Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2376. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ), stran 7934.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in v skladu z (b) odstavkom SERA.6005 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU). v povezavi z drugim členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15), izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O     Z A H T E V O 
o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa območja obvezne uporabe odzivnika (TMZ) v zračnem prostoru Republike Slovenije.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so določeni v Uredbi 923/2012/EU.
3. člen 
(obvezna uporaba odzivnika) 
Vsi zrakoplovi, ki izvajajo lete v zračnem prostoru in območjih obvezne uporabe odzivnika, opredeljenem v 4. členu te operativno-tehnične zahteve, morajo biti opremljeni z odzivniki SSR, ki se lahko uporabljajo v načinih A in C oziroma S, in jih uporabljati, razen če se upoštevajo druge določbe, ki jih je za ta zračni prostor v skladu z (b) odstavkom SERA.6005 Oddelka 6 Priloge Uredbe 923/2012/EU predpisal izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, obvezna uporaba odzivnika ne velja za sisteme brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso do 150 kilogramov od površine zemlje do višine 164 čevljev nad zemljo.
4. člen 
(območja z obvezno uporabo odzivnika) 
(1) Območja obvezne uporabe odzivnika, določenega v prejšnjem členu te operativno-tehnične zahteve, so naslednja:
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ,
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJPZ in
– zračni prostor razredov C in D.
(2) Območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 1 in Tabele 1, vertikalni pas območja obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ pa se razteza od površine zemlje do višine 1000 čevljev nad zemljo.
Slika 1: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJLJ
Slika 1
Tabela 1: Mejne geografske koordinate TMZ LJLJ
geografska širina
geografska dolžina
46°10'10"N
014°41'03"E
46°11'12"N
014°43'58"E
46°06'21"N
014°53'53"E
46°01'50"N
014°53'04"E
45°56'53"N
014°48'07"E
45°58'06"N
014°39'48"E
46°06'29"N
014°21'50"E
46°09'29"N
014°21'59"E
46°00'00''N
014°41'41''E
46°06'39''N
014°48'19''E
(3) Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 2 in Tabele 2, vertikalni pas območja obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZ pa se razteza od 5500 do 7500 čevljev nadmorske višine.
Slika 2: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZ
Slika 2
Tabela 2: Mejne geografske koordinate TMZ LJPZ
geografska širina
geografska dolžina
45°39'08''N
013°52'43''E
45°40'22''N
013°58'10''E
45°33'56''N
014°10'15''E
45°28'13''N
014°12'15''E
vzdolž FIR meje LJUBLJANA/ZAGREB
45°31'09'' N
014°00'05''E
45°37'56''N
013°55'08''E
45°38'03''N
013°54'33''E
vzdolž FIR meje LJUBLJANA/MILANO
(4) Območja z obvezno uporabo odzivnika se objavijo v Zborniku letalskih informacij (AIP).
5. člen 
(obvezna uporaba odzivnika SSR, ki se uporablja v načinu S) 
Od 1. 1. 2017 je obvezna uporaba odzivnika SSR, ki se uporablja v načinu S za vse zrakoplove, ki izvajajo lete na nivoju letenja (FL) 245 ali višje.
6. člen 
(prenehanje uporabe OTZ) 
Z uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve se preneha uporabljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ), objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/16.
7. člen 
(uveljavitev) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 13. 8. 2016.
Ljubljana, dne 29. julija 2016
Rok Marolt l.r.
Direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost