Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 298.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 5. členu Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15; v nadaljevanju: odlok) se šesta alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem razpisu).«.
V 5. členu odloka se spremeni enajsta alineja, in sicer tako, da se na novo glasi:
»so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,«.
Za dvanajsto alinejo 5. člena odloka se doda nova, trinajsta alineja, ki se glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem/projekt programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
2. člen 
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov/projektov nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-66/2012-12
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.