Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016

Kazalo

818. Uredba o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 2732.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
1. člen 
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), in Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193).«.
2. člen 
V prilogi 2 se poglavje 2 nadomesti z novim poglavjem 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
3. člen 
V prilogi 3 se poglavje 2 nadomesti z novim poglavjem 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Če se je postopek priprave plana, programa, načrta, prostorskega ali drugega plana (v nadaljnjem besedilu: plan) za območja iz spremenjenega poglavja 2 priloge 2 uredbe začel do uveljavitve te uredbe in so bile v tem postopku že izdane naravovarstvene smernice, ne pa tudi naravovarstveno mnenje, mora Zavod Republike Slovenije za varstvo narave najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe poslati pripravljavcu plana dopolnitev naravovarstvenih smernic za območja iz spremenjenega poglavja 2 priloge 2 uredbe.
(2) Če se je postopek priprave plana za območje iz prejšnjega odstavka začel do uveljavitve te uredbe in je bilo v tem postopku že izdano mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja, se presoja sprejemljivosti planov za območja iz prejšnjega odstavka opravi v postopku presoje sprejemljivosti posegov v naravo.
(3) Če je bil za območja iz prvega odstavka tega člena plan do uveljavitve te uredbe žesprejet, se presoja sprejemljivosti planov za območja iz prvega odstavka tega člena opravi v postopku presoje sprejemljivosti posegov v naravo.
5. člen 
Za Natura območja in potencialna Natura območja, določena s spremenjenim poglavjem 2 priloge 2 uredbe, se začnejo postopki na podlagi predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, in predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, ekološkega kmetovanja in plačil območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, uporabljati 1. januarja 2017.
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2016
EVA 2015-2550-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost