Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2016 z dne 5. 8. 2016

Kazalo

2365. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, stran 7910.

  
Na podlagi osmega odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti, primerne za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice za vročanje po pošti, primerne za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje.
(3) Ta pravilnik določa ovojnico za vročanje, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ovojnica za osebno vročanje) ali če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ovojnica za navadno vročanje).
(4) Vzorčni modeli ovojnic v slovenskem jeziku so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(5) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice v slovenskem jeziku in dvojezičnih ovojnic ter mnenje centra, pristojnega za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.
2. člen 
(barve) 
Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
3. člen 
(večje pošiljke) 
Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mogoče pošiljati v ovojnici, določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami z ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom.
4. člen 
(dvojezične ovojnice) 
Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.
OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNA ZA TISK NA LASERSKIH IN MATRIČNIH TISKALNIKIH 
5. člen 
(ovojnica) 
(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz priloge tega pravilnika.
(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dolžine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12˝ (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
(7) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako VR-MP-3.
(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
6. člen 
(vročilnica) 
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.
(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici. V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazna vrstica pod njim pa je razdeljena na osem enakih pravokotnikov, ki so namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnja prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo.
(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga. Pod prostorom za pripombe vročevalca je za besedilom »(izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)« natisnjeno besedilo: »Ker vročevalec danes ……… pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pustil v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… ………... (podpis vročevalca)«.
7. člen 
(desna polovica sprednje strani ovojnice) 
(1) Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke.
(2) Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«.
(3) Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma.
8. člen 
(zadnja stran ovojnice) 
(1) Na zadnji strani ovojnice brez perforacij je nad podaljškom besedilo »1) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru osebne vročitve)«. Pod tem je natisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, zato je v njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Pod tem je besedilo »2) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)«. Pod tem je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ker vročevalec danes ……………… pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva, je pismo pustil v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v predalčniku (člen 141/1 ZPP).
V ……………………………., dne ……………………….....
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(3) Pod tem je besedilo »3) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je natisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ……………… vročevalec pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Naslovnik nima predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
9. člen 
(podaljšek) 
(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu in obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi, je križno razdeljen na štiri enako velike dele.
(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, in obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
(3) Spodnja dva dela sta namenjena obvestilu o prispelem pismu, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, in obvestilu o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, ki sta od obvestil sodišču ločena z vodoravnim perforirnim nizom, med seboj pa sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
10. člen 
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona) 
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru osebne vročitve)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec dne ………………… v njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.
Naslovnik pisma v tem roku ni prevzel.
– Zato mu je bilo pismo po preteku tega roka puščeno v hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku (označi!).
– Ker naslovnik nima hišnega oziroma izpostavljenega predalčnika / je predalčnik neuporaben (označi!), se pismo vrača sodišču.
V ……………………., dne ………………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
11. člen 
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona) 
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec dne ………………… na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
12. člen 
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru osebne vročitve)«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vročilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete na pošti ……………......... v 15 dneh od ………….. dalje v delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure.
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, da je vročitev opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je neuporaben, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev (142. člen ZPP).«.
13. člen 
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na desni strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vročilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva in ker nimate predalčnika oziroma je neuporaben, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........., kjer ga lahko prevzamete v 30 dneh od ……………. dalje v delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure.
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih (člen 141/2 ZPP).«.
14. člen 
(razporeditev besedila) 
(1) Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, s tehničnim navodilom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih polj na podaljšani ovojnici.
15. člen 
(izpolnjevanje) 
(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne razpredelnice iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
(2) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na levi strani podaljška izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Besedilo desnega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in desnega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
(3) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »OSEBNO!«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na desni strani podaljška izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Besedilo levega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in levega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
16. člen 
(prepogib) 
Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, prepognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.
OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNA ZA STROJNO KUVERTIRANJE 
17. člen 
(ovojnica) 
(1) Ovojnica za vročanje po pošti, primerna za strojno kuvertiranje, je pravokotna kuverta standardne oblike in dimenzij C5, ki ima na sprednji strani prilepljen zavihek z obvestilom o prispelem pismu, obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi in vročilnico. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz priloge tega pravilnika.
(2) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
(3) Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako VR-MP-3OS, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom zakona, ali oznako VR-MP-3NS, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona.
(4) Na desni strani ovojnice je ob desnem robu navpična reža velikosti 10 mm x 45 mm, ki je namenjena čitalcu črtne kode vsebine pisma.
18. člen 
(zavihek) 
(1) Zgornja polovica zavihka na sprednji strani ovojnice je na levi strani namenjena vročilnici in na desni strani obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi, ki sta z navpičnim perforirnim nizom po sredini razdeljena na dva enako velika dela, velikosti najmanj 95 x 58 mm, na ostalih straneh pa s perforirnimi nizi od preostanka ovojnice.
(2) Zgornji levi rob vročilnice in zgornji desni rob obvestila sodišču o opravljeni vročitvi sta od zavihka ločena tako, da omogočata ločitev z ovojnice.
(3) Levi del spodnje polovice zavihka je namenjen obvestiloma o prispelem pismu, ki jih vročevalec pusti za naslovnika pisma v skladu s 142. členom (osebno) ali s 140. in 141. členom zakona (navadno).
(4) Desni del zgornje polovice zavihka je namenjen obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi.
19. člen 
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani navpično na levi strani napis »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, ob njem napis »Naslovnik:«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vročilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete na pošti ……………......... v 15 dneh od ……………… dalje v delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure. V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, da je vročitev opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je neuporaben, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev (142. člen ZPP).«.
(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prostor, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec dne«, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: »v njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.
Naslovnik pisma v tem roku ni prevzel.
– Zato mu je bilo pismo po poteku tega roka puščeno v hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku (označi!).
– Ker naslovnik nima hišnega predalčnika oziroma izpostavljenega predalčnika / je predalčnik neuporaben (označi!), se pismo vrača sodišču.
V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
20. člen 
(vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona) 
(1) Na obvestilu o prispelem pismu je na sprednji strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, ob njem je besedilo »(izpolni v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, pod njim pa napis »Naslovnik:«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Čaka vas priporočeno pismo opr. št. ……………. Z vročilnico št. ………………. iz ……………………. Ker vročevalec danes ………………. pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu vašega gospodinjstva in ker nimate predalčnika oziroma je neuporaben, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........., kjer ga lahko prevzamete v 30 dneh od ……………… dalje v delovnem času pošte, danes pa od ………… do ………….. ure.
V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Na zadnji strani obvestila je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodišču, ki je odredilo vročitev. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih (člen 141/2 ZPP).«.
(3) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi je na sprednji strani navpično na levi strani besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, ob njem je prostor, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(4) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pisma ob poskusu vročitve ni bilo mogoče izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Zato je vročevalec dne«, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: »na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).
V ……………………………., dne«, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto. Pod tem je besedilo:
»Podpis vročevalca …………………………………….«.
21. člen 
(vročilnica) 
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, velikosti najmanj 95 x 95 mm, ki je na levi in zgornji strani od ovojnice ločen s perforirnimi nizi, na desni strani je s perforirnim nizom ločen od obvestila o sodišču o opravljeni vročitvi, na spodnji strani pa je s perforirnim nizom ločen od obvestila o prispelem pismu.
(2) Na vročilnici je navpično na levi strani napis »VROČILNICA«, ob njem je na zgornji strani z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 16 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice.
(3) Pod njim je na levi strani napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«, desno od katerega je osem enakih pravokotnikov, namenjenih vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo, in nad katerimi je napis »Datum«. Desno od le-teh je prostor namenjen podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo ob neuspeli vročitvi, nad katerim je napis »Podpis«.
(4) Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 17 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(5) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, je na hrbtni strani vročilnice besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, pod katerim je besedilo »(dan, mesec z besedami)«. Prostor za datum vročitve mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Pod njim je osem enakih pravokotnikov in besedilo »(dan, mesec, leto s številkami)«, pod njim pa besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga.
(6) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, se na hrbtni strani vročilnice pod besedilom iz prejšnjega odstavka, za besedilom »(izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)« doda besedilo: »Ker vročevalec danes ……… pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pustil v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… ………... (podpis vročevalca)«.
22. člen 
(desna polovica spodnjega dela sprednje strani ovojnice) 
(1) Na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, ki je z ovojnico trajno povezan, je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 20 mm, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 24 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(2) Desno od pravokotnika, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj, je v pravokotniku velikosti najmanj 20 x 12 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«, če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, ali »NAVADNO! ZPP«, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona.
23. člen 
(zadnja stran ovojnice) 
(1) Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo
»OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je natisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva, zato je v njegovem hišnem predalčniku / izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (označi!) pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 15 dni, v katerem ga mora prevzeti.
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(2) Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo »1) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pismo puščeno v predalčniku)«. Pod tem je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ker vročevalec danes ……………… pisma ni mogel izročiti niti vam niti odraslemu članu gospodinjstva, je pismo pustil v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v predalčniku (člen 141/1 ZPP).
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
(3) Pod tem je besedilo »2) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolni v primeru navadne vročitve, ko naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je natisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ……………… vročevalec pisma ni mogel izročiti niti naslovniku niti odraslemu članu gospodinjstva. Naslovnik nima predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je na vratih njegovega stanovanja pustil obvestilo, kje je pismo, z navedbo roka 30 dni, v katerem ga mora prevzeti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vrata stanovanja (člen 141/2 ZPP).
V ……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
24. člen 
(razporeditev besedila) 
Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
25. člen 
(izpolnjevanje) 
(1) Sodišče na obvestilu o prispelem pismu izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma.
(2) Sprednjo stran vročilnice in desno polovico spodnjega dela sprednje strani ovojnice v celoti, z izjemo podatkov iz tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporabljajo do njihove porabe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, stranki, ki v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik, po poteku treh mesecev od uveljavitve tega pravilnika vroča z dvojezično ovojnico, kot je določena s tem pravilnikom.
27. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 93/08 in 25/09).
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-113/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2030-0020
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost