Uvodne in splošne določbe 
1. člen
(namen sporazuma) 
Podpisniki tega sporazuma soglasno ugotavljajo:
– da je SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ (v nadaljnjem besedilu: Združenje SAZOR) kot edina kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena na podlagi 146. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v nadaljnjem besedilu: ZASP), ki ima dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007, za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja prek obsega iz 50. člena ZASP, začela uradna pogajanja za sklenitev tega sporazuma z vabilom k pogajanjem in sklenitvi skupnega sporazuma, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52/14 z dne 11. julija 2014, v skladu s tretjim odstavkom 157. člena ZASP;
– da so reprezentativna združenja vrtcev in šol, ustanovljena v skladu z 52. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki so kot predstavniki uporabnikov avtorskih del v vzgojno-izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: združenja uporabnikov) pristojna za sklenitev tega sporazuma v skladu s prvim odstavkom 157. člena ZASP, pristopila in sodelovala pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma, in sicer pooblaščeni predstavnik Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, pooblaščena predstavnica Skupnosti vrtcev Slovenije ter za področje osnovnih šol pooblaščeni predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, ki je pridobilo pooblastilo večine osnovnih šol, da lahko v njihovem imenu sodeluje pri teh pogajanjih, ker na področju osnovnega šolstva trenutno ne obstaja reprezentativno združenje šol v skladu z 52. členom Zakona o zavodih;
– da je pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma kot strokovna podpora združenj uporabnikov sodelovalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ki zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja iz državnega proračuna v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZOFVI);
– da je namen tega sporazuma pridobitev dovoljenja za reproduciranje avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov, v nadaljnjem besedilu: avtorska dela) in določitev tarife za plačilo nadomestila Združenju SAZOR ter ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med Združenjem SAZOR in združenji uporabnikov v zvezi z uporabo dovoljenja za reproduciranje avtorskih del prek obsega iz 50. člena ZASP v vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah v Republiki Sloveniji;
– da se združenja uporabnikov in Združenje SAZOR (v nadaljnjem besedilu: podpisniki sporazuma) s podpisom tega sporazuma zavezujejo k doslednem izvrševanju tega sporazuma, upoštevajoč ZASP in druge predpise, akte organov Evropske unije in mednarodne pravne akte, ki se nanašajo na predmet tega sporazuma;
– da je sestavni del tega sporazuma tudi obrazec tipske pogodbe o izvajanju tega sporazuma, ki je v Prilogi I tega sporazuma in ki so jo z Združenjem SAZOR dolžni skleniti vsi uporabniki, opredeljeni v 3. členu tega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 157. člena ZASP, ne glede na to, ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega sporazuma ali ne;
– da podpisnike sporazuma zavezuje enotno poslanstvo, da bodo spodbujali ustvarjalnost in inovativnost ter krepili zavedanje, da je enako pomembno spoštovanje avtorstva kot tudi zagotavljanje možnosti legitimnega dostopa do avtorskih stvaritev pod enakimi pogoji, določenimi s tem sporazumom in ZASP, zlasti v procesu formalnega izobraževanja kakor tudi za druge načine in metode učenja in razvoj slehernega posameznika in naše družbe in da bodo v duhu tega poslanstva vselej iskali ravnovesje;
– da se ta sporazum sklepa za nedoločen čas in se ga lahko objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko pristojno ministrstvo k podpisanemu sporazumu da soglasje;
– da je pogoj za objavo tega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije izpolnjen, ko ga poleg kolektivnih podpisnikov (Združenja SAZOR in reprezentativnih združenj vrtcev in srednjih šol) podpiše še več kot polovica osnovnih šol, ki podpis sporazuma izvedejo s podpisom pristopne izjave, obrazec katere je v Prilogi II tega sporazuma.
2. člen
(predmet sporazuma) 
(1) Ta sporazum ureja pogoje uporabe avtorskih del, opredeljenih v skladu z ZASP, v obliki reproduciranih oziroma fotokopiranih izvodov izvirnikov avtorskih del v celoti ali posameznih delov, izdanih v papirnati obliki (v nadaljnjem besedilu: fotokopija), ki se jih uporablja kot dopolnilno učno gradivo pri izvajanju javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, način določitve nadomestila za uporabo, tarifo za plačilo nadomestila, način plačevanja nadomestila ter druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvrševanje tega sporazuma.
(2) Pogoji uporabe fotokopij, določeni s tem sporazumom, veljajo v okviru izvajanja javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega programa predšolske vzgoje v vrtcih oziroma javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov za pridobitev javno veljavne osnovnošolske oziroma srednješolske izobrazbe in nalogami, povezanimi z izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih oziroma osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pouk).
(3) Ta sporazum se nanaša na mehanično fotokopiranje, ki se izvaja s tiskanega primerka avtorskega dela na papir ali sintetični material, v eni ali več barvah, s pomočjo fotokopirnih strojev, faksov, tiskalnikov in drugih podobnih naprav z istim učinkom, kot so več funkcionalne naprave in podobno reproduciranje avtorskega dela.
(4) V okvir tega sporazuma spada tudi uporaba skeniranega avtorskega dela iz prvega odstavka tega člena, kadar se pri pouku uporablja elektronski medij (digitalni projektor ali osebni računalniki), pri čemer glede obsega in drugih okoliščin skeniranja ter uporabe avtorskih del veljajo smiselno enaki pogoji in omejitve, ki po tem sporazumu veljajo za fotokopiranje avtorskega dela. Uporaba skeniranih avtorskih del je dovoljena le učiteljem pri izvajanju pouka z elektronskim medijem, in sicer s predvajanjem preko digitalnega projektorja učencem pri pouku ter s pošiljanjem skeniranega avtorskega dela učencem z elektronsko pošto za pripravo na pouk, učenje oziroma preverjanje znanja.
3. člen
(zavezanci sporazuma) 
(1) Zavezanci tega sporazuma so vse javne osnovne in srednje šole, ki se financirajo iz državnega proračuna za izvajanje javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programov na podlagi 81. člena ZOFVI oziroma zasebne osnovne in srednje šole, ki se za izvajanje javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov financirajo iz državnega proračuna na podlagi 73. člena ZOFVI (zasebna šola s koncesijo) ali na podlagi 86. člena ZOFVI (zasebna šola brez koncesije).
(2) Zavezanci tega sporazuma so tudi vsi javni vrtci, ki se sofinancirajo iz proračunov občin-ustanoviteljic teh vrtcev in prispevkov staršev – uporabnikov storitev vrtca v skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljnjem besedilu: ZVrt) za izvajanje javno-veljavnih programov predšolske vzgoje oziroma zasebni vrtci, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev na podlagi 73. člena ZOFVI (zasebni vrtec s koncesijo) oziroma na podlagi 34. člena ZVrt (zasebni vrtec brez koncesije).
4 člen 
(dovoljenje) 
(1) S plačilom nadomestila, opredeljenega v 10. členu tega sporazuma, vrtec oziroma osnovna ali srednja šola (v nadaljnjem besedilu: šola) pridobi ne izključno pravico do fotokopiranja avtorskih del pod pogoji in v mejah, določenih v tem sporazumu, izključno za potrebe izvajanja pouka, kot je opredeljen v drugem odstavku 2. člena tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Ne glede na določila tega sporazuma, je šola dolžna upoštevati veljavne predpise, ki urejajo fotokopiranje avtorskega dela bodisi v ali prek obsega iz 50. člena ZASP (privatno in drugo lastno reproduciranje – fotokopiranje).
(3) Ne izključna pravica fotokopiranja avtorskih del je šoli po tem sporazumu dana pod pogojem, da je šola na podlagi tega sporazuma z Združenjem SAZOR sklenila pogodbo o izvajanju tega sporazuma v skladu s 13. členom tega sporazuma.
(4) Pravice, ki jih ima šola v skladu s tem sporazumom, se ne nanašajo na grafične izdaje glasbenih del, ki jih v skladu s četrtim odstavkom 50. člena ZASP ni dovoljeno reproducirati.
B) Pogoji izvajanja fotokopiranja 
5. člen
(izvajanje fotokopiranja) 
(1) Šolo zavezuje ta sporazum ne glede na to, ali izvaja fotokopiranje s svojo lastno opremo ali z najeto opremo, ki je v prostorih šole ali pa naroči fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven šole.
(2) Ta sporazum v ničemer ne dovoljuje tretjim (fotokopirnicam in podobno), da bi izdelovale fotokopije in jih ponujale šolam za uporabo v vzgojno-izobraževalne ali druge namene.
(3) Fotokopiranje dopolnilnega učnega gradiva iz legalno dostopnih virov se lahko izvaja le, ko je to upravičeno za namene izvajanja pouka.
(4) Fotokopije se lahko uporabljajo izključno za izvajanje pouka, za katerega so bile narejene in ne smejo biti dane na razpolago drugi šoli oziroma drugim subjektom.
6. člen
(obseg fotokopiranja) 
(1) Fotokopiranje iz posamezne knjige je dovoljeno v delu, ki tvori smiselno celoto (npr. poglavje in podobno), iz revije ali časopisa pa posamezen članek oziroma sklop tekstov (npr. podatkov oziroma informacij), ki se nanašajo na isto tematiko.
(2) Pri zbirkah poezije ali proze oziroma tekstov različnih avtorjev je dovoljeno fotokopirati celotno pesem oziroma kratko zgodbo posameznega avtorja, poglavje ali podoben segment avtorskega dela ali celoten prizor (sceno) gledališke igre oziroma predstave ali filmskega scenarija.
(3) Fotokopiranje avtorskih del za izvedbo testov in drugih oblik skupinskega preverjanja znanja v šoli je dovoljeno v obsegu, potrebnem za izvajanje pouka, v katerega so vključeni vsi udeleženci pouka v skladu z učnim načrtom oziroma kurikulom.
7. člen
(prepoved fotokopiranja) 
(1) Fotokopiranje se ne sme izvajati zato, da bi nadomeščalo učbenike, delovne zvezke in druga učna gradiva, ki so izdana kot avtorska dela v skladu z ZASP.
(2) Prepoved velja tudi v primeru pomanjkanja sredstev za nabavo učnih gradiv iz prejšnjega odstavka, če je namen, da se nakup teh gradiv nadomesti s fotokopiranjem razpoložljivega izvoda tega gradiva.
(3) Fotokopiranje avtorskih del kot so zbirke formularjev ali tabel oziroma drugega učnega gradiva, ki so ga izdale založbe za namen individualnega pouka, je izločeno iz režima dovoljenja, za katerega se plačuje nadomestilo po tem sporazumu.
8. člen
(izjeme od omejitev) 
Fotokopiranje avtorskih del za namen, ki ni določen v tem sporazumu, je dovoljen izključno na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja založnika.
9. člen
(odgovornost šole za tretje osebe) 
Šola je solidarno odgovorna (poleg tretje osebe) v primeru kršitev avtorske ali sorodnih pravic s strani tretje osebe, do katere je prišlo z uporabo fotokopij, ki so bile izdelane v šoli, pa fotokopije niso bile uničene ali varovane s potrebno skrbnostjo, oziroma so bile narejene s pomočjo šolske opreme in šola ni poskrbela za zadostno varovanje te opreme oziroma njene uporabe s strani tretjih oseb.
C) Nadomestilo in tarifa 
10. člen
(nadomestilo) 
(1) Za fotokopiranje avtorskih del pri pouku, je šola dolžna plačati Združenju SAZOR nadomestilo za fotokopiranje v obsegu, določenem v skladu s tem sporazumom, za posamezno šolsko leto (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
(2) Nadomestilo se plačuje izključno za fotokopije, ki se uporabljajo v skladu s tem sporazumom in predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice.
(3) Nadomestilo se plačuje v pavšalnem znesku, ki je zmnožek števila otrok, vpisanih v vrtec, ki dopolnijo 5 let v šolskem letu, v katerem se plačuje nadomestilo oziroma učencev, vpisanih v osnovno šolo ali dijakov, vpisanih v srednjo šolo (v nadaljnjem besedilu: učenci) in vrednosti tarife na posameznega učenca, kot je opredeljena v 11. členu tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: tarifa).
(4) Znesek nadomestila se plačuje za tekoče šolsko leto, in sicer najpozneje do izteka tekočega šolskega leta in se ga ne more prenašati v prihodnje šolsko leto.
(5) Plačilo nadomestila v nobenem primeru ne pomeni, da bi bila katerakoli šola prosta svojih obveznosti in dolžnosti, določenih s tem sporazumom in predpisi, ki urejajo avtorsko ter sorodne pravice oziroma da bi bilo možno fotokopiranje brez omejitev.
11. člen
(tarifa) 
(1) Dogovorjena vrednost tarife na letni ravni za izračun pavšalnega nadomestila je 2,074 evrov na učenca in dijaka v bruto znesku.
(2) Tarifa na otroka v vrtcu: v šolskem letu 2016/2017 je 0,61 evrov, v šolskem letu 2017/2018 je 1,342 evra, od šolskega leta 2018/2019 naprej pa je 2,074 evrov na otroka v bruto znesku.
12. člen
(plačilo javnih dajatev) 
Znesek nadomestila iz prejšnjega člena je izražen v bruto vrednosti, v katero so vključene tudi vrednosti morebitnih javnih dajatev prejemnika teh sredstev.
Č) Izvrševanje sporazuma 
13. člen
(obveznost sklenitve pogodbe) 
(1) Združenje SAZOR sklene pogodbo o izvajanju tega sporazuma z vsako šolo s seznama, ki mu ga pošlje pristojno ministrstvo v skladu s 14. členom tega sporazuma.
(2) Pogodba o izvajanju sporazuma se sklene na obrazcu tipske pogodbe, ki je v Prilogi I tega sporazuma, v kateri se individualizirajo podatki o vsaki šoli kot zavezancu tega sporazuma in podatki v zvezi z izvrševanjem plačila nadomestila Združenju SAZOR (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
(3) Šola pridobi dovoljenje za fotokopiranje v skladu z določili tega sporazuma na podlagi sklenjene pogodbe.
(4) Pogodba velja sočasno s tem sporazumom in preneha veljati iz istih razlogov kot sporazum.
14. člen
(sporočanje podatkov) 
(1) Za izvajanje tega sporazuma Združenje SAZOR pridobi podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojno ministrstvo o vseh šolah, ki jih zavezuje ta sporazum, in sicer: ime in poslovni naslov vrtca oziroma šole, vpisane v javno evidenco (razvid) izvajalcev javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, vključno z drugimi podatki, ki so potrebni za izvrševanje plačila, določenega s tem sporazumom, število otrok, vpisanih v posamezen vrtec, upoštevajoč doseženo starost v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega sporazuma, učencev oziroma dijakov, vpisanih v osnovno oziroma srednjo šolo v Republiki Sloveniji v posameznem šolskem letu, upoštevajoč stanje vpisa v posameznem šolskem letu na dan 15. september za tekoče šolsko leto.
(2) Pristojno ministrstvo sporoči Združenju SAZOR podatke iz prejšnjega odstavka najpozneje do 31. decembra v tekočem šolskem letu, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta prihodnjega koledarskega leta, po elektronski poti na uradni elektronski naslov Združenja SAZOR.
(3) Združenje SAZOR sproti obvešča pristojno ministrstvo o sklenjeni pogodbi s posamezno šolo, ki se financira iz javnih sredstev.
15. člen
(izvrševanje plačila nadomestila) 
(1) Za izvrševanje pogodbenih obveznosti Združenje SAZOR pošilja šoli, s katero je sklenjena pogodba, račun z obračunom višine nadomestila, obračunanega po veljavni tarifi, določeni s tem sporazumom, najpozneje do 30. junija v tekočem šolskem letu.
(2) Šola je dolžna plačati nadomestilo na podlagi izstavljenega računa v 60 dneh po prejetju tega računa na transakcijski račun Združenja SAZOR.
(3) Če šola zamudi rok za plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka, je dolžna plačati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do plačila.
(4) Če šola krši določila tega sporazuma (npr. fotokopiranje prek obsega, navedenega v 6. členu tega sporazuma in podobno), jo je Združenje SAZOR dolžno predhodno pisno opomniti in ji določiti rok za odpravo ugotovljenih kršitev. Če šola nepravilnosti ne odpravi v določenem roku, je dolžna plačati pogodbeno kazen v znesku 0,5 % vrednosti mesečnega pavšalnega nadomestila, in sicer v roku 60 dni od vročitve obvestila o plačilu pogodbene kazni zaradi neodpravljene kršitve, po poteku tega roka pa tudi zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila do dejanskega plačila.
16. člen
(seznanjanje in odgovornost) 
(1) Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo poskrbele za pravilno predstavitev vsebine tega sporazuma šolam in jih seznanjale z namenom, naravo in obsegom, s tem sporazumom pridobljenega dovoljenja ter z vsemi drugimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega sporazuma in posledicami neupoštevanja določb tega sporazuma ter predpisov, ki urejajo avtorsko pravo.
(2) Združenja uporabnikov se zavezujejo, da bodo zagotavljali, da bodo z vsebino in obveznostmi iz tega sporazuma ter načinom izvajanja tega sporazuma seznanjeni vsi zaposleni v šolah, posebej pa tisti, ki so zadolženi za ravnanje s fotokopirnimi stroji (vključno z optičnimi čitalniki, faksi in podobno), s tem, da so pravila in omejitve ter navodila v zvezi z izvajanjem tega sporazuma vselej dostopna zlasti v neposredni bližini teh naprav in na vseh mestih (oglasnih tablah in podobno), dostopnim zaposlenim.
(3) Za izvajanje tega sporazuma v šoli je odgovoren poslovodni organ šole, ravnatelj oziroma direktor šole.
D) Spremljanje uresničevanja sporazuma in razreševanje sporov 
17. člen
(spremljanje izvajanja sporazuma) 
(1) Podpisniki sporazuma soglašajo, da izvajanje tega sporazuma spremlja odbor za spremljanje izvajanja tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga sestavljajo trije člani, in sicer po en predstavnik Združenja SAZOR, združenj uporabnikov in pristojnega ministrstva.
(2) Naloge odbora so, da
– spremlja izvrševanje sporazuma in predlaga spremembe sporazuma;
– predlaga način razreševanja nastalih vprašanj oziroma sporov;
– vodi postopek pogajanja oziroma mediacije med podpisniki sporazuma;
– poroča podpisnikom sporazuma in pristojnemu ministrstvu o poteku izvajanja sporazuma;
– podaja usklajeno razlago določil sporazuma oziroma pogodbe;
– uskladi način financiranja izvedbe raziskave iz 18. člena tega sporazuma in skrbi za kritje stroškov raziskave;
– spremlja potek raziskave in poroča podpisnikom sporazuma in pristojnemu ministrstvu o tem;
– po zaključku raziskave pripravi predlog za realizacijo izida raziskave;
– opravlja druge naloge, ki so nujno potrebne za tekoče izvrševanje tega sporazuma.
