Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016

Kazalo

282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A), stran 995.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2016.
Št. 003-02-1/2016-3
Ljubljana, dne 3. februarja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1A) 
1. člen
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C) se besedilo 31. člena spremeni tako, da se glasi:
»Štipendija za deficitarne poklice se dodeli upravičencu, ki izpolnjuje pogoje iz 11., 12. in 13. člena tega zakona in posebne pogoje, določene z javnim razpisom, ter se izobražuje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja.«.
2. člen 
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen 
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) 
Posebni pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice, so lahko:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– področje ali smer izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– uspeh oziroma povprečna ocena.«.
3. člen 
Drugi odstavek 33. člena se črta.
4. člen 
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če javni razpis tako določa, štipendist po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, sklene delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Obveznost sklenitve delovnega razmerja iz prvega odstavka tega člena izpolni štipendist, ki:
1. je štipendijo prejemal za dodiplomski študij:
– v desetih letih od zaključka izobraževanja, če je štipendijo prejemal tri študijska leta ali manj;
– v petnajstih letih od zaključka izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot tri študijska leta;
2. je štipendijo prejemal za podiplomski študij:
– v petih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal eno študijsko leto ali manj;
– v desetih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot eno študijsko leto do vključno treh študijskih let;
– v petnajstih letih po zaključku izobraževanja, če je štipendijo prejemal več kot tri študijska leta.«.
5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-01/15-8/14
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 962-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti