Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

131. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje, stran 310.

  
Na podlagi prvega odstavka 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. v nadaljevanju: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 11/09 in 14/11) je župan Občine Trebnje dne 28. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa način in postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje (v nadaljevanju: SD OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na območju enote urejanja prostora TRE-046 IG [OPPN] je v veljavi Občinski podrobni prostorski načrt za Industrijsko cono Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13).
Sprememba veljavnega OPPN se izvede zaradi investicijske namere investitorja REM d.o.o. in izražene razvojne potrebe, t.j. gradnja večjega proizvodnega objekta v ureditveni enoti P2.
3. člen 
(dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve) 
Strokovne rešitve za izdelavo SD OPPN bodo temeljile na:
– Obstoječem Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13);
– Idejni zasnovi objekta investitorja REM d.o.o.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave SD OPPN.
4. člen 
(okvirno območje SD OPPN) 
Lokacija se nahaja v vzhodnem delu Trebnjega, v neposredni bližini naselja Dolenja Nemška vas in se prometno navezuje na občinsko cesto, ki poteka po južnem robu cone.
Območje SD OPPN obsega površino v izmeri ca. 2,6 hektara in zajema parcelne številke: 813/3, 812/6, 818/3, 820/17, 820/14, 820/9, 827/3, 833/5, 841/3, 836/14 in 836/8, vse k.o. 1420 – Češnjevek.
5. člen 
(roki in postopek za pripravo) 
Postopek priprave SD OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza / aktivnosti
Nosilec
Rok izdelave
Izdelava osnutka SD OPPN
izdelovalec
15 dni od dneva objave Sklepa o začetku priprave v Uradnem listu
Pridobitev smernic in odločbe o CPVO
nosilci urejanja prostora
30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN
izdelovalec
15 dni po prejetju vseh smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina Trebnje
10 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev z javno obravnavo v času razgrnitve
Občina Trebnje
30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti
Občina Trebnje, izdelovalec
10 dni od zaključka javne razgrnitve
Sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti in njihova objava v svetovnem spletu ter na krajevno običajen način
Občina Trebnje
Izdelava predloga SD OPPN
izdelovalec
10 dni od dneva sprejema Stališč do pripomb
Pridobitev mnenj k predlogu SD OPPN 
nosilci urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga SD OPPN
izdelovalec
5 dni po prejemu vseh pozitivnih mnenj
Sprejem predloga na Odboru in na seji Občinskega sveta
Občinski svet
Objava odloka v Uradnem listu RS
Občina Trebnje
Izdelava končnega dokumenta
izdelovalec
10 dni od objave Odloka v Uradnem listu
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k predlogu SD OPPN:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova 4, Ljubljana;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, Ljubljana;
7. ELES, ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
8. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
9. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje;
10. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, Ljubljana
10. JP Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto
11. GVO d.o.o., Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
12. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Nosilci urejanja prostora morajo podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane vloge. Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec SD OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
V fazi izdaje smernic nosilcev urejanja prostora, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, izda odločbo o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje ter v primeru izdelave okoljskega poročila, v zaključni fazi priprave akta, izda mnenje k okoljskemu poročilu.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN) 
Pripravljavec SD OPPN je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki je hkrati tudi naročnik. Finančna sredstva za pripravo SD OPPN in morebitna strokovna gradiva zagotavlja naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SD OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (pet izvodov) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-29/2015
Trebnje, dne 28. decembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.