Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 296.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 8. členu Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in 90/13; v nadaljevanju: odlok), se druga alineja spremeni tako, da se na novo glasi:
»so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,«.
Spremeni se osma alineja 8. člena tako, da se na novo glasi:
»imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem razpisu),«.
Spremeni se deveta alineja 8. člena tako, da se na novo glasi:
»program ali projekt mora biti pretežno izveden na območju mestne občine,«.
Spremeni se dvanajsta alineja 8. člena tako, da se na novo glasi:
»so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,«.
Za dvanajsto alinejo 8. člena se doda nova, trinajsta alineja, ki se glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
2. člen 
V 10. členu odloka se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
– »stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa oziroma projekta (hrana in pijača največ v višini 20 % vrednosti celotnega odobrenega programa oziroma projekta),«.
3. člen 
Spremeni se drugi stavek petega odstavka 19. člena odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov in projektov.«.
4. člen 
21. člen odloka se spremeni tako, da se prva točka »1. Krog ocenjevanja« in druga točka »2. Krog ocenjevanja« spremenita tako, da se po novem glasita:
»1. KROG OCENJEVANJA
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
– Utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk);
– Kakovost predstavitve programa/projekta: projekt ima razviden časovni plan, izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 10 točk);
– Program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v mestni občini (do 10 točk);
– Inovativnost programa/projekta (do 5 točk);
– Smotrnost izvedbe programa/projekta z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni občini (do 5 točk);
– Dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk);
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril:
– Delež lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk);
od 40 % do 50 %
5 točk
od 51 % do 60 %
10 točk
od 61 % do 70 %
15 točk
nad 70
20 točk«
V 1. krogu člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu strokovno ocenijo vsako posamezno vlogo na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu.
Končno število točk za posamezen program ali projekt se izračuna kot povprečna ocena ocen, ki so jih podali člani komisije, kateremu se prištejejo še točke, ki jih je posameznemu programu oziroma projektu dodelil pristojni organ. Za program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj 3 pisne ocene članov komisije.
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 točk.
V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
2. KROG OCENJEVANJA
Komisija v 2. krogu oceni programe oziroma projekte na podlagi dveh meril:
1. Vsebinsko vrednotenje programa oziroma projekta (do 120 točk):
– obsežnost in zahtevnost (do 40 točk),
– splošna vsebinska ocena (do 20 točk),
– jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo (do 20 točk),
– izvirna zasnova in celovitost (do 10 točk),
– ustvarjalni pristop (do 10 točk),
– dovršenost in preglednost (do 10 točk),
– realnost izvedbe (do 10 točk).
2. Finančno vrednotenje programa oziroma projekta (do 30 točk):
– ustreznost, jasno opredeljeni viri financiranja (do 20 točk),
– preglednost, realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije (do 10 točk).
Člani komisije v 2. krogu ocenjevanja posamično, na svojem ocenjevalnem listu, na osnovi zgoraj navedenih dveh meril, strokovno ocenijo programe in projekte, ki so se uvrstili v 2. krog ocenjevanja. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu.
Končno število točk za posamezen program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečna ocena ocen, ki so jih podali člani komisije. Za program ali projekt se šteje, da je ocenjen, ko je pridobil najmanj tri pisne ocene članov komisije.
V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 150 točk.
Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni vlogi, utemeljiti, in sicer tako, da se vloge, ki dosežejo manj kot 50 točk, utemeljijo na koncu 1. kroga ocenjevanja, vloge, ki dosežejo več kot 50 točk, pa se utemeljijo na koncu 2. kroga ocenjevanja (za 1. in 2 krog skupaj).«.
5. člen 
27. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013-6
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.