18. člen
(izvedba raziskave) 
(1) Podpisniki sporazuma so sporazumni, da se izvede statistično-analitična raziskava o obsegu fotokopiranja in vrsti fotokopiranega gradiva v šolah (v nadaljnjem besedilu: raziskava), ki bo podlaga za spremljanje izvajanja tega sporazuma oziroma spremembo višine tarife za plačilo nadomestila.
(2) Raziskavo izvaja javni raziskovalni zavod Pedagoški inštitut, ki mu pristojno ministrstvo krije stroške izvedbe raziskave. Raziskava se izvaja v skladu z metodologijo, ki jo predhodno uskladi javni raziskovalni zavod z odborom, tri šolska leta zaporedoma, začenši s šolskim letom, ki sledi po uveljavitvi tega sporazuma. Izvajalec raziskave pripravi periodično (vmesno) poročilo po izteku prvega in drugega šolskega leta ter končno raziskovalno poročilo v treh mesecih po zaključku obdobja raziskovanja.
19. člen
(razreševanje sporov) 
(1) Podpisniki sporazuma soglašajo, da bodo morebitne nejasnosti in spore iz tega sporazuma razreševali sami neposredno po predhodno dogovorjeni metodi pogajanja oziroma mediacije, ki jo bo vodila interna mediacijska komisija.
(2) Mediacijska komisija ima 7 članov, od tega ima Združenje SAZOR tri člane, reprezentativna združenja uporabnikov po enega svojega predstavnika, pristojno ministrstvo pa imenuje enega strokovnjaka za zadevno področje. Dokler ni ustanovljeno reprezentativno združenje osnovnih šol, osnovne šole, ki podpišejo ta sporazum, imenujejo enega svojega skupnega predstavnika.
(3) Če mediacijska komisija ne uspe razrešiti nejasnosti glede izvajanja oziroma razlage določil tega sporazuma in pogodb, ki so sestavni del tega sporazuma oziroma spora, nastalega v zvezi s tem, v treh mesecih po sprožitvi mediacijskega postopka, ki ga lahko predlaga katerikoli podpisnik sporazum in pristojno ministrstvo, če ugotovi, da spor oziroma nejasnosti vplivajo na izvajanje njegovih zakonskih pristojnosti v zvezi s tem sporazumom, se lahko sproži postopek pri Svetu za avtorsko pravo v skladu z določbo 157.e člena ZASP.
E) Pogoji veljavnosti in uveljavitev sporazuma 
20. člen
(sporazumno spreminjanje vrednosti pavšalnega nadomestila) 
Podpisniki sporazuma soglašajo, da bodo z aneksom k temu sporazumu spremenili pavšalno vrednost nadomestila in po potrebi tudi druge določbe tega sporazuma, po izteku treh let po sklenitvi tega sporazuma (torej za šolsko leto 2019/2020).
21. člen
(posledice zakonskih oziroma statusno-pravnih sprememb)
(1) Če se predpisi, ki vplivajo na izvajanje tega sporazuma, spremenijo med izvajanjem tega sporazuma, se smiselno uporabljajo novi predpisi oziroma se način izvajanja tega sporazuma smiselno prilagodi, ne da bi se besedilo sporazuma spreminjalo.
(2) Ta sporazum preneha veljati, če zaradi sprememb predpisov ni več možno izvajati bistvenih določb tega sporazuma.
(3) Ta sporazum zavezuje tudi pravnega naslednika šole, če pride do statusno-pravnega preoblikovanja (pripojitve, združitve ali reorganizacije).
22. člen
(odstop od sporazuma) 
(1) Ta sporazum preneha veljati, če od njega odstopi združenje SAZOR oziroma vsa združenja uporabnikov, ki so podpisala ta sporazum.
(2) Če od sporazuma odstopi le eno od združenj uporabnikov, podpisnikov tega sporazuma, se morajo druga združenja uporabnikov izjasniti, ali za njih ta sporazum še velja oziroma ali tudi oni odstopajo od tega sporazuma.
