Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

287. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja, stran 1016.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja 
1. člen 
V Uredbi o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06, 122/07 in 62/10) se v prvem stavku 2. člena za besedo »uredbe« in vejico doda besedilo, ki se glasi:
»razen v postopkih ugotavljanja skladnosti iz druge in šeste alineje 1. točke, tretje alineje 2. točke ter tretje in četrte alineje 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, in«.
2. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vložnik zahteve za overitve meril, ES overitev, EEC-prvo overitev meril, postopke po modulu F in modulu F1, ki niso navedeni v tarifi stroškov za overitve meril, plača stroške, ki znašajo 38,00 eurov na delovno uro. Stroški se zaračunajo za vsake začete pol ure dela.«.
3. člen 
9. in 10. člen se črtata.
4. člen 
Peti odstavek 12. člena se črta.
5. člen 
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
Neposredni uporabniki državnega proračuna v postopkih pred uradom plačajo samo dejanske stroške v skladu s 120. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13).«.
6. člen 
V Prilogi 1 se pod 2. točko Kalibracije meril doda nova podtočka, ki se glasi:
»2.15 Utež F2 (nazivna masa 500 kg)183,00«.
7. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-1/2016
Ljubljana, dne 3. februarja 2016
EVA 2015-2130-0053
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost