Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2367. Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe, stran 7929.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in izbrisa iz registra zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe (v nadaljnjem besedilu: register) in obliko registra.
2. člen 
(1) Register vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Register je javno dostopen in je objavljen na spletni strani ministrstva.
II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ REGISTRA 
1. Vpis v register
3. člen 
(1) Postopek vpisa v register se začne na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži oseba, pooblaščena za zastopanje zasebnega vrtca ali šole.
(2) Predlog za vpis v register vsebuje naslednje podatke in dokazila:
– podatke o imenu in naslovu zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
– podatke o ustanovitelju zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program: ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba oziroma ime, firmo in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba,
– podatke o osebi, ki je pooblaščena za zastopanje zasebnega vrtca ali šole: ime in priimek, rojstni podatki in prebivališče,
– ime programa zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program,
– jezik, v katerem se bo izvajal mednarodni program,
– izjavo pooblaščene osebe za zastopanje zasebne šole, da mednarodni program osnovnošolskega izobraževanja vključuje najmanj 140 ur slovenščine na posamezno šolsko leto oziroma če zasebni vrtec ali šola izvaja mednarodni program na narodnostno mešanih območjih, program vključuje tudi najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto,
– mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, da vzgojno-izobraževalni program zasebnega vrtca ali šole, ni v nasprotju s cilji vzgoje in izobraževanja, določenimi v 2. členu Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16),
– potrdilo pristojnega organa države izvora, ki mora biti prevedeno v slovenščino in sodno overjeno, da je mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v državi izvora akreditiran vzgojno-izobraževalni program.
(3) Zasebni vrtec ali šola lahko predlog za vpis v register vloži na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svoji spletni strani.
2. Izbris iz registra
4. člen 
(1) Postopek izbrisa iz registra se opravi na predlog zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja mednarodni program ali na predlog inšpektorja, pristojnega za šolstvo.
(2) Razlogi za izbris iz registra:
– zasebni vrtec ali šola poda izjavo, da ne želi več izvajati mednarodnega programa,
– mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v državi izvora izgubi akreditacijo in ni več del njenega izobraževalnega sistema,
– je mednarodni program, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto in trinajsto alinejo 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),
– mednarodni program zasebnega vrtca ali šole ne vključuje najmanj 140 ur slovenščine v posameznem šolskem letu oziroma, če se program izvaja na narodno mešanih območjih najmanj 140 ur italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto.
(3) Razlog izbrisa ministrstvo vpiše v register.
III. OBLIKA REGISTRA 
5. člen 
Register se vodi kot aplikacija zasebnih vrtcev in šol v okviru informacijskega sistema ministrstva.
6. člen 
Zasebni vrtec in šola spremembo podatkov, vpisanih v register, sporoči ministrstvu najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.
IV. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2016
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EVA 2016-3330-0040
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost