Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1590. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, stran 5447.

  
Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
1. člen 
(določitev območij in obdobja trajanja dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore) 
(1) Območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, ki se povezujejo v Območno razvojno partnerstvo Pokolpje (v nadaljnjem besedilu: Pokolpje), se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, za katerega se v obdobju od leta 2011 do leta 2020 izvajajo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
(2) Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: območje Maribora s širšo okolico) se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, za katerega se v obdobju od leta 2013 do leta 2018 izvajajo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
(3) Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: območje občin HRT) se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju od leta 2013 do leta 2020 izvajajo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
2. člen 
(dodatni začasni ukrepi razvojne podpore) 
Za problemska območja z visoko brezposelnostjo iz prejšnjega člena se sprejmejo naslednji začasni ukrepi razvojne podpore (v nadaljnjem besedilu: ukrep):
a) Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v naslednjem okvirnem obsegu:
– Pokolpje v obdobju od 2011 do 2020 v skupni višini 20.000.000 eurov nepovratnih sredstev in 23.750.000 eurov povratnih sredstev,
– območje Maribora s širšo okolico v obdobju od 2014 do 2018 v skupni višini 16.810.000 eurov nepovratnih sredstev in 23.190.000 eurov povratnih sredstev in
– območje občin HRT v obdobju od 2014 do 2020 v skupni višini 10.374.000 eurov nepovratnih sredstev in 18.626.000 eurov povratnih sredstev.
b) Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Ukrep se izvede za vsa območja iz prejšnjega člena in za posamezno problemsko območje z visoko brezposelnostjo velja za obdobje, določeno v prvem do tretjem odstavku prejšnjega člena.
c) Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije. Ukrep se izvede za vsa območja iz prejšnjega člena in za posamezno problemsko območje z visoko brezposelnostjo velja za obdobje, določeno v prvem do tretjem odstavku prejšnjega člena.
č) Ukrep 4: davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije. Ukrep se izvede za vsa območja iz prejšnjega člena in za posamezno problemsko območje z visoko brezposelnostjo velja za obdobje, določeno v prvem do tretjem odstavku prejšnjega člena.
d) Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR), v naslednjem okvirnem obsegu:
– Pokolpje v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 2.293.412 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP in 326.000 eurov nepovratnih sredstev iz ESRR,
– območje Maribora s širšo okolico v obdobju od 2014 do 2018 v skupni višini 638.000 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP in 706.000 eurov nepovratnih sredstev iz ESRR ter
– območje občin HRT v obdobju od 2014 do 2020 v skupni višini 347.000 eurov nepovratnih sredstev iz EKSRP in 766.000 eurov nepovratnih sredstev iz ESRR.
e) Ukrep 6: prometna in energetska infrastruktura, ki ga izvede Ministrstvo za infrastrukturo v naslednjem okvirnem obsegu:
– Pokolpje v obdobju od 2011 do 2020 v skupni višini 155.954.736 eurov in
– območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 7.507.866 eurov.
f) Ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov v letu 2014, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v naslednjem okvirnem obsegu:
– območje Maribora s širšo okolico v skupni višini 2.000.000 eurov nepovratnih sredstev.
3. člen 
(vsebina programov) 
(1) Programi vključujejo naslednje instrumente, ki se izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:
– subvencije za spodbujanje investicij, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo samostojno, ali prek izvajalskih institucij,
– ugodni razvojni krediti za investicije, ki ga izvede Slovenski regionalno razvojni sklad,
– subvencije za zagon podjetij, ki ga izvede Slovenski podjetniški sklad,
– mikrokrediti, ki ga izvede Slovenski podjetniški sklad,
– promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo samostojno, ali prek regionalnih razvojnih agencij, ali območnih razvojnih institucij v regijski razvojni mreži. Če izvaja instrument območna razvojna institucija v regijski razvojni mreži, sklene Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvajalsko pogodbo prek pristojne regionalne razvojne agencije.
(2) V programih se lahko določijo dodatni instrumenti, značilni za posamezno problemsko območje z visoko brezposelnostjo.
(3) Vrednosti posameznih instrumentov iz prvega odstavka tega člena se določijo s programom.
4. člen 
(prilagoditev in izvajanje programov) 
(1) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v dveh mesecih od sprejema tega sklepa prilagodi sprejete programe temu sklepu.
(2) Instrumenti v okviru programov za posamezna problemska območja z visoko brezposelnostjo se do spremembe programov izvajajo v skladu s programi, ki veljajo ob sprejemu tega sklepa.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11),
– Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in
– Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-14/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2015-2130-0043
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti