Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

133. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2016, stran 313.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je županja Občine Turnišče dne 23. 12. 2015 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 88/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
453.289,72
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
400.632,72
70
DAVČNI PRIHODKI
360.052,53
700 Davki na dohodek in dobiček
355.824,00
703 Davki na premoženje
1.098,12
704 Domači davki na blago in storitve
3.130,41
706 Drugi davki
2.264,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
40.580,19
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
15.738,21
711 Takse in pristojbine
246,94
712 Denarne kazni
2.561,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
22.034,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
52.657,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
52.657,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
431.613,80
40
TEKOČI ODHODKI
127.609,64
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
31.348,06
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
5.105,27
402 Izdatki za blago in storitve
91.156,31
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
151.685,59
410 Subvencije
572,78
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
35.318,29
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam
115.794,52
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
151.743,34
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
151.743,34
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
575,23
432 Investicijski transferi
575,23
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
21.675,92
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
+21.675,92
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
366.729,31
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja je možna notranja prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 9/2015-10R
Turnišče, dne 23. decembra 2015
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.