Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 298.

  
Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12, 17/13 in 9/15; v nadaljevanju: odlok), se spremeni prvi odstavek četrtega člena tako, da se na novo glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica ter Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo imenuje župan, vsako leto najkasneje v mesecu oktobru pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.«.
2. člen 
Spremeni se trinajsta alineja šestega člena odloka tako, da se na novo glasi:
»so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,«.
Za trinajsto alinejo šestega člena se doda nova, štirinajsta alineja, ki se glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
3. člen 
Drugi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov.«.
4. člen 
23. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.«.
5. člen 
V 28. členu odloka se:
– točka 1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport spremeni tako, da se na novo glasi:
»1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi t. i. športnih šol potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez ter imeti tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze. Prav tako mora imeti izvajalec programa najmanj 10 letno tradicijo izvajanja športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kar dokazuje z dosedanjim delom in uspehi posameznikov oziroma ekip ter načrtno vzgojo športnikov do nivoja članov.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
Programi so lahko razdeljeni 
v tri stopnje:
Obseg sofinanciranja vadbe:
– I. stopnja – cicibani in cicibanke
do 240 ur
– II. stopnja – mlajši dečki in deklice
od 240 ur do 400 ur
– III. stopnja starejši dečki in deklice
od 300 ur do 800 ur
Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport mora prijavitelj izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi v okviru športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Programa predstavljata t. i. klubsko piramido.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed treh stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se mu lahko odobri število ur največ v višini do 60 % od najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh oziroma treh stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinanciranje ne odobri.
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v katerih se izvaja redni tekmovalni program.
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Preglednica 1.3.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
Naziv programa
Vel. skup
Objekt 
tabela 6.2
Strokovni kader 
tabela 6.2
Mat. str. 
tab. 6.3.
št. ur
VT
št. ur
št. točk
št. točk
Cicibani/ke
Tab. 6
240
240
240
240
100
Ml. dečki-deklice
Tab. 6
240–400
240–400
240–400
240–400
150
St. dečki-deklice
Tab. 6
300–800
300–800
300–800
300–800
200
Naziv programa
Vel. skupine
Meritve in spremlj. tren.
Nezgodno zavarovanje
št. točk
št. točk
Cicibani/ke
Tabela 6
20
20
Ml. dečki-deklice
Tabela 6
30
20
St. dečki-deklice
Tabela 6
45
20
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Preglednica 1.3.2 – KOLEKTIVNI ŠPORTI
Naziv programa
Vel. skup
Objekt 
tabela 6.4
Strokovni kader 
tabela 6.4
Mat. str. 
tab. 6.5.
št. ur
VT
št. ur
št. točk
št. točk
Cicibani/ke
Tab. 6.1
240
240
240
240
100
Ml. dečki-deklice
Tab. 6.1
240–400
240–400
240–400
240–400
150
St. dečki-deklice
Tab. 6.1
300–800
300–800
300–800
300–800
200
Naziv programa
Vel. skupine
Meritve in spremlj. tren.
Nezgodno zavarovanje
št. točk
št. točk
Cicibani/ke
Tabela 6.1
40
30
Ml. dečki-deklice
Tabela 6.1
50
30
St. dečki-deklice
Tabela 6.1
60
30
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.«.
– točka 1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport spremeni tako, da se na novo glasi:
»1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi t. i. športnih šol zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so razdeljeni 
na dve stopnji:
Obseg 
sofinanciranja vadbe:
– IV. stopnja – kadeti in kadetinje
od 400 ur do 1100 ur
– V. stopnja – mladinci in mladinke
od 400 ur do 1100 ur.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, stroške za strokovni kader in materialne stroške izvajanja programa.
Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, mora prijavitelj imeti tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze ter izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi v okviru športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Programa predstavljata t. i. klubsko piramido. Prav tako mora imeti izvajalec programa najmanj 10 letno tradicijo izvajanja športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kar dokazuje z dosedanjim delom in uspehi posameznikov oziroma ekip ter načrtno vzgojo športnikov do nivoja članov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed dveh stopenj izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se mu lahko odobri število ur največ v višini do 80 % od najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh stopenj izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinanciranje ne odobri.
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah, v katerih se izvaja redni tekmovalni program.
Preglednica 1.6.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
Naziv programa
Vel. skupine
Objekt tabela 6.2
Strokovni kader tabela 6.2
Mat. stroš tabel. 6.3
št. ur
VT
št. ur
št. točk
št. točk
Kadeti/nje
Tabela 6
400–1100
400–1100
400–1100
400–1100
250
Mladinci/ke
Tabela 6
400–1100
400–1100
400–1100
400–1100
300
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Preglednica 1.6.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI
Naziv programa
Vel. skupine
Objekt tabela 6.4
Strokovni kader tabela 6.4
Mat. stroš. tab. 6.5
št. ur
VT
št. ur
št. točk
št. točk
Kadeti/nje
Tabela 6.1
400–1100
400–1100
400–1100
400–1100
250
Mladinci/ke
Tabela 6.1
400–1100
400–1100
400–1100
400–1100
300
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7«
– točka 3. Kakovostni šport spremeni tako, da se na novo glasi:
»3. Kakovostni šport
Sem spadajo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v mestni občini. Cilj letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih in kolektivnih športih se štejejo registrirani športniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika ter nastopajo na mednarodnih tekmovanjih in v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze do naslova državnega prvaka.
Predmet sofinanciranja je predvsem najemnina objekta za največ 320 ur programa, in sicer: 1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.
Preglednica 3
Naziv programa
Velikost skupine največ
Objekt
št. ur
VT
Individualni športi
tabela 6
200–320
200–320
Kolektivni športi
tabela 6.1.
200–320
200–320
Miselne igre
6
200–320
200–320
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati dosežejo status športnika državnega razreda. S tem pridobijo dodatne ure športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja mestne občine.
Dodatne točke
Vel. skupine min
Kategorizacija
Državni prvaki
dr.
pos.
ekip.
Individual. športi
1
20
20
180
Kolektivni športi
1
20
20
180
Miselne igre
1
20
20
180
« 
– točka 4. Vrhunski šport spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanja športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja.
Predmet sofinanciranja je lahko: najem objekta, strokovni kader in materialni stroški izvajanja programa:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah do 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, do 1200 ur programa,
– materialne stroške izvajanja programa do 400 ur.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) in maksimalnega števila točk za materialne stroške mora prijavitelj (društvo ali klub) imeti:
– dva kategorizirana športnika svetovnega razreda ali
– štiri kategorizirane športnike mednarodnega razreda ali
– pet kategoriziranih športnikov perspektivnega razreda.
V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov oziroma manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa«, morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja mestne občine.
Preglednica 4
Naziv programa
Vel. skupine
Objekt
Strokovni kader
Mat. stroški
št. ur
VT
št. ur
št. točk
št. točk
Indiv. in. kol. športi
2–5
1200
1200
1200
1200
400
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.«.
– točka 5. Šport invalidov spremeni tako, da se na novo glasi:
»Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5 in največ 10 invalidi.
Preglednica 5
Naziv programa
Vel. 
skupine
Objekt
Strokovni kader
št. ur
VT
št. ur
št. točk
Vsi programi
5–10
80
80
80
80
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Programi športnikov invalidov kakovostnega in vrhunskega športa se vrednotijo na enak način kot programi športnikov kakovostnega in vrhunskega športa.«.
– v točki 6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja v prvem odstavku spremeni četrta alineja, tako da se na novo glasi:
»– trener ima univerzitetno izobrazbo športne smeri ali najmanj II. stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje, licenco in reference v športni panogi,«
– spremeni druga alineja četrtega odstavka 6. točke, tako da se na novo glasi:
»– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,5–0,7 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja).«.
– spremenita prva in druga alineja petega odstavka 6. točke, tako da se na novo glasita:
»– nepopolno članstvo v eni kategoriji (od 0,3–0,5 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja),
– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,1–0,2 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja).«.
– spremeni sedmi odstavek 6. točke, tako da se na novo glasi:
»Društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja. Samo v primeru, da se v okviru enega društva izvajata ženski in moški vadbeni program, lahko zaprosijo za sofinanciranje dveh profesionalnih trenerjev.«.
– spremeni preglednica 6, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Število športnic oziroma športnikov, ki se sofinancirajo v vadbenih skupinah, po posameznih starostnih kategorijah
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
Preglednica 6
Športna panoga
Otroška športna šola
Mladinska športna šola
št. šport. – kakovostni šport
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stop.
V. stop.
alpinizem/šp. plezanje
0
6
6
6
6
6
atletika
0
10
10
8
8
8
badminton
0
6
6
6
6
6
balinanje
0
0
6
6
6
8
boks
0
0
0
6
6
4
drsanje
0
4
4
4
4
4
dviganje uteži
0
0
6
6
4
4
gimnastika
0
10
10
6
6
6
jadranje
0
4
4
4
4
4
judo
0
6
6
6
6
6
ju-jitsu
0
6
6
6
6
6
kajak
0
10
10
8
8
8
karate
0
6
6
6
6
6
kegljanje
0
6
6
6
6
8
kick boxing
0
6
6
6
6
6
kolesarstvo
0
8
8
6
6
6
konjeništvo
0
6
6
4
4
4
kotalkanje
0
6
6
4
4
4
lokostrelstvo
0
4
4
4
4
4
namizni tenis
0
10
10
8
6
6
plavanje
0
10
10
8
6
6
ples – športni
0
10
10
10
8
8
ribištvo – kasting
0
0
4
4
4
4
sabljanje
0
6
6
4
4
4
smučanje-alpsko
0
8
8
6
6
4
smučanje – smuč. skoki in nord. kombinacija
0
8
8
6
6
4
smučanje – deskanje na snegu
0
6
6
6
6
4
squash
0
6
6
4
4
6
strelstvo
0
4
4
2
2
4
šah
0
8
8
8
6
6
tenis
0
10
8
8
6
6
twirling/mažorete
0
8
8
8
8
8
« 
– spremeni preglednica 7, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Preglednica 7
POKRITE VADBENE POVRŠINE
FAKTOR
Športna dvorana (balon, dvorana Osnovne šole Milojke Štrukelj)
1,4
Telovadnice OŠ, telovadnica Partizan, telovadnica Prvačina
1,1
Male telovadnice OŠ in v telovadnici Partizan, dvorana na kotalkališču
1,0
Pokriti bazen
1,0
Pokrito balinišče
0,5
Plezalna stena
0,6
ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI
FAKTOR
Glavno nogometno igrišče
1,2
Ostala nogometna igrišča
1,0
Atletski poligon
1,0
Teniško igrišče, golf igrišče
0,8
Igrišče za odbojko na mivki
0,2
Asfaltne ploščadi, rolkarski poligon
0,2
Strelišče trap
0,6
Lokostrelski poligon
0,6
Balinišče in škuljišče
0,3
Odprti bazen
1,4
Smučišče
1,2
Tekaške smučarske proge
0,5
Planinske poti, taborni prostori
0,1
Konjeniški poligoni
0,5
« 
– v točki 8. Velike športne prireditve četrti odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za vrednotenje velikih mednarodnih športnih prireditev ter drugih večjih športnih prireditev in množično športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji in merila:«
– v točki 8. Velike športne prireditve doda novo (2) podpoglavje, ki se glasi:
»(2) Velike mednarodne športne prireditve:
– prireditve morajo biti navedene v mednarodnem koledarju,
– potekati morajo na področju mestne občine (izjema je v primerih, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz mestne občine,
– prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
Velike mednarodne športne prireditve (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva in pokali, univerzijada, sredozemske igre …):
– olimpijske igre, univerzijada, sredozemske igre (od 400 točk–500 točk),
– svetovno in evropsko prvenstvo (od 250 točk–350 točk),
– svetovni in evropski pokal (od 150 točk–250 točk).
Izvajalec lahko pridobi dodatne točke glede na:
– trajanje prireditve,
– število sodelujočih tujih držav in
– starostno kategorijo.
(trajanje prireditve):
– dvodnevne 50 točk,
– tridnevne 100 točk,
– nad tri dni 200 točk.
(število sodelujočih tujih držav):
– do pet tujih države 50 točk,
– od šest do devet držav 100 točk,
– deset in več držav 150 točk.
(starostna kategorija):
– mlajši ali starejši mladinci 50 točk,
– člani ali mešano 100 točk.«
Dosedanje drugo podpoglavje postane tretje podpoglavje.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-12
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.