Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2366. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku, stran 7924.

  
Za izvrševanje 117. do 127. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(ovojnica) 
(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestilom oziroma sporočilom o prispelem pismu po zakonu (v nadaljnjem besedilu: obvestila).
(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dolžine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12" (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
(7) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako VR-MP-2.
(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
(9) Vzorčni model ovojnice v slovenskem jeziku je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(10) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice v slovenskem jeziku in dvojezičnih ovojnic ter Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnic.
3. člen 
(vročilnica) 
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.
(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na tri vrstice. V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazni vrstici pod njim pa sta namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil 1. oziroma 2. obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnji prazni dve desni vrstici pa sta namenjeni podpisu vročevalca, ki je pustil obvestili.
(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca.
4. člen 
(desna polovica sprednje strani ovojnice) 
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO!« in poleg njega napis »ZKP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma.
5. člen 
(podaljšek) 
(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu, je (križno) razdeljen na štiri enako velike dele.
(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena prepisu obvestil po 118. in 119. členu zakona. Med seboj sta ločena z navpično neprekinjeno črto, z ovojnico pa sta trajno spojena in se ob neuspeli vročitvi vračata skupaj z ovojnico pošiljatelju.
(3) Spodnja dva dela sta namenjena izvirniku obvestil, ki ju vročevalec pusti za naslovnika pisma v skladu s 118. ali 119. členom zakona, in sta od prepisov obvestil ločena z vodoravnim perforirnim nizom. Med seboj sta izvirnika obvestil ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
6. člen 
(desno obvestilo) 
(1) Na desnem prepisu obvestila in pod njim na desnem izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom »... OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»1) Za osebni prevzem vas čaka priporočeno pismo opr. št. ....... z vročilnico št. ............ iz ...................
2) Počakajte na navedenem naslovu dne ................. med ........... in ........... uro, da vam vročevalec izroči pismo.
Pismo lahko sami prevzamete danes, dne ............ na pošti .................., od ........... do ............ ure.
V ............................, dne ....................
Podpis vročevalca: .............................«.
(2) Na zadnji strani desnega prepisa obvestila in desnega izvirnika obvestila (torej na levi polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če vas v tem času vročevalec ne bo našel na tem naslovu, bo pismo izročil odraslemu družinskemu članu, ki ga mora sprejeti (118. člen ZKP). Če to ne bo mogoče, bo pismo ob njuni privolitvi izročeno hišniku ali sosedu; če je vročano na vašem delovnem mestu, mora pisanje sprejeti oseba pooblaščena za sprejemanje pošte, sodelavec pa, če v to privoli (119. člen ZKP). Šteje se, da je vročitev opravljena z dnem vročitve eni od navedenih oseb.
Če vročitev tudi tako ne bo mogoča, bo na vrata oziroma v vaš poštni predalčnik dano obvestilo, kje je pismo. Če ga v nadaljnjih 15 dneh ne prevzamete, se vrne pošiljatelju.
Obvestilo je (označi!):
– prevzel: odrasli član gospodinjstva/hišnik/sosed/sodelavec
Podpis prevzemnika obvestila: .........................
V .........................., dne ........................
– bilo puščeno v hišnem predalčniku/izpostavljenem predalčniku/na vratih
Podpis vročevalca: ..............................
V ............................., dne ...................«.
7. člen 
(levo obvestilo) 
(1) Na levem prepisu obvestila in pod njim na levem izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom ».... OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ........... z vročilnico št. ......... iz ................ Ker osebna vročitev dne .......... ni bila možna in danes ........... tudi ne vročitev odraslim družinskim članom, hišniku ali sosedu oziroma sodelavcu, lahko pismo prevzamete na pošti ……….. v 15 dneh od …………. dalje v delovnem času pošte, danes pa od ........... do ............ ure.
V ......................., dne .................
Podpis vročevalca: ........................«.
(2) Na zadnji strani levega prepisa obvestila in levega izvirnika obvestila (torej na desni polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno pošiljatelju (119. člen ZKP).«.
8. člen 
(razporeditev besedila) 
(1) Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
(2) Minister, pristojen za pravosodje s tehničnim navodilom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih polj na podaljšani ovojnici.
9. člen 
(barve) 
Osnovna barva celotne ovojnice za vročanje v kazenskem postopku je bledo rumena (barvna skala Pantone 155 U), barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
10. člen 
(izpolnjevanje) 
(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne razpredelnice iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
(2) Na podaljšku z obvestili sodišče ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni prve štiri podatke na izvirnikih in prepisih obvestil, in sicer: številko obvestila, naslovnika pisma, številko priporočenega pisma z vročilnico v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo.
(3) Kadar je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 118. členom zakona, se v prostor pred naslovom desnega obvestila (izvirnika in prepisa) vpiše številka »1.«, v prostor pred naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se vpiše številka »2.«.
(4) Kadar se pismo vroča navadno v skladu s 119. členom zakona, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »OSEBNO!«. Na podaljšku z obvestili ostaneta desni prepis obvestila in desni izvirnik obvestila neizpolnjena, v prostor pred naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se vpiše številka »1.«.
11. člen 
(prepogib) 
Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, prepognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.
12. člen 
(večje pošiljke) 
Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mogoče pošiljati v ovojnicah, določenih s tem pravilnikom, se uporabljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami z ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom.
13. člen 
(dvojezične ovojnice) 
Na območju občin, kjer je pri sodišču poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporabljajo do njihove porabe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na območju občin, kjer je pri sodišču poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, stranki, ki v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik, po poteku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika vroča z dvojezično ovojnico, kot je določena s tem pravilnikom.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 75/03 in 93/08).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-126/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2030-0021
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost