Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

117. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo), stran 286.

  
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 96. člena in 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08 in nasl.) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. redni seji dne 21. 12. 2015 potrdil in sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica, ki obsega:
– Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo, št. 9 – Nova Gorica, 20. 12. 1999),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93/15 z dne 7. 12. 2015)
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge v skladu z zakoni, drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
3. člen 
Občinska uprava pri opravljanju svojih nalog sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami ter preko skupnih delovnih teles, z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.
4. člen 
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z:
– uradnimi sporočili,
– dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– novinarskimi konferencami,
– udeležbo na konferencah, okroglih mizah,
– drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Miren - Kostanjevica ustanovi enovit organ: občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica, s sedežem v Mirnu (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava). Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen 
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen 
Na področju splošnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,
– opravlja strokovna, administrativna in tehnična opravila, ki se nanašajo na civilno zaščito,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen 
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– priprava pogodb, ocen prejetih osnutkov pogodb in spremljanje izvajanja pogodb,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– druge naloge s tega področja.
9. člen 
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen 
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– druge naloge s tega področja.
11. člen 
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– druge naloge s tega področja.
12. člen 
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– druge naloge s tega področja.
13. člen 
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja mnenja k lokacijskim dokumentacijam,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– druge naloge s tega področja.
14. člen 
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– druge naloge s tega področja.
15. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– druge naloge s tega področja.
16. člen 
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje.
V primeru, da se za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ne oblikuje režijski obrat, občinska uprava zagotovi njihovo izvajanje v skladu z zakonom in statutom občine.
17. člen 
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz njene pristojnosti.
18. člen 
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen 
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV 
20. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
21. člen 
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo.
22. člen 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan. Župan kadruje občinski upravo. Župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave, odloči o imenovanju oziroma o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenega v občinski upravi.
Realizacijo zaposlovanja, ki izhaja iz sistemizacije delovnih mest, odobrava občinski svet na predlog župana, ob sprejemanju proračuna.
23. člen 
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
24. člen 
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Disciplinski in odškodninski postopek sproži župan. Župan lahko kadarkoli preveri izvajanje del občinske uprave.
25. člen 
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
26. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
27. člen 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan:
– S sklepom ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z izvajalci nalog. V sklepu se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za delo projektne skupine.
– V skladu z zakonodajo izbere ustrezne strokovne izvajalce, s katerimi sklene pogodbo. V pogodbi se določi naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za delo izvajalcev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Župan Občine Miren - Kostanjevica v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen 
V obdobju do imenovanja direktorja občinske uprave za opravljanje del direktorja občinske uprave, župan pooblasti delavca občinske uprave, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in za odločanje v upravnih stvareh izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.
30. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93/15 z dne 7. 12. 2015) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2015-4
Miren, dne 21. decembra 2015
 
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.