(3) O nameri odstopa od tega sporazuma podpisnik sporazuma pisno obvesti druge podpisnike sporazuma in pristojno ministrstvo vsaj tri mesece pred nameravanim odstopom (v nadaljnjem besedilu: odstopni rok) z utemeljitvijo razlogov za odstop od sporazuma.
(4) Drugi podpisniki sporazuma se izjasnijo o razlogih za odstop od sporazuma v tridesetih dneh po seznanitvi z nameravanim odstopom.
(5) Če se do izteka odstopnega roka oziroma med podpisniki sporazuma sporazumno dogovorjenega podaljšanega roka, podpisniki sporazuma ne sporazumejo o nadaljnjem izvajanju tega sporazuma, odstop podpisnika sporazuma učinkuje z dnem izteka odstopnega roka oziroma naknadno dogovorjenega roka za odstop.
(6) Ugotovitveni sklep o odstopu podpisnika sprejme odbor in o tem obvesti podpisnike sporazuma in pristojno ministrstvo.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogodba, sklenjena s posamezno šolo, lahko ostane v veljavi pod pogojem, da ta sporazum ostane v veljavi med drugimi podpisniki sporazuma in če ni to v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma odločitvijo pristojnih upravnih oziroma pravosodnih organov.
(8) Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma ali pogodbe, sklenjene s posamezno šolo, preneha tudi dovoljenje za fotokopiranje avtorskih del in s tem tudi pravica šole, da lahko fotokopira avtorska dela, opredeljena v 2. členu tega sporazuma, razen v primerih, določenih z zakonom.
(9) Podpisniki sporazuma se zavežejo, da se bodo o morebitnih spremembah tega sporazuma na zahtevo ene od pogodbenih strank ali na pobudo pristojnega ministrstva pogajale. Nepripravljenost na pogajanje je razlog za odstop od tega sporazuma. Odstop učinkuje po vročitvi obvestila o odstopu drugi pogodbeni stranki in pristojnemu ministrstvu.
(10) Pred začetkom uradnih pogajanj podpisniki sporazuma obvestijo pristojno ministrstvo in mu omogočijo sodelovanje pri pogajanjih ter ga sproti obveščajo o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na pogajanja.
23. člen
(uveljavitev in začetek uporabe sporazuma) 
(1) Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, če ga predhodno podpišejo podpisniki sporazuma in k njemu da soglasje pristojno ministrstvo, uporabljati pa se prične s šolskim letom 2016/2017.
(2) Ta sporazum se podpiše v dveh izvirnikih, od katerih hrani en izvirnik Združenje SAZOR, enega pa pristojno ministrstvo. Seznam osnovnih šol, podpisnic tega sporazuma, vključno s podpisanimi izvodi pristopnih izjav, se hranijo v dveh izvodih skupaj z izvirnikoma tega sporazuma.
Ljubljana, dne 1. avgusta 2016
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, 
skupnost zavodov 
Ptujska ulica 6, Ljubljana 
Frančiška Al-Mansour l.r.
Predsednica 
Ljubljana, dne 1. avgusta 2016
Skupnost vrtcev Republike Slovenije 
Rašiška ulica 7, Ljubljana 
Božena Bratuž l.r.
Predsednica 
Ljubljana, dne 1. avgusta 2016
SAZOR GIZ, 
Ljubljana 
Rudi Zaman l.r.
Miha Mazzini l.r.
Ugotovitveni izjavi podpisnikov sporazuma:
K temu sporazumu je dala soglasje ministrica za izobraževanje, znanost in šport dne 26. 7. 2016 pod št. 603-42/2016/45 v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 1. člena tega sporazuma.
K temu sporazumu je do 10. 8. 2016 pristopilo 271 od 452 osnovnih šol, kar je večina uporabnikov s področja osnovnega šolstva, kar pomeni, da je sporazum sklenjen v skladu s prvim odstavkom 157. člena ZASP in velja tudi za osnovne šole.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti