Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

819. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina, stran 2793.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina 
1. člen 
V Uredbi o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina (Uradni list RS, št. 36/12) se v 1. členu za besedilom »(UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 36)« dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2009/126/ES o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 304 z dne 23. 10. 2014, str. 89),«.
2. člen 
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov iz prejšnjega odstavka mora za novo opremo navesti proizvajalec sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s standardom SIST EN 16321-1:2013.«.
3. člen 
Prvi in drugi odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji se mora med obratovanjem preskusiti vsaj enkrat na leto skladno s standardom SIST EN 16321-2:2013.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se mora učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji med obratovanjem preskusiti vsaj enkrat vsaka tri leta, če se uporablja sistem samodejnega spremljanja učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati 13. maja 2016.
Št. 00719-6/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2016
EVA 2016-2550-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost