Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1366. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), stran 4638.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2016.
Št. 003-02-3/2016-2
Ljubljana, dne 4. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-I) 
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) se v prvem stavku prvega odstavka 8. člena za besedo »gotovini« črta besedilo: »oziroma z elektronskim denarjem«.
2. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na dokumentih, ki se izdajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse, razen če oblika dokumenta tega ne dopušča.«.
3. člen 
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime, enotno matično številko občana ali davčno številko in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa. O pritožbi odloči organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbah zoper akt, za katerega je določena taksa.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti, kot so opredeljene z zakonom, ki ureja davčni postopek. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.«.
4. člen 
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 17. člena se črtajo.
5. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
Preveč plačana taksa, višja od 18,00 evrov, se vrne po uradni dolžnosti.
Taksni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačane takse v 60 dneh od dneva, ko je plačal takso, ki mu je ni treba plačati, oziroma od dneva, ko je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, oziroma od dneva, ko je izvedel, da dokument ni izdan ali dejanje ni bilo opravljeno, oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba ali sklep, s katerim se je ugodilo pritožbi.
O vračilu takse odloča organ, ki vodi upravni postopek ali opravi dejanja ali izda dokumente, predvidene v taksni tarifi.
O vračilu takse iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od pravnomočnosti sklepa.
Zoper sklep o vračilu takse je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbah zoper akt, za katerega je določena taksa.
Taksa se vrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.«.
6. člen 
V prvem odstavku 19. člena se beseda »carinskemu« nadomesti z besedama »pristojnemu davčnemu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega 70 odstotkov vrednosti zneska, ki je z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna izterjava.«.
7. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
Pravica do izterjave takse zastara v dveh letih od dneva zapadlosti takse v plačilo.
Tek zastaranja pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa z namenom izterjave takse, o katerem je taksni zavezanec obveščen.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru po desetih letih od dneva zapadlosti takse v plačilo.«.
8. člen 
V prvem odstavku 23. člena se 4. točka črta.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz tarifnih številk 14, 17 in 22 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in uničeni v naravni nesreči,«.
9. člen 
V prvem odstavku 24. člena se 2.a točka spremeni tako, da se glasi:
»2.a pravne osebe zasebnega prava – za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa organizacije v javnem interesu;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. pravne osebe zasebnega prava, ki jim je podeljen status organizacije v javnem interesu ali za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti;«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendije Republike Slovenije ali so udeleženci organizirane mobilnosti v programih Evropske unije (ERAZMUS +) ali prihajajo na izmenjave v Republiko Slovenijo na podlagi meduniverzitetnih sporazumov – za dokumente in dejanja v zvezi z izdajo prvega dovoljenja za prebivanje zaradi študija;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. tujci, v postopkih za priznanje mednarodne ali začasne zaščite;«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a tujci s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji v postopkih izdaje dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje družinskim članom;«.
12. točka se črta.
10. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva in
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prejšnjega odstavka, izpolnjujejo pa vsa predpisana merila za prejemke iz prejšnjega odstavka.
Zahteva za oprostitev takse se vloži ob nastanku taksne obveznosti. Če je izdan plačilni nalog, se oprostitev lahko zahteva do izteka roka za ugovor zoper plačilni nalog.
O zahtevi odloči organ s sklepom.
Če se zahtevi ugodi, ko je bil plačilni nalog že izdan, se ga s sklepom o oprostitvi odpravi. Kadar pogoji za oprostitev niso izpolnjeni, plačilni nalog pa še ni bil izdan, organ s sklepom o zavrnitvi naloži obveznost plačila takse, pri čemer smiselno postopa po prvem odstavku 16. člena tega zakona.
Organ pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti. Če iz uradnih evidenc ne izhaja, da je taksni zavezanec upravičen do prejemkov, se ga pozove k predložitvi dokazil.
Zahteva za oprostitev zadrži izvršitev plačilnega naloga do dokončne odločitve.
Zoper sklep o zavrnitvi oprostitve je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča organ iz petega odstavka 16. člena tega zakona.«.
11. člen 
V 28. členu se 1.b točka spremeni tako, da se glasi:
»1.b vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske in ribiške politike;«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a vloge in drugi dokumenti ter dejanja v zvezi z vsemi postopki, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen v taksni tarifi naštetih odločb, ki jih izdaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine in zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih ter vloge, dokumenti in dejanja v zvezi z vpisom v evidenco volilne pravice in izdajo volilne karte;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. prijave in vpisi v matični register;«.
14.a točka se črta.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom, žrtvam vojnega in povojnega nasilja;«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. dokumenti in dejanja v zvezi s prijavno-odjavno obveznostjo prebivališč posameznikov;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter potrdila iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških in skupne evidence kazenskih točk;«.
31. točka se spremeni tako, da se glasi:
»31. dokumenti in dejanja v zvezi s pravico do seznanitve s podatki, do katerih so uporabniki upravičeni na podlagi zakona, mednarodne pogodbe ali soglasja posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.«.
12. člen 
Priloga – taksna tarifa se nadomesti z novo taksno tarifo, ki je priloga in sestavni del tega zakona.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Postopki odmere upravnih taks, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J).
14. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/16-1/24
Ljubljana, dne 19. aprila 2016
EPA 1046-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Priloga – TAKSNA TARIFA
I. VLOGE 
Tarifna številka 1 
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa
4,50
Opombe:
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila ali druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, za vračilo takse, pritožbo in ugovor zoper plačilni nalog.
(3) Taksa se ne plača za elektronske vloge.
(4) Taksa se ne plača za vloge, na podlagi katerih se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki kot postranska vprašanja nastanejo v zvezi z izvedbo postopka.
Tarifna številka 2 
Za pritožbo in druga pravna sredstva, ugovor zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi, ter ugovor na oceno opravljenega vozniškega izpita
18,10
II. ODLOČBE IN SKLEPI 
Tarifna številka 3 
1. Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa
18,10
2. Za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa
18,10
Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo oziroma sklep o pritožbi in sklep o vračilu takse se taksa ne plača.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki kot postranska vprašanja nastanejo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.
(4) Za sklepe, s katerimi se zavržejo vloge, se taksa ne plača, razen če zakon ali taksna tarifa ne določa drugače.
III. POTRDILA 
Tarifna številka 4 
1. Za potrdila, izdana iz uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno
3,00
2. Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno
4,50
Opombi:
(1) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se taksa ne plača.
(2) Za potrdila, ki jih, po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, neposredno ob vpisu v uradno evidenco izda organ, se taksa ne plača, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno.
Tarifna številka 5 
Za overjeni izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda na zahtevo stranke
3,20
Opomba:
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 6 
Za dvojnik diplome, spričevala ali druge listine o uspešno končanem izobraževanju, nadomestno spričevalo oziroma izpis iz evidence šolske javne listine o izobraževanju ali strokovnem usposabljanju
1,80
Tarifna številka 7 
1. Za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 
25,00
2. Za vlogo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja
35,00
3. Za vlogo za priznavanje poklicnih izkušenj 
25,00
4. Za odločbo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklice 
25,00
5. Za odločbo za priznavanje po splošnem sistemu in v postopkih priznavanja izobraževanja
35,00
6. Za odločbo za priznavanje poklicnih izkušenj 
25,00
7. Za izdajo evropske poklicne izkaznice v primeru začasnega ali občasnega opravljanja storitev 
100,00
8. Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za ustanovitev in začasno ali občasno opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje ali varnost
100,00
9. Za izdajo evropske poklicne izkaznice za ustanovitev in začasno ali občasno opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje ali varnost
150,00
Tarifna številka 8 
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo, vrednost, količina, kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi
2,70
IV. OVERITVE IN PREVODI 
Tarifna številka 9 
1. Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra za:
a) overitev prvega izvoda
4,50
b) overitev vsakega nadaljnjega izvoda
1,40
c) overitev kopije
1,40
2. Za overitev knjige gostov
4,50
3. Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju
4,50
Tarifna številka 10 
1. Za overitev podpisa, prepisa ali kopije
3,00
2. Za overitev garantnega pisma
5,00
Tarifna številka 11 
Za prevode iz enega jezika v drugega:
a) če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
2,70
b) če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake začete polovice pole prevoda 
5,40
V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV 
Tarifna številka 12 
1. Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/07 – UPB2) ali prošnji državljana Republike Slovenije za prenehanje državljanstva Republike Slovenije (18., 22. in 25. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
181,20
2. Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v državljanstvo (11. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
9,10
Opombe:
(1) Odločbe iz 1. točke te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja in njuni otroci, ki jih morata po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, preživljati, oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, ki jih mora po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, preživljati.
(3) Če gre za sočasni sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije ali za sočasno prenehanje državljanstva Republike Slovenije za člane iste družine, se plača za vse družinske člane samo ena taksa.
(4) Takse po tej tarifni številki ne plača oseba, ki ima priznan status begunca.
Tarifna številka 13 
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu
181,20
Opomba:
Odločbe iz te tarifne številke obsegajo tudi sklepe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 14 
1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije za:
a) izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
2,30
b) izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
2,70
c) izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
6,80
č) izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
13,60
d) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
e) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točke a
f) vlogo za izdajo potnega lista ali vpis spremembe naslova v potni list
0,50
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije za:
a) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta
2,30
b) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let 
2,70
c) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
4,50
č) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let ali s trajno veljavnostjo
9,10
d) izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost taks iz točk a, b, c in č
e) izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točke a
f) vlogo za izdajo osebne izkaznice
0,50
3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca
27,20
b) izdajo potnega lista za begunca 
6,80
c) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a in b
č) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača štirikratna vrednost takse iz točk a in b
d) izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU
9,10
e) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU 
9,10
f) izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana 
9,10
g) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana
9,10
h) izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU
9,10
i) izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU
9,10
Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točk 1.d in 1.e oziroma 2.d in 2.e te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 1.a, 1.b, 1.c in 1.č ali 2.a, 2.b, 2.c in 2.č te tarifne številke.
(3) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in izdajo potne listine taksa iz točk 1.a, 1.b, 1.c, 1.č in 1.f te tarifne številke ne plača.
(4) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.č in 2.f te tarifne številke ne plača.
(5) Za vlogo in izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti stari potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk 1.a, 1.b, 1.c, 1.č in 1.f te tarifne številke ne plača.
(6) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk 2.a, 2.b, 2.c, 2.č in 2.f te tarifne številke ne plača.
(7) Za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 1.a, 1.b, 1.c ali 1.č te tarifne številke. Za vpis spremembe naslova v potni list v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača dvakratna vrednost takse iz točke 1.f.
(8) Za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača dvakratna vrednost takse iz točk 2.a, 2.b, 2.c ali 2.č te tarifne številke.
(9) Če taksni zavezanec za takso iz točk 3.c) in 3.č) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk 3.a in 3.b te tarifne številke.
(10) Ob reklamaciji potnega lista zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika, se taksa iz točk 3.a in 3.b te tarifne številke ne plača.
Tarifna številka 15 
Pri pristojnem organu za izdajo dovoljenja za:
a) enotno dovoljenje
70,00
b) dovoljenje za začasno prebivanje
50,00
c) dovoljenje za stalno prebivanje
90,60
č) dovoljenje za zadrževanje
9,10
d) novo enotno dovoljenje ali dovoljenje za prebivanje se ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika plača dvakratna vrednost takse iz točk a, b in c
e) novo enotno dovoljenje ali dovoljenje za prebivanje se ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika plača štirikratna vrednost takse iz točk a, b in c
Opombe:
(1) Odločbe iz te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za odločbe iz točke a, ki so izdane na podlagi predhodno izdanega delovnega dovoljenja po mednarodnem sporazumu, je zavezanec oproščen plačila takse.
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk d ali e te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točk a, b in c te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji enotnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika dovoljenja, se taksa iz točk a, b in c te tarifne številke ne plača.
Tarifna številka 16 
Za izdajo odločbe o:
a) vpisu društva v register društev oziroma podružnice tujega društva v register podružnic tujih društev
27,20
b) vpisu spremembe temeljnega akta v register društev
18,10
c) vpisu spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, naslova sedeža ali zakonitega zastopnika društva oziroma podružnice tujega društva
4,50
Opombi:
(1) Odločbe iz te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za izdajo odločbe iz točk b in c te tarifne številke se plača le taksa iz točke b te tarifne številke.
Tarifna številka 17 
1. Posamezniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja
36,20
b) dovoljenje za nabavo varnostnega, podarjenega in drugega orožja
54,40
c) dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
13,60
č) dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva
9,10
d) orožni list za varnostno orožje
54,40
e) orožni list za lovsko in športno orožje
27,20
f) dovoljenje za posest orožja
27,20
g) dovoljenje za posest podedovanega orožja in spremembo orožnega lista v dovoljenje za posest
22,70
h) dovoljenje za zbiranje orožja
72,50
i) dovoljenje za nabavo delov orožja 
9,10
j) izdajo priglasitvenega lista
13,60
k) zamenjavo orožne listine zaradi spremembe osebnih podatkov, če vpis spremembe v obstoječo listino ni mogoč
4,50
l) registracijo in vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja ali registracijo in vpis dela orožja v orožno listino ali naknadni vpis orožja ali dela orožja v evropsko prepustnico
5,00
2. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za nabavo orožja
108,70
b) orožni posestni list
72,50
c) potrditev pooblastila za nošenje orožja
72,50
č) potrditev pooblastila za prenos orožja
36,20
d) dovoljenje za zbiranje orožja
90,60
e) dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
27,20
f) dovoljenje za nabavo delov orožja 
9,10
g) zamenjavo orožne listine zaradi statusne spremembe
9,10
h) registracijo in vpis orožja v dovoljenje za zbiranje orožja ali registracijo in vpis dela orožja v orožno listino
5,00
3. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki plačajo za odločbe o vlogi za:
a) dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem
181,20
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča
181,20
Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz točk 1.g in 1.k ter 2.g te tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse orožje, za katero se menjajo listine.
(3) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(4) Za izdajo nove orožne listine zaradi poškodbe, pogrešitve, izgube ali tatvine se plača dvakratna vrednost takse iz točk 1.a, 1.b, 1.c, 1.č 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 2.a, 2.b, 2.c, 2.č, 2.d, 2.e ali 2.f za vse orožje, ki je vpisano v orožno listino. Če taksni zavezanec dokaže, da je s poškodovano, pogrešeno, izgubljeno ali ukradeno listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 1.a, 1.b, 1.c, 1.č 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 2.a, 2.b, 2.c, 2.č, 2.d, 2.e ali 2.f te tarifne številke za vse orožje, ki je vpisano v orožno listino.
(5) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje, plača polovično takso iz te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja se plača polna taksa iz te tarifne številke.
(6) Taksa iz točk 2.a, 2.b in 2.f te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo, ter organizacije rezervnih častnikov.
(7) Za zamenjavo orožne listine po drugem odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se plača taksa iz točke 1.k oziroma iz 2.g te tarifne številke.
(8) Za vlogo in izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, priglasitvenega lista, orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, s katerimi se nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v orožno listino ni več mogoč, se taksa iz točk 1.d, 1.e, 1.f, 1.h in 1.j ter 2.b, 2.c, 2.č in 2.d ne plača. Enako velja ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.
(9) Pri podaljšanju veljavnosti orožnega lista se plača ena taksa iz točke 1.d ali 1.e za vse orožje, ki je vpisano v orožni list, ki mu je veljavnost potekla.
(10) Po tej tarifni številki plačajo takso posamezniki, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki nabavljajo orožje, dele orožja ali strelivo v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi.
(11) Pri potrditvi pooblastila za nošenje orožja za isto osebo za več kosov orožja se plača taksa za vlogo in taksa iz točke 2.c, pri potrditvi pooblastila za prenos orožja za isto osebo za več kosov orožja se plača taksa za vlogo in taksa iz točke 2.č; v primeru naknadne potrditve pooblastila za nošenje novega kosa orožja in pooblastila za prenos novega kosa orožja osebi, ki že ima izdano pooblastilo, se ne plača taksa iz točke 2.c oziroma 2.č, temveč le taksa za vlogo.
Tarifna številka 18 
Za izdajo dovoljenja:
a) za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) prebivanja v Republiki Sloveniji
9,10
b) tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliva zanj čez ozemlje Republike Slovenije
9,10
Opombi:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje iz točk a in b te tarifne številke in plača ena taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.
Tarifna številka 19 
Za izdajo dovoljenja za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju mejnega prehoda
27,20
Tarifna številka 20 
Za izdajo dovoljenja za:
a) proizvodnjo ali promet z eksplozivi
181,20
b) proizvodnjo ali promet s pirotehničnimi izdelki
181,20
c) potrdilo o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov
136,00
č) strokovno usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
54,40
Opomba:
Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 21 
Za izdajo dovoljenja za:
a) izvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali streliva
45,30
b) uvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali streliva
45,30
c) prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva v Evropski uniji
45,30
č) predhodno privolitev vnosa orožja
45,30
d) iznos orožja ali streliva ali eksplozivov
45,30
e) tranzit eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali orožja ali streliva
90,60
Opombi:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Po tej tarifni številki plačajo takso pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki se ukvarjajo s prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali z orožjem.
Tarifna številka 22 
1. Taksa se plača za:
a) pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje
13,60
b) zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov
7,30
c) vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, vpis kod 95, 210 in 211 v vozniško dovoljenje, podaljšanje veljavnosti kode 95 in izbris kod 210 in 211
7,30
č) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi vozniškega dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika vozniškega dovoljenja plača dvakratna vrednost takse, določene v 1. a točki te tarifne številke
d) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi vozniškega dovoljenja zaradi neprimernega ravnanja imetnika vozniškega dovoljenja v obdobju petih let pred vložitvijo vloge plača štirikratna vrednost takse, določene v točki 1. a te tarifne številke
2. Taksa se plača za:
a) izdajo prometnega dovoljenja za motorno ali priklopno vozilo
13,60
b) podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno ali priklopno vozilo
7,30
c) vpis spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju
4,50
č) ugotovitev identitete fizične osebe
4,50
Opombe:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja in zamenjavo starega vozniškega dovoljenja z vozniškim dovoljenjem na obrazcu, ki je predpisan v skladu s pravilnikom, ki ureja vozniška dovoljenja, se plača taksa iz točke 1.b te tarifne številke.
(2) Če taksni zavezanec iz točk 1.č in 1.d dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz točke 1.a te tarifne številke.
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(4) Za vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in izdajo novega obrazca prometnega dovoljenja se taksa ne plača.
(5) Če se prometno dovoljenje iz točke 2.b podaljša prek spleta, se plača polovična taksa.
(6) Za vlogo in izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, s katerim se nadomesti staro prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk 1.c in 2.c ne plača.
(7) Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po prenehanju statusa voznika začetnika se taksa ne plača. V nujnih primerih podaljšanja vozniškega dovoljenja po prenehanju statusa voznika začetnika se plača taksa iz točke 1.b te tarifne številke.
(8) Za izdajo, zamenjavo ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter vpis spremembe podatkov v nujnih primerih se poleg takse iz točk 1.a, 1.b, 1.c, 1.č in 1.d te tarifne številke plača še taksa iz točke 1.b te tarifne številke.
Tarifna številka 23 
1. Za izdajo odločbe o:
a) prvi spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo taksnega zavezanca
54,40
b) vsaki naslednji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo taksnega zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz prejšnje točke
2. Za vlogo za spremembo osebnega imena
0,50
Opombe:
(1) Odločbe iz 1. točke te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Če se osebno ime spreminja zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
(3) Za vsako naslednjo spremembo osebnega imena, za katero se v skladu s točko b te tarifne številke plača dvakratna vrednost takse, se šteje sprememba, izdana na zahtevo istega taksnega zavezanca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Tarifna številka 24 
Za odločbe o vlogi za:
a) pridobitev licence oziroma soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku 
80,00
b) registracijo internega varovanja
80,00
c) pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti detektivu 
40,00
č) pridobitev službene izkaznice varnostnemu osebju
40,00
d) pridobitev pooblastila in službene izkaznice nadzorniku smučišč 
40,00
e) zamenjavo certifikata o licenci oziroma certifikata o soglasju za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in potrdila o vpisu v evidenco izvajalcev internega varovanja zaradi poškodbe, obrabe, spremembe imena, sedeža ali drugih bistvenih podatkov uradne listine 
18,00
f) zamenjavo službene izkaznice zaradi poškodbe, obrabe, spremembe osebnega imena ali drugih bistvenih podatkov uradne listine 
9,00
g) izdajo nove službene izkaznice, certifikata o licenci oziroma certifikata o soglasju za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in potrdila o vpisu v evidenco izvajalcev internega varovanja zaradi pogrešitve, izgube ali tatvine
18,00
h) izdajo dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine
80,00
Opomba:
Odločbe iz te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 25 
Za odločbe o vlogah za izdajo dovoljenja:
a) za zaposlitev
35,00
b) za sezonsko delo
50,00
c) na podlagi mednarodnega sporazuma
70,00
Opomba:
Odločbe iz te tarifne številke obsegajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 26 
1. Postopek za dodelitev koncesije za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakom in študentom: 
a) vloga za podelitev koncesije za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakom in študentom;
90,60
b) odločba za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakom in študentom
90,60
2. Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja del delavcev uporabniku
a) vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpis v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti za zagotavljanje dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja del delavcev uporabniku 
90,60
b) odločba o izdaji dovoljenja za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in vpisu v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja del delavcev uporabniku. 
90,60
Tarifna številka 27 
1. Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik oziroma gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti 
27,20
2. Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, in z njimi pridobijo pravico opravljati dejavnost
13,60
VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ 
Tarifna številka 28 
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis v slovenski ladijski register za:
a) vpis v vpisnik morskih ladij
100,00
b) izdajo začasnega vpisnega lista za ladjo
40,00
c) vpis v vpisnik plavajočih naprav na morju
15,00
č) vpis v vpisnik morskih čolnov
6,00
d) izdajo začasnega dovoljenja za plovbo čolna
20,00
e) izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu hipoteke na morski ladji
20,00
2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega lista za plavajočo napravo na morju
20,00
3. Za vpis spremembe za morsko ladjo in plavajočo napravo na morju v vpisniku in vpisnem listu 
20,00
a) za izbris morske ladje in plavajoče naprave na morju iz vpisnika 
30,00
b) za potrdilo o stanju vpisov v vpisniku morskih ladij in plavajočih naprav na morju
10,00
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln
10,00
a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov vpisnega lista za morski čoln
5,00
b) za izdajo novega vpisnega lista se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) vpisnega lista plača dvakratna vrednost takse, določene v 4. točki te tarifne številke
c) za izdajo novega vpisnega lista se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) vpisnega lista plača štirikratna vrednost takse, določene v 4. točki te tarifne številke
5. Odločba o določitvi imena morskih ladij
15,00
6. Za vpis spremembe za morski čoln v vpisnik morskih čolnov 
8,00
a) izbris morskega čolna iz vpisnika morskih čolnov
15,00
7. Prijava pomorske nezgode
8,00
8. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna, k preizkusu znanja za upravljanje čolna in k izpitu za upravljanje z radijsko postajo – izpitu VHF GMDSS (teoretični in praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna ali za izdajo potrdila o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo
15,00
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 8. točke
8,00
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 8. točke
8,00
c) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) potrdila plača štirikratna vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
9. Za izdajo spričevala o posebnih stabilnostih zahtevah za potniške ladje ro-ro 
100,00
10. Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke
50,00
11. Potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem poroštvu
40,00
12. Izdaja dovoljenja za usposabljanje pomorščakov za:
a) pridobitev pooblastila o nazivu
200,00
b) pridobitev posebnega pooblastila
100,00
c) pridobitev potrdila
80,00
Opombe:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 8. c in 8. č dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača samo takso iz 8. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti tujih dokazil o usposobljenosti za upravljanje čolna iz 8. točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 29 
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plavajoče naprave na celinskih vodah za:
a) vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
100,00
b) vpis v vpisnik plavajočih naprav na celinskih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
15,00
c) vpis v vpisnik drugih plavajočih naprav na celinskih vodah
5,40
č) vpis v vpisnik čolnov na celinskih vodah
5,40
2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz točke 1.b
18,10
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in podaljšanje veljavnosti ter spremembo podatkov vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz točke 1.b
7,30
3. Za vpis spremembe za ladjo notranje plovbe in plavajočo napravo iz točke 1.b v vpisnik ali izbris ladje notranje plovbe in plavajoče naprave iz točke 1.b iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih naprav iz točke 1.b
9,10
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz točke 1.c
9,10
a) za podaljšanje veljavnosti vpisnega lista za plavajočo napravo na celinskih vodah iz točke 1.c in vsako spremembo podatkov
2,70
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe
11,80
6. Za vpis spremembe za plavajočo napravo iz točke 1.c iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika plavajočih naprav iz točke 1.c
4,50
7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na celinskih vodah
9,10
a) podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov vpisnega lista za čoln na celinskih vodah
2,70
8. Za vpis spremembe za čoln na celinskih vodah v vpisnik ali izbris čolna na celinskih vodah iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika čolnov na celinskih vodah 
4,50
9. Za pristop k izpitu za voditelja čolna in k preizkusu znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah (teoretični in praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna 
13,60
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 9. točke
7,30
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 9. točke
7,30
c) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača dvakratna vrednost takse, določene v 9. točki te tarifne številke
č) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja plača štirikratna vrednost takse, določene v točki 9. te tarifne številke.
Opombi:
(1) Če taksni zavezanec iz točk 9.c in 9.č dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, se plača samo taksa iz 9. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se plača taksa iz 9. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 30 
Za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in promet na njih za:
a) izjavo o ustreznosti izvedenih del
1,80
b) mnenje o ustrezni ureditvi cestnega priključka in parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj naselja
1,80
c) delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
25,00
č) popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
25,00
d) delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
40,00
e) popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
40,00
f) izredni prevoz po javni cesti
36,30
g) gradnjo avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne ceste
1,80
h) ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne ceste
36,30
i) postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti
18,10
j) obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih cest zunaj naselja, če za to ni predpisana prometna signalizacija in so obvestila pomembna za udeležence v prometu
36,20
k) obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju
36,20
l) gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste
36,20
m) dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa na njej
36,20
n) dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
36,20
o) ureditev cestnega priključka na javno cesto
25,00
p) prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti
36,30
r) napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu
36,20
s) graditev žičniških naprav nad javno cesto in v njenem varovalnem pasu
36,20
š) odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob javni cesti
36,20
t) spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo teh dejavnosti ob javni cesti
25,00
u) pridobitev pravice graditi na javni cesti
36,20
v) pridobitev pravice služnosti na javni cesti
36,20
z) postavitev začasne stojnice na počivališčih ob javnih cestah za prodajo kmetijskih pridelkov
18,10
Tarifna številka 31 
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu za:
1. izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
a) izvirnik dovoljenja za dvostranske linije
90,60
b) izvirnik dovoljenja za tranzitne linije
181,20
c) izdajo vsakega naslednjega primerka dovoljenja za tranzitne linije iz točke 1.b
1,80
č) izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za dvostranske linije
9,10
2. potrditev voznega reda
7,30
3. potrditev cenika
7,30
4. potrditev itinerarja
7,30
5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji
45,30
6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji
45,30
Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 32 
Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v cestnem prometu za:
a) dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega avtobusa
9,10
b) dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje
45,30
c) dovoljenje za druge občasne prevoze
9,10
č) dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje občasnih prevozov
4,50
d) odločbo, s katero se zavrne zahtevek za izdajo dovoljenja iz točk a do č te tarifne številke
9,10
Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz točke a, b ali c te tarifne številke.
Tarifna številka 33 
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih prevozov
45,30
Tarifna številka 34 
Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se plača taksa za:
a) dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz
45,30
b) dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz
90,60
c) vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov
27,20
Tarifna številka 35 
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna taksa za:
a) licenco prevoznika v železniškem prometu
1812,20
b) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem prometu
1812,20
c) izdajo obratovalnega dovoljenja 
45,30
č) izdajo spričevala za subjekt, zadolžen za vzdrževanje za vse naloge sistema vzdrževanja (4 naloge)
1812,20
d) izdajo spričevala za subjekt, zadolžen za vzdrževanje, v katerem se certificirajo upravljanje, razvoj vzdrževanja ali upravljanje vzdrževanja tirnih vozil (vse, razen 4. naloge)
453,10
e) izdajo spričevala za izvajanje vzdrževanja (4. naloga)
906,10
f) spremembo statusa tirnega vozila ali drugih podatkov v nacionalnem registru tirnih vozil
21,60
g) tehnični pregled tirnih vozil oziroma njihovih sestavnih delov, ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledani, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure
10,80
h) izdajo pooblastila za center za usposabljanje oziroma center preverjanja
458,60
i) imenovanje izpraševalcev
86,40
j) za dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa centra usposabljanja ali centra preverjanja
172,70
k) dopolnitev oziroma spremembo dodeljenega statusa izpraševalca
86,40
l) izdelavo poročila o varnostni oceni 
679,80
m) priznavanje prevoznika, upravljavca ali subjekta, zadolženega za vzdrževanje, kot ocenjevalnega organa
172,70
n) preverjanje izpolnjevanja minimalnih pogojev za imenovani in priglašeni organ
458,60
2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda upravljavec za:
a) odločbo o dodelitvi vlakovne poti
36,20
b) soglasje za izredne prevoze
36,20
c) pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju
36,20
VII. GRADBENE TAKSE 
Tarifna številka 36 
Za lokacijsko informacijo:
za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
22,70
Tarifna številka 37 
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča 
22,70
Tarifna številka 38 
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter drugačne vodne zajeme z zmogljivostjo:
a) do 1000 litrov v sekundi
6,80
b) nad 1000 do 3000 litrov v sekundi
34,00
c) nad 3000 litrov v sekundi
169,90
Opomba:
Taksa se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki 40 te taksne tarife.
Tarifna številka 39 
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje
27,20
Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne plačajo te takse.
Tarifna številka 40 
Za dovoljenje za gradnjo:
a) če znaša vrednost objekta do 13.000 evrov
54,40
b) če znaša vrednost objekta 13.000 evrov
136,00
in za vrednost nad 13.000 evrov do 42.000 evrov
0,01 %
c) če znaša vrednost objekta 42.000 eurov 
271,80
in za vrednost nad 42 000 evrov do 420 000 evrov
0,01 %
č) če znaša vrednost objekta 420 000 evrov
724,90
in za vrednost nad 420 000 evrov
0,01 %
d) nezahtevnega objekta 
18,20
Opombe:
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se ne upoštevajo samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Tarifna številka 41 
Za ogled lokacije, na kateri se namerava postaviti objekt ali naprava
36,20
Tarifna številka 42 
Za uporabno dovoljenje za:
1. enostanovanjsko stavbo
9,10
2. druge stavbe in objekte se plača 0,05 odstotka obračunske vrednosti objekta
Opombe:
(1) Taksa po 2. točki te tarifne številke ne sme presegati 271,80 evra.
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 43 te taksne tarife.
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se ne upoštevajo samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Tarifna številka 43 
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure
8,00
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.
VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST 
Tarifna številka 44 
Za odločbe, ki jih izdaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, in zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost za:
a) izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče
906,10
b) izdajo dovoljenja za davčno skladišče
906,10
c) izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika
543,70
č) izdajo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika
453,10
d) izdajo dovoljenja za davčnega zastopnika
453,10
e) dovoljenje za pooblaščenega uvoznika 
453,10
Opombi:
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti, ter za odločbo, s katero se na zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni točki te tarifne številke.
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.
IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE TER PROMETA S KEMIKALIJAMI 
Tarifna številka 45 
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga 
3,00
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki se opravi zunaj rednega delovnega časa zdravstvenega inšpektorja ali ponoči
6,10
Tarifna številka 46 
Za postopke v zvezi s kemikalijami:
1. izdaja dovoljenj za opravljanje dejavnosti:
a) proizvodnje nevarnih kemikalij
473,00
b) prometa z nevarnimi kemikalijami
236,00
c) skladiščenja nevarnih kemikalij
150,00
č) uporabe nevarnih kemikalij
50,00
2. izdaja dovoljenj za predhodne sestavine za prepovedane droge
a) licenca (vključno s posebno licenco)
150,00
b) sprememba licence (vključno s posebno licenco)
50,00
c) registracija (vključno s posebno registracijo)
50,00
č) sprememba registracije (vključno s posebno registracijo)
25,00
d) uvozno dovoljenje
25,00
e) izvozno dovoljenje (skupina 1 ne glede na količino, skupine 2, 3 in 4 nad 10 kg)
35,00
f) izvozno dovoljenje (skupine 2, 3 in 4 do vključno 10 kg)
15,00
g) izvozno dovoljenje (poenostavljeni postopek)
35,00
3. izdaja dovoljenj za strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje
a) priglasitev strateške dejavnosti
50,00
b) sprememba priglasitve strateške dejavnosti
25,00
c) dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti
50,00
č) sprememba dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
25,00
d) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg)
35,00
e) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10 kg)
15,00
4. izvedba postopka soglasja po predhodnem obveščanju
a) izvoz v količinah nad 10 kg
35,00
b) izvoz v količinah do vključno 10 kg
15,00
Opomba:
Taksa iz 1. točke te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.
X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE 
Tarifna številka 47 
V postopku za presojo koncentracije za priglasitev koncentracije Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence
2000,00
XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE 
Tarifna številka 48 
Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov za:
a) potrdilo o prednostni pravici
15,40
b) potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine
9,10
c) opravljanje strokovnega izpita
163,10
č) popravni izpit
54,40
d) vpis v register zastopnikov
1208,10
XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN 
Tarifna številka 49 
Za izdajo odločbe o homologaciji vozila za:
a) osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje kategorije M1, N1, T in C
724,90
b) avtobuse, tovornjake in vlačilce kategorije M2, M3, N2 in N3
1087,30
c) priklopnike nad 3500 kg kategorije O3, O4, R3, R4 in S2
580,00
č) priklopnike do 3500 kg kategorije O1, O2, R1, R2 in S1
362,40
d) za motocikle in mopede kategorije L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e
483,20
Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.
Tarifna številka 50 
V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila za izdajo odločbe o:
a) homologaciji
483,20
b) razširitvi homologacije
241,70
Tarifna številka 51 
V postopku preizkusa in odobritve tipa merila za izdajo:
a) certifikata o odobritvi tipa merila
724,90
b) dodatka k certifikatu o odobritvi tipa merila
362,40
Tarifna številka 52 
V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin za odločbo o znaku proizvajalca
48,30
XIII. TAKSE S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU 
Tarifna številka 53 
V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu se plača:
a) prijavna taksa
90,60
b) za ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev za vsakega ocenjevalca in vsak dan ocenjevanja
90,60
c) za odločbo o danem dovoljenju
271,80
XIV. KONZULARNE TAKSE 
Tarifna številka 54 
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa
13,00
2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova samostojna odločba
6,00
Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 te taksne tarife.
Tarifna številka 55 
Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom Republike Slovenije ali odločb organov Republike Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam v:
 
 
a) evropskih državah
6,00
b) neevropskih državah
13,00
Opombi:
(1) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini zagotovi vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.
Tarifna številka 56 
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini za:
 
 
a) izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
41,00
b) izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 leta
51,00
c) izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
70,00
č) izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
109,00
d) izdajo potnega lista za vrnitev
13,00
e) izdajo evropskega potnega lista za vrnitev
13,00
f) izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini, ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
g) izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
h) vlogo za izdajo potnega lista
6,00
Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse.
(2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev plačila takse zaradi upoštevanja premoženjskega stanja taksnega zavezanca.
(3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f in g te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a, b, c in č te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in izdajo potne listine taksa iz točk a, b, c, č in h te tarifne številke ne plača.
(5) Za vlogo in izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti stari potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a, b, c,č in h te tarifne številke ne plača.
(6) Za vlogo in izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača taksa iz točk a, b, c, č in h te tarifne številke, zvišana za 50 odstotkov.
Tarifna številka 57 
Za osebne izkaznice, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini za:
a) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta
31,00
b) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 leta
38,00
c) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
54,00
č) izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let
70,00
d) izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
e) izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točk a, b, c in č
f) vlogo za izdajo osebne izkaznice 
6,00
Opombe:
(1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d in e te tarifne številke dokaže, da je z osebno izkaznico ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a, b, c in č te tarifne številke.
(2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za vlogo in izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a, b, c, č in f te tarifne številke ne plača.
(3) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz točk a, b, c, č in f te tarifne številke ne plača.
(4) Za vlogo in izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa iz točk a, b, c, č in f te tarifne številke, zvišana za 50 odstotkov.
Tarifna številka 58 
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam, za izdajo potnega lista za tujce
64,00
Opomba:
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.
Tarifna številka 59 
1. Za overitev podpisa na prošnji in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za odpust iz državljanstva Republike Slovenije ali sprejem v državljanstvo Republike Slovenije
354,00
2. Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva Republike Slovenije
181,00
Opombe:
(1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja in njuni otroci, ki jih morata po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, preživljati, oziroma eden od staršev in njegovi otroci, ki jih mora po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, preživljati.
(2) Če gre za hkratni sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za hkratni odpust ali hkratno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane samo ena taksa.
(3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni številki 73.
Tarifna številka 60 
1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odločbe o spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo taksnega zavezanca
55,00
2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz 1. točke
Opomba:
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.
Tarifna številka 61 
1. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje
102,00
2. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)
77,00
Tarifna številka 62 
Pritožba na zavrnitev vizuma 
153,00
Tarifna številka 63 
Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače predpisano
14,00
Tarifna številka 64 
Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti, in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo
35,00
Tarifna številka 65 
Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z overitvijo, za:
a) prvo stran
14,00
b) vsako naslednjo stran
6,00
Opomba:
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 66 
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba, za:
a) prvo stran
14,00
b) vsako naslednjo stran
6,00
Tarifna številka 67 
1. Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali nasprotno
14,00
2. Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali nasprotno, ki ga opravi in overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije 
35,00
Tarifna številka 68 
Za sestavitev pooblastila v upravnem postopku
14,00
Tarifna številka 69 
1. Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine 
5,00
2. Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika za:
a) prvo stran
6,00
b) vsako naslednjo stran
5,00
Tarifna številka 70 
Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna taksa
38,00
Tarifna številka 71 
Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti poslanega blaga
24,00
Tarifna številka 72 
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev računa ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena
45,00
Tarifna številka 73 
Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev zasebnega podpisa na listini
19,00
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.
Tarifna številka 74 
Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini
14,00
Tarifna številka 75 
Za vročitev denarja se plača taksa od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta
3 %
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar za poškodovance ali njihove družinske člane.
XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
Tarifna številka 76 
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja
906,10
XVI. TAKSE S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 
Tarifna številka 77 
Za okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, za:
a) vlogo
50,00
b) okoljevarstveno dovoljenje
500,00
c) spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
200,00
č) podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja
100,00
XVII. TAKSE S PODROČJA RUDARSTVA 
Tarifna številka 78 
1. Za vloge za objavo javnih razpisov za izdajo dovoljenj za raziskovanje in vloge za pridobitev rudarskih pravic za izkoriščanje
200,00
2. Za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje
200,00
3. Za odločbe o izbiri kandidatov za nosilce dovoljenj za raziskovanje in odločbe o izbiri nosilcev rudarskih pravic za izkoriščanje, če gre za raziskovanje ali izkoriščanje ogljikovodikov
500,00
Tarifna številka 79 
Za tehnični pregled, od delovne ure
8,00
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega člana komisije za tehnični pregled, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.
XVIII. RAZNO 
Tarifna številka 80 
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača taksa na leto od vsakih začetih 10 evrov vrednosti
2,00
Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti