Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1425. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 4787.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15) se v 50., 51., 52., 53., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. in 65. členu besedilo »velikih namakalnih sistemov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,« v ustreznem sklonu.
V 4. in 105. členu, v naslovu 4. in 5. oddelka ter v prilogi 2 se besedilo »velikih namakalnih sistemov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V drugem odstavku 1. člena se v 1. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/1146 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. julija 2015 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015 (UL L št. 191 z dne 17. 7. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.
3. člen 
V 2. členu se v 2. točki črta beseda »najmanj«.
V 6. točki se besedilo »(Uradni list RS, št. 87/14)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 87/14 in 15/16)«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), in je razvidna iz zadnje oddane zbirne vloge, pri čemer se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,
– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi. Za GERK z vrsto rabe 1320 se upošteva največja upravičena površina iz RKG,
– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče in 1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice, nasadi belušev, artičok), 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja neposredna plačila),
– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190-rastlinjak, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe GERK: 1420-plantaže gozdnega drevja;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. trajni nasadi so sadovnjaki, vinogradi, oljčniki, hmeljišča, nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah ter nasadi jagod;«.
Za 21. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se dodata novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
»22. priznana vrednost naložbe je vrednost celotne naložbe brez davka na dodano vrednost, ki jo prijavi vlagatelj v vlogi na javni razpis;
23. upravičena vrednost naložbe je z odločbo o pravici do sredstev priznana vrednost naložbe.«.
4. člen 
Naslov 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »(namen podpore, cilji in vrste naložb)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podpora iz 1. točke pod a) 4. člena te uredbe je namenjena naslednjim vrstam naložb kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi):
1. naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu, nakup specialne kmetijske mehanizacije, ki omogoča manjšo rabo FFS, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, tehnološke posodobitve zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup namakalne opreme);
2. naložbe v izvajanje pridelave ekoloških in drugih proizvodov iz shem kakovosti (npr. tehnološke posodobitve hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme);
3. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih (npr. nakup specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agromelioracij, tehnološke posodobitve hlevov ter zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev ZNS na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme);
4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam (npr. nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo oziroma sušo, tehnološke posodobitve ZNS ter nakup namakalne opreme);
5. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (npr. tehnološke posodobitve hlevov in nakup pripadajoče opreme);
6. naložbe v povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in spodbujanje ponudbe in uporabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE), (npr. naložbe v energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno prevodnostjo, nakup energetsko varčnejše opreme, naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije) in
7. naložbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (npr. gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika, gradnja kompostarn, tehnološke posodobitve hlevov in nakup opreme za živinske izločke) ter prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih skladno z zahtevami predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja.«.
V drugem odstavku se v 1. točki v napovednem stavku za besedo »pododstavka« doda besedilo »šestega odstavka« in na koncu napovednega stavka pred dvopičjem doda besedilo »naslednje cilje«.
V šesti alineji se besedilo »malih namakalnih sistemov; v nadaljnjem besedilu: MNS« nadomesti s kratico »ZNS«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, k čemur sodi tudi postavitev ekstenzivnih sadovnjakov,«.
V napovednem stavku 2. točke se za besedo »zaradi« doda besedilo »naslednjih ciljev«.
V 4. točki se črta besedilo »ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbe iz prvega odstavka tega člena se izvajajo kot individualne naložbe, ki so naložbe, ki jih izvaja nosilec posameznega kmetijskega gospodarstva ali kolektivne naložbe, ki jih izvajajo subjekti iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, razen če ni s to uredbo drugače določeno.«.
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)« nadomesti s kratico »RKG«.
V drugem odstavku se za besedilom »ki je« doda beseda »prvič«.
V četrtem odstavku se za besedo »Kot« doda beseda »prva«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če upravičenec iz drugega odstavka tega člena ni prejel odločbe iz prejšnjega odstavka, se kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG.«.
V šestem odstavku se besedilo »iz 12. člena te uredbe« črta.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi do štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Če gre za majhne naložbe, so do podpore upravičeni le nosilci kmetij. Majhna naložba se ne more izvajati kot kolektivna naložba.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena je pri kolektivni naložbi upravičenec do podpore:
1. organizacija, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij,
2. zadruga ali
3. skupina kmetov iz drugega odstavka 17. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(9) Skupina kmetov iz 3. točke prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.
(10) Pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe.
(11) Član skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka tega člena na dan oddaje vloge na javni razpis ne sme imeti:
1. v uporabi več kot 70 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge oziroma
2. v reji več kot 70 odstotkov GVŽ, ki jih imajo v reji vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali).
(12) Vsak član skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka tega člena za izvedbo kolektivne naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine kmetov k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz devetega odstavka tega člena. Prispevek posameznega člana skupine kmetov ne more biti izključno prispevek v naravi v skladu s 97. členom te uredbe.
(13) Člani skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka tega člena izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu te skupine kmetov in ima naslednje naloge:
1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev (npr. poslovni načrt, projekt za izvedbo del, projekt izvedenih del);
3. vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe;
4. vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določajo 11. točka prvega odstavka 27. člena, deseti odstavek 102. člena in 103. člen te uredbe;
5. sporoča na ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju iz devetega odstavka tega člena.
(14) Člani skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka tega člena ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe 702/2014/EU.«.
6. člen 
V prvem odstavku 7. člena se v prvem stavku 4. točke beseda »jagodišč« nadomesti z besedilom »nasadov jagod, razen stroški obnove nasada jagod«.
V drugi alineji 5. točke se za kratico »UVHVVR« črta vejica in besedilo »ali sorte s sortnega seznama hmelja, ki ga izda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IHPS)«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. stroški postavitve novih vinogradov;«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
V dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, se za besedilom »trajnih rastlin« doda besedilo »na njivskih površinah«, besedilo »postavitev sadik« pa se nadomesti z besedilom »posaditev sadik«.
Dosedanje 9. do 15. točka postanejo 10. do 16. točka.
V dosedanji 16. točki, ki postane 17. točka, se kratica »MNS« nadomesti z kratico »ZNS«.
Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 18. in 19. točka.
7. člen 
Na koncu 2. točke 8. člena se vejica nadomesti s piko, 3. točka pa se črta.
8. člen 
V 9. členu se v 2. in 3. točki število »50.000« nadomesti s številom »200.000«.
9. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(splošni pogoji za pridobitev podpore) 
Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
1. vpisan mora biti v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. vložiti mora zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zadnja oddana zbirna vloga;
3. če so naložbe povezane s čebelarsko dejavnostjo iz 18. člena te uredbe oziroma je kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin, oddaja zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obvezna, vendar pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG;
4. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z interno stopnjo donosnosti, ki se izračuna v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe, in sicer na naslednji način:
– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena, mora biti interna stopnja donosnosti naložbe pozitivna,
– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev iz 2. točke drugega odstavka 5. člena, mora biti interna stopnja donosnosti naložbe višja od dolgoročne obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa;
5. če gre za enostavne in zahtevne naložbe, mora vlagatelj predložiti poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih stroškov iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in ki se določi z javnim razpisom;
6. naložba v ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge alineje prejšnje točke, če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
7. pri naložbi v zbiranje vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
8. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe in vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe;
9. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra,
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– na pokritju, opredeljenem v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
10. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke;
11. ne glede na določbe 9. točke tega člena mora biti poslovni načrt izdelan na podlagi pokritja, če gre za upravičenca iz osmega odstavka 6. člena te uredbe;
12. če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti naložbe iz 7. točke prvega odstavka 26. člena te uredbe v prijavnem obrazcu navesti stanje kmetijskega gospodarstva pred in po naložbi;
13. pri enostavni in zahtevni naložbi mora upravičenec v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz opravljanja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM;
14. če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno naložbo, se ne glede na določbo prejšnje točke pri izračunu primernega prihodka upravičenca upošteva letni prihodek članov zadruge, organizacije proizvajalcev oziroma skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev ob oddaji vloge na javni razpis in za katere je iz poslovnega načrta razvidno, da bodo uporabljali kolektivno naložbo, pri čemer se primeren letni prihodek ugotavlja na podlagi pokritja iz priloge 4 te uredbe;
15. če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 1. in 2. točke tega člena izpolnjevati vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslovnega načrta oziroma vsi člani skupine kmetov;
16. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja upravičenec iz 2. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, mora pogoj iz 1. in 2. točke tega člena izpolnjevati več kot polovica članov zadruge;
17. pri zahtevni naložbi mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM;
18. če gre kolektivno naložbo, morajo obseg dela iz prejšnje točke zagotavljati člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe;
19. predložiti mora dokazilo o zaprtosti finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe;
20. če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
21. vlagatelj na posamezen javni razpis oziroma posamezen sklop javnega razpisa vloži eno vlogo za eno individualno oziroma eno kolektivno naložbo.«.
10. člen 
V napovednem stavku prvega odstavka 11. člena se besedilo »ob vložitvi vloge na javni razpis« črta.
1., 2. in 3. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»1. kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar pomeni, da ima glede na zadnjo oddano zbirno vlogo oziroma evidenco rejnih živali:
– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasadov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma vsaj 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, če gre za nakup in postavitev mrež proti toči,
– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha zelenjadnic, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah,
– v uporabi vsaj 0,5 ha zelenjadnic ali nasada trajnih rastlin na njivskih površinah, če gre za nakup in postavitev mrež proti toči iz 8. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe,
– v uporabi vsaj 20 ha njivskih površin ali
– v reji vsaj za 10 GVŽ rejnih živali;
2. kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v preusmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, kar je razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge;
3. kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma ima vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, na vodovarstvenem območju, kar je razvidno iz RKG in izvaja eno od naslednjih naložb:
– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov,
– nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
– zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup kmetijske mehanizacije za gospodarno rabo dušika,
– ureditev kompostarn,
– tehnološka posodobitev hlevov,
– nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če gre za kolektivno naložbo se:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka upoštevajo obseg kmetijskih površin in število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma članov skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, kar je razvidno iz RKG oziroma iz evidence rejnih živali,
– šteje, da sta pogoja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka izpolnjena, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo oziroma člani skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska gospodarstva uvrščena v gorsko območje v skladu s predpisom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) oziroma imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin na vodovarstvenem območju oziroma več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«, za besedo »odstavka« pa doda besedilo »tega člena«.
11. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(posebni pogoji za kolektivne naložbe) 
Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena te uredbe mora za izvajanje kolektivnih naložb poleg splošnih pogojev iz 10. in 11. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. ob vložitvi vloge mora upravičenec iz 2. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali to naložbo;
2. iz poslovnega načrta iz 5. točke 10. člena te uredbe mora biti razvidno, da kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma članov skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe;
3. najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo proizvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo uporablja najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih za rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov skupni proizvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti manjši od proizvodnega obsega, predvidenega v poslovnem načrtu;
4. upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz prejšnje točke, iz katerega so razvidni raba kolektivne naložbe po članih zadruge, organizacije proizvajalcev ter skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, obdobje uporabe, vzdrževanje ipd. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v javnem razpisu.«.
12. člen 
V prvem odstavku 13. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. gre za kolektivno naložbo iz prejšnjega člena ali naložbo, ki je vključena v izvedbo projekta znotraj EIP;«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »izkazana je gospodarna raba kmetijske mehanizacije, če so glede na zadnjo oddano zbirno vlogo izpolnjene naslednje zahteve:«.
3. in 4. točka se spremenita tako, da se glasita:
»3. pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ iz prejšnje točke se upoštevajo kmetijska zemljišča oziroma število GVŽ, ki jih uporabljajo oziroma imajo v reji člani zadruge, organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, člani skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe ali člani operativne skupine EIP;
4. podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne dodeli upravičencu, ki je za to vrsto kmetijske mehanizacije že prejel sredstva na podlagi te uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa. Skupina kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe ni upravičena do podpore za nakup kmetijskega traktorja, če je član te skupine za to vrsto kmetijske mehanizacije že prejel sredstva na podlagi te uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na določbe 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka je do podpore upravičen tudi nakup kmetijske mehanizacije kot individualne naložbe, za katero je iz kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov), ob vložitvi vloge razvidno, da:«.
V četrti alineji se za besedo »območjih« doda besedilo »iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD«.
13. člen 
V napovednem stavku 14. člena se črta besedilo »ob zaključku naložbe«.
1. in 2. točka se spremenita tako, da se glasita:
»1. nakup kmetijskega zemljišča je del naložbe iz 15. do 22. člena te uredbe in ne more biti samostojna naložba;
2. naložba iz prejšnje točke mora biti najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;«.
14. člen 
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »7. in 8.« nadomesti z besedilom »6., 8. in 9.«.
V 2. točki se črta beseda »travniških«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. za naložbe v postavitev vinogradov mora upravičenec pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte;«.
Dosedanja 8. točka, ki postane 9. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»9. naložbe v ureditev nasadov hitro rastočih panjevcev iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, so upravičen strošek, če se izvajajo na zemljiščih, ki so po namenski in dejanski rabi kmetijska zemljišča ter imajo boniteto nižjo od 30.«.
V drugem odstavku se besedilo »7. in 8.« v napovednem stavku in v 1. točki nadomesti z besedilom »8. in 9.«.
V 1. točki se beseda »priznane« nadomesti z besedo »upravičene«.
15. člen 
V 16. členu se črta 3. točka.
V dosedanji 4. točki, ki postane 3. točka, se za besedo »odstotkov« doda beseda »upravičene«.
16. člen 
V 17. členu se za 1. točko dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, razen v primeru naložb v novogradnjo objektov za rejo domačih živali;
3. ne glede na prejšnjo točko so do podpore upravičene naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne presegajo minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če je upravičenec mladi kmet iz drugega odstavka 6. člena te uredbe in naložbo izvede v 24 mesecih od datuma vzpostavitve kmetije;«.
Dosedanja 2. točka postane 4. točka.
V dosedanji 3. točki, ki postane 5. točka, se besedilo »kmetijskih zemljišč v uporabi« nadomesti z besedilom »kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila«. Na koncu drugega stavka se pika nadomesti s podpičjem, zadnji stavek pa se črta.
V dosedanji 4. točki, ki postane 6. točka, se besedilo »in 24/15« nadomesti z vejico in besedilom »24/15 in 9/16 – ZGGLRS«. Besedilo »na ortofoto posnetku gozdnega zemljišča« se nadomesti z besedilom »na ortofotu z izrisom digitalnega katastrskega načrta za zemljišče«.
Dosedanja 5. točka postane 7. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 8. točka, se za besedo »priznajo« doda besedilo »30 odstotkov«.
17. člen 
V prvem odstavku 18. člena se v 2. točki besedilo »na ortofoto posnetku gozdnega zemljišča« nadomesti z besedilom »na ortofotu z izrisom digitalnega katastrskega načrta za zemljišče in identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma stojišč iz registra čebelnjakov za zemljišče«.
V 3. točki se na koncu točke, pred podpičjem doda besedilo »in z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK«.
18. člen 
V 19. členu se v 3. točki za besedo »iz« doda beseda »lesne«.
19. člen 
V prvem odstavku 20. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofotu z vrisanimi GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.«.
20. člen 
V prvem odstavku 21. člena se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če se agromelioracija izvaja na zemljišču, ki glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ni uvrščeno med kmetijske površine, mora biti to zemljišče najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč uvrščeno med kmetijske površine.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofotu z vrisanimi GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.«.
21. člen 
V naslovu 22. člena se beseda »malih« nadomesti z besedo »zasebnih«.
V napovednem stavku prvega odstavka se kratica »MNS« nadomesti s kratico »ZNS«.
V 8. točki se za besedo »naložba« črta vejica in doda besedilo »v nakup namakalne opreme na obstoječih namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom in«.
Napovedni stavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»ne glede na prvo alinejo prejšnje točke je lahko naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, upravičena do podpore, če:«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofotu z vrisanimi GERK-i na kmetijskih zemljiščih, na katere se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.«.
22. člen 
V 23. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. prispevek v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin, se prizna, če so bile sadike med pridelavo uradno pregledane v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin ali zdravstveno varstvo rastlin in je upravičenec vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se vodi pri UVHVVR;«.
V 2. točki se beseda »priznane« nadomesti z besedo »upravičene«, za besedo »načrtu« pa se doda vejica in besedilo »pri čemer vrednost dela ne sme preseči urnih postavk, določenih z javnim razpisom«.
23. člen 
V 24. členu se v 1. točki besedilo »4. točke prvega odstavka 10. člena« nadomesti z besedilom »6. točke 10. člena«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. pogodba o sodelovanju pri naložbi iz devetega odstavka 6. člena te uredbe, če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
24. člen 
V tretjem odstavku 25. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Merila za ocenjevanje enostavnih in zahtevnih naložb, če je upravičenec fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ali skupina kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, so:«.
25. člen 
V prvem odstavku 26. člena se v 2. točki za besedilom »sadovnjakov,« doda besedilo »vinogradov,«.
V 5. točki se besedilo »trajnih nasadov« črta, za besedilom »sadovnjakov,« pa se doda besedilo »vinogradov,«.
Na koncu 6. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. če gre za majhne naložbe iz 1. točke 9. člena te uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
– ustvariti letni primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja, kot je določen v 13. točki 10. člena te uredbe in
– zagotoviti ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je majhna naložba ekonomsko upravičena, če je bruto dodana vrednost naložbe ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev višja od 4.000 eurov, pri čemer se pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe upošteva pokritje iz priloge 5 te uredbe;
8. če gre upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, mora upravičenec predložiti certifikat v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil. Če gre za kolektivne naložbe, mora certifikat predložiti več kot polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali naložbo, ter več kot polovica članov skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
26. člen 
V prvem odstavku 27. člena se v 2. točki besedilo »postanejo ta merila obveznosti upravičenca« nadomesti z besedilom »mora upravičenec ta merila kot obveznost izpolnjevati«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. zadruga oziroma organizacija proizvajalcev ali vodilni partner iz trinajstega odstavka 6. člena te uredbe vodi seznam skupne rabe iz 3. točke 12. člena te uredbe in o skupni rabi poroča, kot je določeno v prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe, še najmanj pet celotnih koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 5. točki se za besedo »povprečna« doda beseda »letna«, kratica »KZU« pa se nadomesti z besedilom »kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila«.
Na koncu druge alineje 10. točke se pika nadomesti s podpičjem, tretja alineja 10. točke pa se črta.
Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje točke oziroma o skupni rabi kolektivne naložbe iz 3. točke tega člena ter o učinkih podprte naložbe poročati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe, pošlje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbi iz 9. in 10. točke prejšnjega odstavka se ne uporabljata za kolektivne naložbe.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
27. člen 
V prvem odstavku 28. člena se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih iz priloge 9, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja). Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe naslov stalnega prebivališča oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih,«.
Dosedanja četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
Na koncu dosedanje šeste alineje, ki postane sedma alineja, se doda nov stavek, ki se glasi »Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe.«.
V četrtem odstavku se število »3.000.000« nadomesti s številom »1.750.000«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Član skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb po tej uredbi.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
28. člen 
V prvem odstavku 29. člena se v tretji alineji beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
V drugem odstavku se v četrti alineji za besedo »pridobivanje« doda beseda »električne«.
V tretjem odstavku se besedilo »mobilnega predelovalnega obrata« nadomesti z besedilom »nadgradnje in opreme transportnega sredstva«.
V četrtem odstavku se za besedo »nakup« doda beseda »nadgradnje«.
V petem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine objekta.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je naložba iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka del naložbe iz prve do pete alineje drugega odstavka tega člena, se šteje, da celotna naložba prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, če strošek naložbe iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov celotne naložbe.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
29. člen 
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:
1. nosilec kmetije,
2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,
3. samostojni podjetnik posameznik,
4. zadruga,
5. zavod,
6. gospodarska družba,
7. gospodarsko interesno združenje ali
8. agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja agrarne skupnosti), kadar njeni člani opravljajo dejavnost iz drugega odstavka 46. člena zakona, ki ureja agrarne skupnosti.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v napovednem stavku za besedo »Upravičenec« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če gre za majhne naložbe, so do podpore upravičeni samo upravičenci iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.«.
30. člen 
V prvem odstavku 31. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 97. členom te uredbe:
– če gre za upravičenca iz 1. ali 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
– gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca iz prejšnje alineje in
– gre za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov;«.
31. člen 
V 2. in 3. točki 33. člena se število »50.000« nadomesti s številom »200.000«.
32. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(splošni pogoji za pridobitev sredstev) 
Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. enostavna ali zahtevna naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z interno stopnjo donosnostjo naložbe, ki se izračuna v skladu s prilogo 4 te uredbe in mora biti višja od dolgoročne obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa;
2. če gre za enostavne in zahtevne naložbe mora vlagatelj predložiti poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih stroškov iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in ki se določi z javnim razpisom;
3. poslovni načrt iz prejšnje točke mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe in vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe;
4. poslovni načrt iz 2. točke mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– na pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe;
5. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke;
6. če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti naložbe iz druge alineje petega odstavka 39. člena te uredbe v prijavnem obrazcu navesti stanje kmetijskega gospodarstva pred in po naložbi;
7. če je upravičenec agrarna skupnost iz 8. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, mora imeti na planinski paši vsaj 10 GVŽ molznih živali;
8. pri naložbah v zbiranje vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
9. naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na:
– kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v RKG. Če je vlagatelj zadruga ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG,
– predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave vlagatelja;
10. če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
11. upravičenec lahko na javni razpis vloži več vlog oziroma ob javnem razpisu, ki je razdeljen na več sklopov, več vlog na posamezen sklop.«.
33. člen 
V prvem odstavku 35. člena se 3. točka črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
Dosedanja 5. točka, ki postane 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»4. upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo.«.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se za besedo »pri« doda besedilo »enostavni in«.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Upravičenec iz 1. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zadnja oddana zbirna vloga. Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek oddaja zbirne vloge ni obvezna za kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin oziroma za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih površin, vendar pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.«.
V četrtem odstavku se beseda »priznane« nadomesti z besedo »upravičene«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Vrednost lastnega dela ne sme preseči urnih postavk, določenih z javnim razpisom.«.
34. člen 
V 36. členu se v 3. točki za besedo »iz« doda beseda »lesne«.
35. člen 
V 37. členu se na koncu prve alineje 2. točke doda besedilo »s slikami dejanskega stanja zemljišča oziroma obstoječega objekta,«.
36. člen 
V 39. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi do peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Upravičenec mora imeti živilski obrat vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na živilskem področju.
(3) Upravičenec iz 1. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za naložbo, ki je povezana z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, priložiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
(4) Upravičenec mora imeti certifikat o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe.
(5) Če gre za majhne naložbe iz 1. točke 33. člena te uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
– ustvariti letni primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja, kot je določen v 5. točki prvega odstavka 35. člena te uredbe in
– zagotoviti ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je majhna naložba ekonomsko upravičena, če je bruto dodana vrednost naložbe ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev višja od 4.000 eurov, pri čemer se pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe upošteva pokritje iz priloge 5 te uredbe.«.
Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek.
37. člen 
V prvem odstavku 40. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. najkasneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnje točke mora poročati na način iz 6. točke tega odstavka;«.
V 4. točki se beseda »osebe« nadomesti z besedo »oseba«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 2. in 5. točke tega člena ter o učinkih naložbe poročati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe, vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.«.
38. člen 
V prvem odstavku 41. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov,«.
Za drugo alinejo se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– 5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki se izvedejo na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbi,«.
Dosedanja tretja alineja postane peta alineja.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če je upravičenec veliko podjetje iz druge alineje drugega odstavka 30. člena te uredbe, ki se mu podpora za naložbo dodeli na podlagi Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora, plačljiva v več obrokih, se upošteva (88) točka Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje glede diskontiranja pomoči.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se število »1.000.000« nadomesti s številom »1.500.000«. Za besedo »mala« se črta vejica in besedilo »srednje velika in velika«.
Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.«.
Dosedanji osmi do deseti odstavek postanejo deveti do enajsti odstavek.
39. člen 
V prvem odstavku 53. člena se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in se za njo doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. predložiti mora elaborat namakanja, ki vsebuje podatke iz 1. in 2. točke priloge 6 te uredbe.«.
40. člen 
V prvem odstavku 68. člena se v 3. točki beseda »priznane« nadomesti z besedo »upravičene«.
41. člen 
V prvem odstavku 69. člena se v 3. točki črta besedilo »ali rekonstrukcijo« in »ali rekonstrukcija«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. rekonstrukcija gozdne ceste mora biti skladna z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta;«.
V dosedanji 4. točki, ki postane 5. točka se za besedo »gradnjo« črta vejica in beseda »rekonstrukcijo« ter za besedo »gradnja« vejica in beseda »rekonstrukcija«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. rekonstrukcija gozdne vlake mora biti skladna z omejitvami in pogoji iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta;«.
Dosedanja 5. do 9. točka postanejo 7. do 11. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 12. točka, se besedilo »5. oziroma 6. točko« nadomesti z besedilom »7. oziroma 8. točko«.
42. člen 
V prvem odstavku 70. člena se na začetku odstavka črta oznaka »(1)«.
V drugi alineji se besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »5. točke«.
V tretji alineji se besedilo »7. točke« nadomesti z besedilom »9. točke«.
V četrti alineji se besedilo »5. točke« nadomesti z besedilom »7. točke«.
V peti alineji se besedilo »6. točke« nadomesti z besedilom »8. točke«.
Drugi odstavek se črta.
43. člen 
V 75. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Glede na velikost se naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa delijo na:
– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.«.
44. člen 
V 78. členu se v 6. točki črta besedilo »iz te uredbe oziroma« in za besedilom »2007–2013« črta vejica in besedilo »v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa«.
45. člen 
V drugem odstavku 80. člena se za besedo »zaposliti« doda besedilo »najmanj enega«.
46. člen 
V prvem odstavku 81. člena se prva alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»– če upravičenec prejme iz naslova te operacije več kot 40.000 eurov podpore, mora skupno število zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno z novimi zaposlitvami, povezanimi s podprto naložbo, ohranjati še tri leta po datumu zadnjega izplačila sredstev, kar je razvidno iz izkaza poslovnega izida iz evidence Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: Ajpes),«.
47. člen 
V tretjem odstavku 83. člena se v napovednem stavku za besedo »obseg« doda beseda »predelave«.
48. člen 
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, ki je gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, po vložitvi vloge na javni razpis oziroma najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti najmanj enega novega delavca na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki jo priloži zahtevku za izplačilo sredstev.«.
V drugem odstavku se za besedo »obseg« doda beseda »predelave«.
49. člen 
V 89. členu se za besedilom »zaposlenih« doda besedilo »na dan vložitve vloge na javni razpis«.
50. člen 
Na koncu osmega odstavka 92. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se predračun glasi na člana skupine kmetov.«.
51. člen 
V 94. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »702/2013/EU« nadomesti z besedilom »702/2014/EU«.
Dosedanji tretji odstavek postane četri odstavek.
52. člen 
V petem odstavku 95. člena se besedilo »najugodnejše ponudbe« nadomesti z besedilom »ponudbe z najnižjo ceno«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če stroški niso določeni v katalogu stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.«.
53. člen 
V 96. členu se v 3. točki pred besedo »naložbe« doda beseda »stroške«, za besedo »okviru« pa se črta beseda »potrjenih«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;«.
54. člen 
V prvem odstavku 97. člena se beseda »priznane« nadomesti z besedo »upravičene«.
55. člen 
V drugem odstavku 99. člena se za besedo »datum« doda beseda »začetka«.
56. člen 
V prvem odstavku 100. člena se v 2. točki za besedo »tretjim« doda besedilo »in petim«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ni upravičen do stroška DDV, razen če priloži izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;«.
16. in 17. točka se spremenita tako, da se glasita:
»16. če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke;
17. na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, mora imeti upravičenec lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico;«.
18. do 22. točka se črtajo.
Dosedanja 23. točka postane 18. točka.
Dosedanja 24. točka, ki postane 19. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»19. če gre za ureditev objektov, razen investicijsko vzdrževanje objekta, mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;«.
Za 19. točko se dodajo nove 20. do 22. točka, ki se glasijo:
»20. gradbeno dovoljenje se glasi na upravičenca;
21. objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja;
22. če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje:
– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt,
– nezahteven objekt, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt;«.
Dosedanja 25. točka, ki postane 23. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»23. računi za morebitne že nastale splošne stroške in predračuni se morajo glasiti na upravičenca. Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se račun in predračun glasi na člana skupine kmetov;«.
Dosedanja 26. točka postane 24. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo pogoje iz 1. do 24. točke razen pogojev iz 18. točke prvega odstavka tega člena, izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
57. člen 
Za tretjim odstavkom 101. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije iz prvega odstavka tega člena izkazujejo s sklepom sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz katerega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na javni razpis.
(5) Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, mora vsak član te skupine kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
58. člen 
V petem odstavku 102. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen strošek;«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt.
(8) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP.«.
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deseti do trinajsti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane štirinajsti odstavek, se za besedo »upravičenca« doda besedilo »oziroma na transakcijski račun člana skupine kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
Na koncu dosedanjega štirinajstega odstavka, ki postane šestnajsti odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za upravičenca iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se račun glasi na člana skupine kmetov.«.
Dosedanji petnajsti odstavek postane sedemnajsti odstavek.
59. člen 
V tretjem odstavku 104. člena se besedilo »zaključka naložbe« nadomesti z besedilom »vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev,«.
60. člen 
Drugi odstavek 105. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec lahko uveljavlja predplačilo v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za predplačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 odstotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 63. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila.
(5) Bančna garancija se lahko sprosti, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(6) Bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, če pred potekom bančne garancije niso bila predložena ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s petim odstavkom 102. člena te uredbe oziroma če dokazila o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačanega predplačila.
(7) Če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podaljšano bančno garancijo.
(8) Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je opredeljen z uredbo, ki ureja izvajanje sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske politike in Poglavjem IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255, z dne 28. 8. 2014, str. 18).«.
61. člen 
V petem odstavku 106. člena se beseda »petnajstega« nadomesti z besedo »sedemnajstega«.
62. člen 
V prilogi 2 se v prvem odstavku poglavja A. za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se iz prejemanj podpore v okviru tega ukrepa in podukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto izključijo vsi člani te skupine.«.
V tretjem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se iz zadevnega podukrepa ali operacije za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te skupine.«.
V četrtem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena te uredbe, se iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te skupine.«.
Prvi odstavek poglavja B. se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 80 in do vključno 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 70 odstotkov in do vključno 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu;
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu.«.
V drugem odstavku se za besedo »točke« doda besedilo »prvega odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedo »povprečne« doda beseda »letne«.
V četrtem odstavku se za besedilom »7. točka« doda besedilo »prvega odstavka«.
V petem odstavku se za besedo »točka« doda besedilo »prvega odstavka«.
V šestem odstavku se za besedilom »10. točka« doda besedilo »prvega odstavka«. Za besedilom »11. točke« se doda besedilo »prvega odstavka«.
Prvi odstavek poglavja C. se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 80 in do vključno 70 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 70 odstotkov in do vključno 60 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu;
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu.«.
63. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
64. člen 
V prilogi 5 se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru, ko za posamezne proizvode niso izdelane kalkulacije in pokritja, upravičenec predloži lastno kalkulacijo ter dokumente, ki dokazujejo njegove izračune.«.
65. člen 
V prilogi 7 se v 1. točki pod d) pika nadomesti s podpičjem in doda nova točka e), ki se glasi:
»e) skupna raba kolektivne naložbe:
– podatki o članih zadruge, organizacije proizvajalcev oziroma skupine kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo: ime in priimek člana oziroma naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, naslov ali sedež poslovanja, KMG_MID kmetijskega gospodarstva ter proizvodni obseg (ha, GVŽ) s katerim član sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe,
– evidenca uporabe kolektivne naložbe s strani posameznih članov.«.
V 2. točki se točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) proizvodni kazalniki:
– letna količina porabe vhodnih surovin za predelavo in izračun deleža glede na načrtovano letno porabo v poslovnem načrtu;
– letni obseg predelave kmetijskih oziroma živilskih proizvodov,
– letni obseg trženja kmetijskih proizvodov in izračun deleža glede na načrtovano letno prodajo v poslovnem načrtu;«.
66. člen 
Za prilogo 7 se dodata novi priloga 8 in priloga 9, ki sta kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
67. člen 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vlagatelja, ki je javni zavod, šteje, da izpolnjuje pogoje za izkazovanje zaprtosti finančne konstrukcije iz 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15), če pred zaključkom vlaganja vlog na javni razpis predloži dokazila v skladu s spremenjenim 101. členom uredbe.
68. člen 
(1) Določbe te uredbe se v delu, ki se nanaša na dodelitev podpor iz Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, začnejo uporabljati naslednji dan po prejemu sklepa Evropske komisije o odobritvi sheme državne pomoči.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi obvestilo o prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
69. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2016
Ljubljana, dne 5. maja 2016
EVA 2016-2330-0113
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti