Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, stran 790.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije 
1. člen 
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju Savinjske regije (Uradni list RS, št. 109/05 in 62/08) se v 6. členu besedilo »Ministrstva za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(vodenje računovodstva) 
(1) Izvajalec javne službe lahko hkrati z izvajanjem javne službe opravlja tudi drugo dejavnost, za katero je registriran, če je povezana s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiganja odpadkov in njeno izvajanje ne vpliva na izvajanje javne službe.
(2) Izvajalec javne službe hkrati z izvajanjem javne službe ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom ali načinom izvajanja javne službe.
(3) Če izvajalec javne službe izvaja tudi drugo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge dejavnosti, ki jo izvaja.
(4) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc iz prejšnjega odstavka se uporabljajo sodila, in sicer ista sodila vsako poslovno leto. Sodila, ki so namenjena razporejanju posrednih stroškov po dejavnostih, morajo temeljiti na računovodskih načelih.
(5) Sodila za razporejanje posrednih stroškov morajo temeljiti na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.
(6) Sodila ali njihovo spremembo sprejme organ nadzora izvajalca javne službe na predlog organa vodenja.
(7) Sodila in pravilnost njihove uporabe ob letni reviziji računovodskih izkazov preveri revizor in pri prvi preveritvi ali spremembi sodil oziroma njihove uporabe izda na podlagi Mednarodnega standarda sorodnih storitev 4400 (Posli opravljanja dogovorjenih postopkov) pisno poročilo o njihovi ustreznosti. Če revizor ugotovi, da organizacija v povezavi s sodili ni upoštevala zakonov in drugih predpisov, oceni učinek neupoštevanja na računovodske izkaze in če je učinek pomemben, izrazi v skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja) v svojem poročilu o računovodskih izkazih mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje. Če v povezavi s sodili revizor nima pripomb k upoštevanju zakonov in drugih predpisov, doda v revizorjevo poročilo poseben Odstavek o poudarjanju zadeve, ki vsebuje ustrezno pojasnilo.
(8) Če izvajalec javne službe ni zavezan k obvezni reviziji računovodskih izkazov, mora pri prvi uporabi in vsaki spremembi uporabljenih sodil zagotoviti posebno revizorjevo poročilo iz prejšnjega odstavka na podlagi ustrezne pogodbe najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.«.
3. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE«. 
4. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(cena storitev javne službe) 
(1) Ceno storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) s sklepom določi vlada.
(2) Cena se določi v eurih za 1 tono prevzetih odpadkov in je enaka za celotno območje izvajanja koncesije.
(3) Vlada izvajalcu javne službe določi ceno v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega obdobja za naslednje triletno obračunsko obdobje.
(4) Cena iz prvega odstavka prejšnjega člena se oblikuje v skladu s predpisom, ki ureja način opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.«.
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(obseg stroškov) 
(1) Stroški izvajanja javne službe, ki so podlaga za oblikovanje cene, vsebinsko obsegajo predvsem:
– stroške prevzemanja odpadkov,
– stroške sežiganja odpadkov,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne službe.
(2) Pri določanju stroškov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo zahteve v zvezi z izvajanjem javne službe iz te uredbe in zahteve iz predpisov, ki urejajo odpadke, njihovo sežiganje in odlaganje.«.
6. člen 
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»15.a člen 
(oblikovanje cene) 
(1) Donos izvajalca javne službe ne sme presegati 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje javne službe in se določi glede na delež prihodkov od prodaje proizvedene električne ali toplotne energije.
(2) Višina donosa izvajalca javne službe se določi glede na delež prihodkov od prodaje proizvedene električne ali toplotne energije po naslednji enačbi:
Slika 1
pri čemer je:
D – donos izvajalca javne službe v  %,
TR – prihodki izvajalca od prodaje proizvedene električne in toplotne energije,
TC – celotni stroški poslovnoizidne enote, ki izvaja javno službo, ki se določijo v skladu s predpisom, ki ureja način opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, in slovenskimi računovodskimi standardi.
15.b člen 
(poročanje o poslovanju) 
Izvajalec javne službe mora ministrstvu letno poročati o poslovanju poslovnoizidne enote, ki izvaja javno službo, na način in v rokih, določenih v predpisu, ki ureja način opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Vlada prvič določi ceno v skladu s spremenjenim 14. členom uredbe v letu 2016 za triletno obračunsko obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019.
(2) Ne glede na določbe spremenjenega 14. člena uredbe je cena storitev javne službe do 31. decembra 2016 enaka 95,00 eura na tono prevzetih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe prvič poroča v skladu s 15.b členom te uredbe v letu 2017.
8. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2550-0169
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost