Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

197. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 636.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15 in 57/15) se v 3. členu črta tretji odstavek. Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen 
V 13. členu se v 9. točki prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Direktorat za kopenski promet,
– Direktorat za letalski in pomorski promet,«.
3. člen 
V sedmem odstavku 54. člena se beseda »Urada« nadomesti z besedilom »ali vodja sektorja v Uradu«.
4. člen 
V prilogi I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest se v poglavju »IX. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Nadzorniki«, dodata dve novi delovni mesti, ki se glasita:
»85.1 Delovno mesto: PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C067030
Nazivi:
Stopnja naziva:
Šifra naziva:
Zap. št. naziva
Zahtevane delovne izkušnje:
Plačni razred:
Pristaniški nadzornik svetovalec I
VII.
C067030
1
7 let
Pristaniški nadzornik svetovalec II
VIII.
C067030
2
4 leta
Pristaniški nadzornik svetovalec III
IX.
C067030
3
1 leto
Predpisana izobrazba:
– najmanj visoka strokovna/prva stopnja
Karierni razred:
III.
Plačna skupina: Plačna podskupina:
C C6
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji: 
– pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več – ali pooblastilo o nazivu častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku po Zakonu o prekrških – strokovni izpit iz upravnega postopka I. stopnje
Naloge: 
nadzor pomorskega prometa 
opravljanje nalog po posebnih pooblastilih v domačem in mednarodnem pomorskem prometu 
sodelovanje z drugimi organi in organi drugih držav 
opravljanje nadzora nad potekom plovbe na področju sheme ločene plovbe 
upravljanje plovnih objektov organa in radijskih sredstev ter sredstev za reševanje na morju 
opravljanje nalog bedenja in reševanja 
opravljanje nalog na morju s plovnimi objekti (nadzor, reševanje) 
vodenje vpisnika čolnov 
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji 
opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi 
pripravljanje analiz in poročil 
vodenje zahtevnih evidenc
85.2 Delovno mesto: PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC
Šifra delovnega mesta: C067031
Nazivi:
Stopnja naziva:
Šifra naziva:
Zap. št. naziva
Zahtevane delovne izkušnje:
Plačni razred:
Pristaniški nadzornik višji svetovalec I
IV.
C067031
1
6 let
Pristaniški nadzornik višji svetovalec II
V.
C067031
2
5 let
Pristaniški nadzornik višji svetovalec III
VI.
C067031
3
4 leta
Predpisana izobrazba:
– najmanj visoka strokovna/prva stopnja
Karierni razred:
II.
Plačna skupina: Plačna podskupina:
C C6
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji: 
– pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več – ali pooblastilo o nazivu častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku po Zakonu o prekrških – strokovni izpit iz upravnega postopka I. stopnje
Naloge: 
vodenje zahtevnejših nalog 
organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih 
organizacijskih enot ter sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi organi s 
področja varnosti plovbe in varstva morja pred onesnaženjem 
vodenje vpisnika čolnov 
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji 
nadzor nad stanjem objektov za varno plovbo 
opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi
«. 
5. člen 
V prilogi III: Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest se v tabeli:
– 61. Delovno mesto: ADMINISTRATOR V, besedilo »6 mesecev« nadomesti s številko »0«,
– 112. Delovno mesto: RECEPTOR V, besedilo »6 mesecev« nadomesti s številko »0«,
– 115. Delovno mesto: SKLADIŠČNIK V, besedilo »6 mesecev« nadomesti s številko »0«,
– 119. Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC V, besedilo »6 mesecev« nadomesti s številko »0«,
– 146. Delovno mesto: DOKUMENTALIST VI, besedilo »6 mesecev« nadomesti s številko »0«,
– 235. Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1, besedilo »8 mesecev« nadomesti s številko »0« in
– 242. Delovno mesto: UPRAVNIK GOZDOV VII/1, besedilo »8 mesecev« nadomesti s številko »0«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za infrastrukturo se s to uredbo uskladi najpozneje v dveh mesecih od njene uveljavitve.
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2015
Ljubljana, dne 21. januarja 2016
EVA 2015-3130-0063
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost