Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2373. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov, stran 7933.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 16. julija 2014 izdal Smernice o primerjavi prejemkov (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena podrobneje določajo informacije v zvezi s primerjavo trendov in praks prejemkov, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu EBA v skladu s členom 75(1) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU), primerjavo trendov in praks prejemkov na ravni Evropskega gospodarskega prostora, ukrepe za zagotavljanje skladnosti podatkov, zbranih za ta namen, ter urejajo sodelovanje pristojnih organov v postopku organa EBA za primerjavo prejemkov v skladu s členom 75(2) Direktive 2013/36/EU.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013).
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. julija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost