Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

119. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 291.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta odlok določa namen, cilje, upravičence, pogoje, kriterije in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu mestna občina) in nadzor nad porabo sredstev.
2. člen 
(1) Skladno z določbami tega odloka mestna občina na podlagi javnega razpisa sofinancira neprofitne kulturne projekte v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica s področja ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju časopisno-založniške dejavnosti in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
(2) S podporo kulturnim projektom mestna občina omogoči izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
(3) Javni interes za financiranje projektov je določen z lokalnim programom za kulturo Mestne občine Nova Gorica.
3. člen 
Opredelitev pojmov:
– Javni interes je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na področju mestne občine, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z lokalnim programom za kulturo mestne občine, udejanja pa z javnim razpisom za financiranje kulturnih projektov.
– Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
– Izraz kulturni projekt (v nadaljevanju projekt) se v tem odloku uporablja za označevanje posamične kulturne aktivnosti, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna celota in bo izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica ter tudi za označevanje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto.
– Izraz nevladna kulturna organizacija se v tem odloku uporablja za pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki deluje na razpisnih področjih.
– Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec projekta, ki predstavlja in zastopa organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj.
4. člen 
Namen javnega razpisa, ki se izvede na podlagi tega odloka, je ohranjanje, spodbujanje in razvoj za mestno občino pomembnih projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dostopni širši javnosti.
5. člen 
Skladno s smernicami, ki jih določa lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica, bo mestna občina projekte finančno podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– spodbujanje aktivnosti pri ustvarjanju, posredovanju in varovanju kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine,
– spodbujanje izvirne, kakovostne in zahtevnejše kulturne produkcije na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju časopisno-založniške dejavnosti, knjižne dejavnosti in knjižničarstva, kinematografske dejavnosti in na drugih področjih kulture,
– podpora organizacijam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju mestne občine in ki pomembno prispevajo k razvoju mestne občine na področju kulture,
– spodbujanje kulturnih projektov, ki se posvečajo kulturni vzgoji in vključujejo mlade ustvarjalce,
– spodbujanje dostopnosti do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti,
– spodbujanje deficitarnih kulturno družbenih praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb,
– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij ali pa v sodelovanju z njimi,
– krepitev kulturne ustvarjalnosti in produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju;
– povečanje obsega kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah in ki prispeva k kultiviranju podobe mesta;
– spodbujanje projektov, ki prispevajo k razvoju kulturnega turizma;
– spodbujanje mednarodne dimenzije kulturne produkcije in njeno vključevanje v evropske pobude in projekte;
– podpiranje projektov, ki se vključujejo v mednarodni prostor in s tem prispevajo k promociji Nove Gorice v tujini in k splošnemu kulturnem razvoju mestne občine;
– spodbujanje raznovrstnih, kakovostnih in zahtevnejših projektov na območju mestne občine.
II. POGOJI IN OMEJITVE ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 
6. člen
(1) Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali,
– odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.
(2) Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
7. člen 
(1) Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju mestne občine.
(2) Vloga na razpis lahko vsebuje največ dva projekta, ki se lahko tudi sofinancirata. V primeru, da vloga vsebuje več kot dva projekta, bo zavržena.
(3) Prijavljeni projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih javnih razpisov mestne občine oziroma preko javnega razpisa (poziva) Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica oziroma iz drugih sredstev mestne občine.
8. člen 
Mestna občina iz sredstev tega razpisa ne sofinancira:
– profitnih projektov,
– odhodkov za plače prijaviteljev,
– odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
III. UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
9. člen
(1) Kot upravičenci za prijavo na javni razpis se po tem odloku štejejo:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v mestni občini, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zavod ali druga nevladna organizacija in
– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
(2) Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, javni zavodi in fizične osebe, ki niso vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, niso upravičenci za prijavo na razpis.
(3) Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci, bodo s sklepom zavržene.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI IN DELEŽ PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
10. člen
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo kulturnega projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega kulturnega projekta na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani s strani drugih financerjev ali iz drugih javnih razpisov oziroma drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
(2) Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
(3) Splošni stroški delovanja prijavitelja niso upravičeni stroški.
(4) Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture lahko do 40 % sredstev, prejetih na javnem razpisu, nameni za lasten honorar in se ta delež šteje kot upravičeni strošek.
11. člen 
Skupna sredstva financiranja prijavljenega projekta iz javnih in drugih virov ne smejo presegati upravičenih stroškov projekta, zaprošeni delež sredstev iz proračuna mestne občine pa ne sme presegati 70 % prihodkov prijavitelja za prijavljeni projekt.
12. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev se določi z vsakoletnim proračunom mestne občine.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
13. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov se dodeljujejo po postopku določenim s tem odlokom in na podlagi javnega razpisa.
(2) Postopek se uvede z objavo javnega razpisa, ki ga objavi mestna občina.
(3) Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro kulturnih projektov, s katerim določi datum objave in besedilo razpisa.
(4) Župan lahko do izdaje odločb iz 32. člena tega odloka ustavi postopek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki mora biti objavljen na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti strankam, ki so podale vlogo na javni razpis. Vloga, prispela javni razpis, se na zahtevo stranke vrne.
14. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
– navedbo kulturnih področij, ki so predmet javnega razpisa,
– navedbo namena javnega razpisa,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– kriterije, po katerih se bodo projekti ocenjevali oziroma vrednotil,
– razpisni rok,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem na razpolago,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran,
– rok, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo uslužbencev mestne občine, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(2) Če je potrebno, se lahko poleg navedenih podatkov objavijo tudi drugi podatki.
15. člen 
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh mestne občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.
(2) Javni razpis mora trajati najmanj en mesec.
16. člen 
(1) Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec s prilogami,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na javni razpis,
– besedilo odloka,
– vzorec pogodbe.
(2) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
17. člen 
(1) Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu.
(2) Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlogi vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem obrazcu.
18. člen 
(1) Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
(2) Prijavitelj do preteka roka iz prejšnjega odstavka nima pravice vpogleda v vloge drugih prijaviteljev na istem razpisu.
(3) Do preteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko prijavitelj sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje projekta.
19. člen 
Prijavo na javni razpis in morebitne spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena mora prijavitelj vložiti v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov mestne občine,
– naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za kulturo – ne odpiraj«, v primeru dopolnitev se k temu doda beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov prijavitelja.
20. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi organ mestne občine, pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju pristojni organ). Posamezne naloge v postopku izbire kulturnih projektov opravljata dve komisiji: komisija za odpiranje in strokovna komisija za oceno kulturnih projektov (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
21. člen 
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani mestne občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz 7. in 8. člena odloka,
– ugotavlja upravičenost stroškov,
– piše zapisnike sej komisije za odpiranje in zapisnike sej strokovne komisije,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
22. člen 
(1) Župan imenuje izmed uradnikov, zaposlenih na mestni občini, komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih projektov. Komisija ima 5 članov in se imenuje za dobo mandata župana.
(2) Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Odpiranje se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(3) Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki kandidira na razpisu.
(4) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
(5) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa.
(6) Upravičena oseba je tista oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje v javnem razpisu določenih pogojev se za upravičeno osebo ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge stranke.
(7) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
23. člen 
(1) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
– kraj odpiranja,
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije,
– imena navzočih prijaviteljev, ki kandidirajo na razpisu, oziroma njihovih predstavnikov,
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, z nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta,
– ugotovitev, ali je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa,
– sklepe komisije.
(2) Zapisnik podpiše predsednik komisije.
24. člen 
(1) Pristojni organ preveri, ali vloge izpolnjujejo pogoje iz 7. in 8. člena tega odloka in o tem obvesti komisijo za odpiranje vlog.
(2) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika prejšnjega člena, da je pravočasna vloga, ki tudi izpolnjuje pogoje iz 7. in 8. člena odloka in ki jo je podala upravičena oseba formalno nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
(3) Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prijavljenih projektov. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne.
25. člen 
(1) Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog z navedbo naziva oziroma imena prijavitelja ter naslovom kulturnega projekta in ugotovitve, ali so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
(2) Za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb, ki tudi izpolnjujejo pogoje iz 7. in 8. člena tega odloka (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo in ga preda skupaj z vlogami pristojnemu organu. Poročilo mora vsebovati šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov kulturnega projekta.
(3) Prijavitelji ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju poročila iz drugega odstavka tega člena na komisiji za odpiranje vlog.
26. člen 
(1) Vlogo, ki ni pravočasna, ni oddana izključno na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
(2) Vlogo, ki ne izpolnjuje pogojev iz 7. in 8. člena odloka, pristojni organ zavrne z odločbo.
(3) Zoper sklep in odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve, pritožba na župana.
27. člen 
(1) Pristojni organ predloži ustrezne vloge na javni razpis skupaj s poročilom, ki ga je pripravila komisija za odpiranje vlog, strokovni komisiji.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed uglednih strokovnjakov s področja dela komisije. Mandat strokovne komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
(3) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov, odloča glas predsednika komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
28. člen 
(1) Strokovna komisija oceni in razvrsti vse projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega projekta kot so določeni v 29. členu tega odloka in v objavi javnega razpisa. Za projekt se šteje, da je ocenjen, ko dobi pisne ocene najmanj treh članov komisije. Komisiji pri izračunu števila točk, ki ga prejme posamezna vloga in izračunu višine financiranja, nudi pomoč pristojni uslužbenec.
(2) O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projektov z obrazložitvijo ter predlog, kateri projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu in kateri se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(3) Prijavitelji ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji.
29. člen 
(1) Komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev:
1. Kadrovski in materialni pogoji za izvedbo projekta (do 10 točk),
2. Kakovost predstavitve projekta, projekt ima razviden časovni plan, izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 15 točk),
3. Projekt se izvaja na zahtevnejšem nivoju, izpolnjuje višje strokovne standarde, pričakovana prepoznavnost v širšem prostoru, produkcijska zahtevnost projekta, obseg produkcije (do 10 točk),
4. Izvedba projekta je velikega pomena za mestno občino (njegova izvedba prispeva k aktivnejšemu razvoju občine kot celote, prispeva k ustavitvi bega možganov, ustvarja pomemben renome mestne občine kot enega izmed najpomembnejših kulturnih središč Slovenije, prispeva k vzpostavljanju Nove Gorice kot resničnega regijskega središča, prispeva k dvigu študentske populacije, posledično tudi k gospodarskemu razvoju občine, prispeva k položaju Nove Gorice kot pomembne enote znotraj čezmejne regije, predvsem kot osrednjega mesta Slovencev, tudi zamejcev (do 15 točk),
5. a) Izvajalec ima status organizacije posebnega pomena na področju kulture na podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture (5 točk), reference izvajalca pri izvedbi projektov na prijavljenem področju (izvedba pomembnih projektov v preteklosti, dosedanje financiranje iz drugih virov (ministrstva, sredstva EU itd.)), odmevnost dosedanjega dela in ustvarjanja prijavitelja v ožjem in širšem okolju, nagrade, priznanja, pisma podpore uglednih osebnosti s področja kulture itd. (do 5 točk) – samo za nevladne organizacije ali
b) Prepoznavnost in dosežki samostojnega ustvarjalca na področju kulture v ožjem in širšem okolju na občinskem, regionalnem, nacionalnem oziroma mednarodnem nivoju (nagrade, recenzije, objave itd., izvedba pomembnih projektov v preteklosti) (do 10 točk) – samo za samostojne ustvarjalce na področju kulture,
6. Finančno vrednotenje projekta: ustreznost, preglednost, realnost, ekonomičnost, uravnoteženost finančne konstrukcije, nekomercialna naravnanost projekta (do 15 točk),
7. Vsebinsko vrednotenje projekta: raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih vsebin, konceptualna zaokroženost, celovitost in jasno opredeljeni cilji projekta obseg ter vsebinska zaokroženost projekta, splošna vsebinska ocena, obsežnost in zahtevnost, izvirna zasnova in celovitost, ustvarjalni pristop, dovršenost, preglednost, jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo, realnost izvedbe, metode dela (do 25 točk).
(2) Člani komisije posamično, na osnovi zgoraj navedenih meril, ocenijo posamezne projekte. Končno število točk za posamezen projekt se izračuna kot povprečna ocena prisotnih članov komisije.
(3) Financira se tiste projekte, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
(4) Najvišje možno število prejetih točk za posamezen projekt znaša 100 točk. Financirajo se tisti projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih kriterijev prejmejo povprečno oceno od 60 do 100 točk. Projekti, ki v postopku ocenjevanja ne dosežejo 60 točk, ne bodo sofinancirani.
30. člen 
Mestna občina pisno obvesti prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter o predlogu strokovne komisije. Obvestilo mora vsebovati povprečno število točk, ki jih komisija dodeli po posameznih kriterijih, povprečne vsote vseh dodeljenih točk ter obrazložitev komisije. V obvestilu se določi rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu.
31. člen 
(1) Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo iz prejšnjega člena in oblikuje končni predlog dodeljenih točk.
(2) Končni izračun vrednosti sofinanciranja posameznega projekta se izračuna na podlagi naslednje formule:
RAZPISANA SREDSTVA
X
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA PROJEKT
X
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZEN PROJEKT
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV PROJEKTOV
100
(3) Predlog višine sredstev financiranja za posamezen projekt se določi na podlagi določb iz tega odloka in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja, višine upravičenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpisanih sredstev.
4) Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov za izvedbo posameznega projekta.
(5) Končni predlog strokovne komisije vključuje:
– šifro vloge,
– podatke o prijavitelju,
– naslov kulturnega projekta, navedenega v vlogi,
– strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko utemeljitvijo ocene glede na v razpisu določen namen in cilje, cilje kulturne politike ter strokovne in druge kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa),
– povzetek odziva prijavitelja na obvestilo iz prejšnjega člena in stališče strokovne komisije do odziva prijavitelja,
– predlog, kateri projekti naj se financirajo in kateri naj se zavrnejo ter
– končni predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja posameznega projekta.
32. člen 
(1) Na podlagi predloga strokovne komisije pristojni organ izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta.
(2) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je možno vložiti pritožbo na župana mestne občine, in sicer v roku petnajst dni od njene vročitve. Pritožba je dovoljena zoper pravilnost vnosa dodeljenih točk v skupno število točk in zoper izračun povprečne ocene strokovne komisije, pritožbeni razlog pa ne morejo biti postavljeni kriteriji iz prejšnjega člena odloka ter število točk, ki ga posamezni član strokovne komisije dodeli posamezni vlogi.
(3) Po dokončnosti odločb se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani mestne občine.
33. člen 
Dokončne odločbe iz prejšnjega člena tega odloka so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih projektov. Po dokončnosti odločbe pristojni organ pošlje izbranemu prijavitelju pogodbo in ga pozove k podpisu.
34. člen 
(1) S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe. Pogodba vključuje:
– cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– roke, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, dinamiko izplačil in način zagotavljanja sredstev mestne občine,
– nadzor nad namensko porabo sredstev,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
(2) V pogodbi mora biti določeno, kateri namen in cilji sestavljajo javni interes, kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma lokalnem programu za kulturo.
35. člen 
Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da je odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi in da je mestna občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če prijavitelj mestni občini pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
36. člen 
(1) Če se po podpisu pogodbe zmanjša obseg sredstev, ki je v občinskem proračunu namenjen za kulturo do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje kulturnega projekta ni več mogoča, se pogodba na predlog mestne občine razveže.
(2) Prejemniku sredstev se izplača ob upoštevanju razpoložljivih sredstev tolikšen del sredstev, ki je sorazmeren delu do razveze pogodbe izvedenega projekta.
37. člen 
(1) Prejemnik sredstev je dolžan mestni občini predložiti zaključno vsebinsko in finančno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe ter druga dokazila o namenski porabi sredstev, v vsebini in skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) Financer bo sredstva nakazal po izvedbi projekta v rokih določenih s pogodbo, na podlagi zahtevka ter končnega vsebinskega in finančnega poročila s prilogami (fotokopije plačanih računov, pogodbe, dokazila o plačilih ipd.).
(3) S pogodbo je lahko določena tudi možnost delnega poročanja in s tem možnost delnega nakazila odobrenih sredstev, ki se nanaša na že izvedeni del projekta.
(4) Skrbnik pogodbe lahko od prejemnika sredstev kadarkoli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem pogodbe.
VI. IZVAJANJE NADZORA NAD PORABO SREDSTEV 
38. člen
Spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti nad izvajanjem projektov prijaviteljev in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev izvaja pristojni organ.
39. člen 
(1) Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi v osmih dneh, ko je zanje izvedel. Na podlagi obvestila lahko mestna občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Če mestna občina odstopi od pogodbe, mora prijavitelj vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
40. člen 
(1) Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja oziroma sorazmernega dela sofinanciranja, kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega projekta.
(2) Prejemniki morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, mestni občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih projektih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
41. člen 
(1) Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih, določenih v pogodbi iz 34. člena tega odloka.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more več pridobiti sredstev na naslednjih treh javnih razpisih.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13 s spremembami).
43. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015-4
Nova Gorica, dne 17. decembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.