Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2380. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, stran 7942.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 48/14) in 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 10. redni seji dne 14. 7. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniške skupine svetnikov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki glede zagotavljanja pogojev in koriščenje sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki v mandatu 2014–2018 v okviru proračuna občine.
2. člen 
Svetniška skupina v smislu določb tega pravilnika predstavljajo člani občinskega sveta, ki so izvoljeni na listi posameznih političnih strank ali na posamezni listi s podporo volivcev.
V primeru izstopa iz svetniške skupine se šteje, da je občinski svetnik samostojni svetnik.
Člani svetniške skupine izmed sebe izberejo vodjo svetniške skupine.
3. člen 
Svetniške skupine ima pravico do povračila porabe materialnih in ostalih stroškov iz sredstev, ki so zagotovljena v vsakokratnem proračunu občine. Svetniški skupini pripadajo proračunska sredstva za tekoče proračunsko leto v okvirni višini 50 EUR/člana/mesec oziroma 3.500 EUR/leto za svetniško skupino.
4. člen 
Za svetniško skupino se v proračunu vodi samostojna proračunska postavka.
5. člen 
Svetniška skupina je dolžna z namenskimi sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen 
Svetniška skupina lahko namenska proračunska sredstva uporablja samo do višine razpoložljivi sredstev določenih v 3. členu tega pravilnika za posamezno leto in samo za dejavnost svetniške skupine v neposredni povezavi z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta oziroma z njegovimi nalogami v občinskem svetu. Morebitna neporabljena sredstva se prenesejo iz leta v leto, do prenehanja mandata. Če je nastalih upravičenih stroškov svetniške skupine v proračunskem letu več kot je razpoložljivih finančnih sredstev, se dodatna sredstva zagotovijo z rebalansom proračuna.
Poraba namenskih proračunskih sredstev je tako upravičena za:
– Nakup pisarniškega materiala in ostalega drobnega materiala;
– Plačilo stroškov dodatne strokovne pomoči in svetovanja (pravne, odvetniške, ekonomske itd.);
– Plačilo potnih stroškov;
– Plačilo poštnih stroškov in stroškov fotokopiranja;
– Plačilo stroškov izobraževanja;
– Plačilo objav v medijih in javnih občilih o delovanju svetniške skupine;
– Plačilo stroškov organiziranja okroglih miz, sklica občank in občanov ter ostalih dogodkov katerih namen je obveščanja in osveščanja volivk, volivcev ter širše javnosti o delovanju svetniške skupine, reševanja aktualnih zadev ter pridobivanja povratnih informacij in potreb s strani občank in občanov.
7. člen 
Vodja svetniške skupine poda pisni predlog za porabo finančnih sredstev skladno s tem pravilnikom odredbodajalcu, ki porabo sredstev odobri z naročilnico. Postopek naročanja se izvede v skladu z zahtevami predpisov o javnem naročanju. Vsak račun mora biti izdan na Občino Kostanjevica na Krki, s pripisom 'Svetniška skupina OS'.
Odredbo za porabo finančnih sredstev izdaja župan občine ali njegova pooblaščena oseba na predlog vodje svetniške skupine. Če odredbodajalec ugotovi, da pisni predlog za porabo finančnih sredstev ni v skladu z nameni iz 6. člena tega pravilnika, lahko predlog zavrne.
8. člen 
Finančna služba občine je dolžna na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine.
9. člen 
Proračunska sredstva na podlagi tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in veljavnim proračunom. Če se finančna sredstva ne porabijo za namene določene s tem pravilnikom se svetniški skupini pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska.
Nadzor nad porabo sredstev vrši finančna služba občine, nadzorni odbor in revizijska služba.
10. člen 
Koriščenje sredstev v skladu s 3. členom tega pravilnika se omogoči od veljavnosti vsakokratnega sprejetja proračuna za tekoče leto. Do sprejetja proračuna pa se nastali stroški financirajo iz naslova začasnega financiranja.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2016
Kostanjevica na Krki, dne 14. julija 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost