Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic, stran 4709.

  
Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic 
1. člen
V Pravilniku o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 22/10) se v prvem odstavku 2. člena v 10. točki za besedo »imajo« doda beseda »predvidoma«.
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na rednih in priložnostnih poštnih znamkah mora biti natisnjeno tudi ime oziroma naziv oblikovalca, na priložnostnih poštnih znamkah dodatno še leto izdaje.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen 
Peti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Poštne znamke se uporabljajo za označevanje poštnine na določenih vrstah pošiljk, in sicer v skladu s splošnimi pogoji izvajanja poštnih in drugih storitev.«
4. člen 
Za osmim odstavkom 11. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Kadar strokovna služba gospodarske družbe iz prvega odstavka 46. člena zakona ne uspe pravočasno pridobiti vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za izdajo znamke oziroma so zahteve za izdajo le-teh nesprejemljive, lahko komisija izda sklep, da se v programu predvidena poštna znamka ne izda oziroma se datum izida prestavi.«
5. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska družba iz prvega odstavka 46. člena zakona o sklepu o izdaji priložnostne poštne znamke, ki ni predvidena v letnem programu, oziroma neizdaji znamke ali prestavitvi datuma izida znamke, predvidene v letnem programu, obvesti ministrstvo, pristojno za pošto.«
6. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija vodi postopke, ki se nanašajo na izdajanje poštnih vrednotnic. Sestavlja jo deset članov:
1. trije predstavniki gospodarske družbe iz prvega odstavka 46. člena zakona,
2. dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pošto,
3. dva predstavnika Filatelistične zveze Slovenije,
4. dva predstavnika Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani,
5. en predstavnik Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska družba iz prvega odstavka 46. člena zakona, ministrstvo, pristojno za pošto, in Filatelistična zveza Slovenije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter Filozofska fakulteta predlagajo svoje predstavnike v komisiji.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Komisija za izdajo poštnih vrednotnic, imenovana na podlagi Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 22/10), nadaljuje svoje delo do imenovanja nove komisije na podlagi določb tega pravilnika.
(2) Novi člani komisije iz spremenjenega 18. člena pravilnika se imenujejo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2015/10
Ljubljana, dne 22. aprila 2016
EVA 2015-2130-0058
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti